Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 14 lipca 2014 r.

Usługi hazardowe online: Komisja zaleca przyjęcie zasady w celu zagwarantowania skutecznej ochrony konsumentów

Komisja Europejska przyjęła dziś zalecenie w sprawie usług hazardowych online. Zachęca ono państwa członkowskie do dążenia do osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony konsumentów, graczy i nieletnich poprzez przyjęcie zasad dotyczących usług hazardowych online, odpowiedzialnej reklamy oraz sponsorowania takich usług. Celem tych zasad jest ochrona zdrowia i ograniczenie do minimum ostatecznych szkód gospodarczych, które mogą wynikać z uzależnienia lub nadmiernego zaangażowania w gry hazardowe.

„Dzisiejsze zalecenie stanowi jeden z podstawowych elementów planu działania Komisji na rok 2012 w zakresie usług hazardowych online” - powiedział wiceprzewodniczący Michel Barnier odpowiedzialny za rynek wewnętrzny i usługi. „Musimy lepiej chronić wszystkich obywateli, a w szczególności dzieci, przed zagrożeniami związanymi z grami hazardowymi. Teraz zarówno państwa członkowskie, jak i podmioty gospodarcze organizujące gry hazardowe online powinny dostosować się do naszego celu, jakim jest wysoki poziom ochrony konsumentów w całej UE w tym szybko rozwijającym się sektorze cyfrowym.”

Główne elementy

Zalecenie Komisji przedstawia zasady, które państwa członkowskie powinny uwzględnić w swoich przepisach dotyczących hazardu:

  • Podstawowe wymogi informacyjne dla stron internetowych oferujących gry hazardowe – zwłaszcza w celu zapewnienia, by konsumenci otrzymywali wystarczającą ilość informacji pozwalających zrozumieć zagrożenia związane z hazardem. Informacja handlowa (reklama i sponsorowanie) powinna być zorganizowana w sposób odpowiedzialny.

  • Państwa członkowskie powinny zapewnić, by osoby nieletnie nie mogły korzystać z usług hazardowych online i stosować przepisy w celu zminimalizowania ich kontaktów z usługami hazardowymi, w tym poprzez promowanie lub reklamę usług hazardowych, zarówno nadawaną, jak i wyświetlaną.

  • Należy wprowadzić proces rejestracji w celu utworzenia konta gracza, tak aby konsument musiał podać szczegóły dotyczące wieku i tożsamości do celów weryfikacji przez operatorów. Umożliwi to również operatorom monitorowanie zachowania graczy i w razie konieczności podniesienie alarmu.

  • Aby zapobiec problemom związanym z hazardem, gracze powinni otrzymywać stałe wsparcie w postaci narzędzi służących utrzymaniu hazardu pod kontrolą: możliwości ustalania limitu wydatków podczas rejestracji, uzyskiwania komunikatów o wygranych i przegranych w czasie gry oraz wstrzymania się od hazardu.

  • Gracze powinni mieć dostęp do telefonu zaufania, aby zwrócić się o pomoc w związku z ich zachowaniami hazardowymi. Ponadto powinni mieć możliwość łatwego wyjścia ze stron oferujących usługi hazardowe.

  • Reklama i sponsorowanie usług hazardowych online powinny być bardziej odpowiedzialne społecznie i bardziej przejrzyste. Przykładowo nie powinny zawierać bezpodstawnych stwierdzeń na temat szans na wygraną, zmuszać do uprawiania hazardu, ani sugerować, że gry hazardowe rozwiązują kwestie społeczne, zawodowe, osobiste czy problemy finansowe.

  • Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby odbyły się szkolenia dla pracowników operatorów usług hazardowych online mających kontakt z graczami, tak aby zrozumieli oni problematyczne kwestie związane z hazardem i potrafili współpracować z graczami w odpowiedni sposób.

Zachęca się również państwa członkowskie do przeprowadzenia kampanii informacyjnej na temat usług hazardowych i związanych z nimi zagrożeń, jak również do gromadzenia danych o otwieranych i zamykanych kontach graczy oraz naruszeniach przepisów dotyczących informacji handlowej. Państwa członkowskie powinny również wyznaczyć właściwe organy regulacyjne w celu zapewnienia, w sposób niezależny, skutecznego monitorowania zgodności z zaleceniem.

Kontekst

Zalecenie to zostało ogłoszone w planie działania Komisji „W stronę kompleksowych europejskich ram dla hazardu online” przyjętym w dniu 23 października 2012 r. (IP/12/1135 and MEMO/12/798).

Dynamiczny postęp technologii internetowych, w tym rozwój telefonów komórkowych i smartfonów, tabletów i telewizji cyfrowej, idzie w parze ze wzrostem oferty i popytu na usługi hazardowe online w Europie. Z blisko 7 milionami konsumentów w UE korzystających z usług hazardowych online, unijny rynek usług hazardowych online stanowi 45 proc. rynku światowego.

Większość Europejczyków, którzy biorą udział w grach hazardowych online traktuje to jak czynność rekreacyjną. Istnieje jednak szereg zagrożeń związanych z hazardem. Szacuje się, że 0,1-0,8 proc. populacji dorosłych cierpi na zaburzenia związane z hazardem, a dodatkowe 0,1 – 2,2 proc. wykazuje potencjalnie problematyczne zaangażowanie w gry hazardowe. Hazard staje się problemem, gdy przestaje być jedynie rozrywką i zamienia się w uzależnienie. Dzieci i młodzież są również w coraz większym stopniu zagrożone ze względu na fakt, że coraz częściej korzystają one z internetu w poszukiwaniu informacji i rozrywki, i mogą łatwo napotkać reklamy gier hazardowych i strony internetowe oferujące gry hazardowe. W związku z tym konieczne są środki zapobiegawcze w celu zminimalizowania potencjalnych szkód oraz zagwarantowania, że usługi hazardowe online są oferowane i promowane w odpowiedzialny sposób.

Ponadto kilka państw członkowskich dokonuje obecnie przeglądu swoich ram prawnych w tej dziedzinie i powinno potraktować zalecenie jako wskazówkę.

Kolejne kroki: W zaleceniu wzywa się państwa członkowskie do powiadamiania Komisji o działaniach podjętych w celu wprowadzenia go w życie w okresie 18 miesięcy od jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Komisja dokona oceny działań podjętych przez państwa członkowskie w ciągu 30 miesięcy od opublikowania zalecenia.

Dodatkowe informacje:

Zaleceniu towarzyszy ocena skutków i badanie behawioralne na temat usług hazardowych online oraz odpowiednich środków w celu ochrony konsumenta. Są one dostępne na stronach internetowych Komisji:

http://ec.europa.eu/internal_market/gambling/initiatives/index_en.htm#recommendation

Zob. również MEMO/14/484

Kontakt:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar