Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 14. júla 2014

Online hazardné hry: Komisia odporúča zásady na zabezpečenie účinnej ochrany spotrebiteľov

Európska komisia dnes prijala odporúčanie týkajúce sa služieb online hazardných hier. Nabáda členské štáty, aby sa usilovali o vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov, hráčov a maloletých, a to prijatím zásad pre služby online hazardných hier a pre zodpovednú reklamu a sponzorstvo týchto služieb. Zmyslom týchto zásad je ochrana zdravia a minimalizácia prípadných hospodárskych škôd, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku patologického alebo chorobného hráčstva.

„Dnešné odporúčanie predstavuje realizáciu jedného z kľúčových prvkov akčného plánu Komisie z roku 2012 o službách online hazardných hier“, uviedol komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier. „Musíme lepšie chrániť všetkých občanov, najmä deti, pred rizikami spojenými s hráčstvom. Teraz je na členských štátoch, ale aj na prevádzkovateľoch online hazardných hier, aby prejavili podobnú snahu o vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov v celej EÚ v tomto rýchlo rastúcom digitálnom sektore.“

Hlavné prvky

V odporúčaní Komisie sa stanovuje niekoľko zásad, ktoré by mali členské štáty zapracovať do svojich právnych predpisov týkajúcich sa hazardných hier:

  • Základné požiadavky na informácie týkajúce sa webových lokalít s hazardnými hrami, ktorých cieľom je najmä zabezpečiť, aby sa spotrebiteľom poskytli dostatočné informácie na pochopenie rizík spojených s hráčstvom. Komerčné oznámenia (reklama a sponzorstvo) by sa mali pripravovať zodpovedným spôsobom.

  • Členské štáty by mali zaistiť, aby online hazardné hry nemohli hrať maloletí a aby boli zavedené pravidlá na minimalizovanie ich kontaktu s hazardnými hrami, a to okrem iného prostredníctvom rôznych foriem reklamy alebo propagácie služieb hazardných hier.

  • Mal by sa zaviesť proces registrácie na účel založenia účtu hráča, v rámci ktorého by spotrebitelia museli poskytnúť údaje o veku a totožnosti, ktoré si potom prevádzkovatelia overia. Toto by tiež prevádzkovateľom malo umožniť sledovať správanie hráča a v prípade potreby upozorniť na vznikajúci problém.

  • Mala by byť dostupná trvalá podpora hráčov s cieľom zabrániť problémom, ktoré súvisia s hráčstvom, a to tak, že by hráči mali k dispozícii nástroje, ktoré im pomôžu udržať hranie pod kontrolou: možnosť stanoviť si počas registrácie výdavkové limity, možnosť dostávať počas hry upozornenia o výhrach a prehrách a možnosť hranie dočasne prerušiť.

  • Hráči by mali mať prístup k linkám pomoci, na ktoré sa môžu obrátiť v súvislosti so svojím hráčskym správaním, a mali by mať možnosť sami sa jednoducho vyradiť z webových lokalít s hazardnými hrami.

  • Reklama a sponzorstvo služieb online hazardných hier by mali byť sociálne zodpovednejšie a transparentnejšie. Nemali by napríklad obsahovať nepodložené tvrdenia týkajúce sa šance na výhru, vyvíjať tlak na hranie hazardných hier alebo naznačovať, že hranie hazardných hier rieši sociálne, pracovné, osobné alebo finančné problémy.

  • Členské štáty by mali zabezpečiť takú odbornú prípravu zamestnancov prevádzkovateľov online hazardných hier, ktorí sú v kontakte s hráčmi, aby títo zamestnanci rozumeli otázkam problémového hráčstva a boli schopní jednať s hráčmi primeraným spôsobom.

Členské štáty sa takisto vyzývajú, aby organizovali informačné kampane na zvýšenie povedomia o hazardných hrách a súvisiacich rizikách, a aby zároveň zhromažďovali údaje o zakladaní a rušení účtov hráčov a o porušovaní pravidiel týkajúcich sa komerčných oznámení. Členské štáty by tiež mali určiť kompetentné regulačné orgány na zabezpečenie účinného monitorovania dodržiavania tohto odporúčania, ktoré sa bude vykonávať nezávislým spôsobom.

Súvislosti

Toto odporúčanie bolo oznámené v akčnom pláne Komisie „Smerom ku komplexnému európskemu rámcu v oblasti online hazardných hier“ prijatom 23. októbra 2012 (IP/12/1135MEMO/12/798).

Zvyšovanie ponuky a využívania online hazardných hier v Európe ide ruka v ruke s rýchlym tempom rozvoja online technológií a s rozvojom mobilných telefónov a inteligentných telefónov, tabletov a digitálnej televízie. Trh služieb online hazardných hier má v EÚ už takmer 7 miliónov spotrebiteľov, čo predstavuje 45 % podiel na svetovom trhu.

Pre väčšinu ľudí v EÚ, ktorí sa zúčastňujú na online hazardných hrách, ide o oddychovú činnosť. S hazardnými hrami sa však spája viacero rizík. Odhaduje sa, že 0,1 – 0,8 % bežnej populácie dospelých osôb trpí hráčskou závislosťou a ďalších 0,1 – 2,2 % vykazuje potenciálny problematický sklon k hazardnému hráčstvu. Hráčstvo sa stáva problémom vtedy, keď prestane byť čisto príjemnou kratochvíľou a vznikne závislosť. Stále viac ohrozené sú deti a mladiství, a to vzhľadom na to, že na hľadanie informácií alebo zábavu čoraz častejšie používajú internet a môžu sa ľahko dostať do kontaktu s reklamou na hazardné hry a s webovými lokalitami s hazardnými hrami. Preto sú potrebné preventívne opatrenia, ktoré zabezpečia minimalizáciu potenciálnych škôd a zaistia zodpovedné ponúkanie a propagáciu služieb online hazardných hier.

Viaceré členské štáty okrem toho v súčasnosti prehodnocujú svoje právne rámce v tejto oblasti a toto odporúčanie by mohli použiť ako usmernenie.

Ďalšie kroky: V odporúčaní sa členské štáty vyzývajú, aby informovali Komisiu o opatreniach, ktoré sa príjmu v nadväznosti na odporúčanie do 18 mesiacov od jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Komisia vyhodnotí opatrenia prijaté členskými štátmi 30 mesiacov od uverejnenia.

Ďalšie informácie:

K odporúčaniu sa pripája posúdenie vplyvu a behaviorálna štúdia týkajúca sa online hráčstva a primerané opatrenia na ochranu spotrebiteľov. Tieto sú k dispozícii na webovej lokalite Komisie:

http://ec.europa.eu/internal_market/gambling/initiatives/index_en.htm#recommendation

Pozri tiež MEMO/14/484

Kontaktné osoby:

Chantal Hughes (+32 2 296 4450)

Carmel Dunne (+32 2 299 8894)

Audrey Augier (+32 2 297 1607)


Side Bar