Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 14 juli 2014

Onlinegokken: Commissie beveelt beginselen aan voor een doeltreffende bescherming van consumenten

De Europese Commissie heeft vandaag een aanbeveling over onlinegokdiensten aangenomen. Daarin worden de lidstaten ertoe opgeroepen beginselen vast te stellen met betrekking tot onlinegokdiensten en verantwoorde reclame en sponsoring. Deze beginselen moeten ervoor zorgen dat consumenten, spelers en minderjarigen een hoog beschermingsniveau genieten. Het doel is de gezondheid van consumenten te beschermen en de mogelijke economische schade ten gevolge van pathologisch of buitensporig gokken in te perken.

"Met de aanbeveling van vandaag wordt concreet gestalte gegeven aan een van de kernelementen van het actieplan voor onlinegokdiensten van de Commissie van 2012", aldus Michel Barnier, vicevoorzitter en commissaris voor Interne Markt en Diensten. "We moeten al onze burgers, en in het bijzonder kinderen, beter beschermen tegen de risico's van gokken. Wij rekenen erop dat zowel de lidstaten als de exploitanten van onlinegokdiensten zich samen met ons zullen inzetten voor een betere bescherming van de Europese consument in deze snelgroeiende digitale sector."

Belangrijkste elementen

De aanbeveling van de Commissie behelst een aantal beginselen die de lidstaten in hun gokwetgeving zouden moeten integreren:

  • gokwebsites zouden aan een aantal basisvoorschriften inzake informatievoorziening moeten voldoen, zodat consumenten over voldoende informatie beschikken om de risico's van gokken correct te kunnen inschatten. Commerciële communicatie (reclame en sponsoring) moet op een verantwoorde manier plaatsvinden.

  • De lidstaten zouden ervoor moeten zorgen dat minderjarigen niet aan onlinegokspelen kunnen deelnemen. Zij zouden ook regels moeten vaststellen om te voorkomen dat minderjarigen via onder meer reclame, op het scherm of via de gedrukte media, met gokspelen in contact komen.

  • Spelers zouden zich voor een spelersaccount moeten registreren en zouden daarbij hun leeftijd en identiteitsgegevens moeten opgeven, met het oog op verificatie door de exploitant. Registratie zou exploitanten ook in staat stellen het gokgedrag van een speler te volgen en indien nodig in te grijpen.

  • Om gokproblemen te voorkomen, zouden de spelers voortdurend moeten worden ondersteund via middelen voor controle op het gokgedrag: zij moeten de mogelijkheid krijgen bij hun registratie een limiet aan hun uitgaven te stellen, tijdens een spel waarschuwingen over hun winst en verlies te krijgen en een time‑out te nemen.

  • De spelers zouden in geval van gokproblemen hulp moeten kunnen vinden en zij zouden zichzelf gemakkelijk moeten kunnen uitsluiten van gokwebsites.

  • Reclame voor onlinegokdiensten en sponsoring door exploitanten van dergelijke diensten zou op een maatschappelijk verantwoorde en transparante manier moeten plaatsvinden. Er mogen bijvoorbeeld geen ongefundeerde beweringen worden gedaan over de winstkansen, er mag geen druk worden uitgeoefend om aan gokspelen deel te nemen en er mag niet worden gesuggereerd dat gokken een oplossing biedt voor sociale, professionele, persoonlijke of financiële problemen.

  • De lidstaten zouden ervoor moeten zorgen dat werknemers van exploitanten van onlinegokspelen die contact hebben met spelers passende opleiding krijgen, zodat ze gokgerelateerde problemen begrijpen en op degelijke wijze met de spelers kunnen omgaan.

De lidstaten zouden bovendien moeten zorgen voor betere voorlichting over gokken en de risico's ervan. Ook zouden zij gegevens moeten verzamelen over het aantal nieuwe en gesloten spelersaccounts en over de inbreuken op de regels voor commerciële communicatie. De lidstaten zouden voorts toezichthoudende autoriteiten moeten aanwijzen die er op onafhankelijke wijze op moeten toezien dat de aanbeveling daadwerkelijk wordt nageleefd.

Achtergrond

In haar actieplan "Een breed Europees kader voor onlinegokken" van 23 oktober 2012 kondigde de Commissie aan een aanbeveling te zullen opstellen (IP/12/1135 en MEMO/12/798).

Door de snelle vooruitgang van onlinetechnologie en de ontwikkeling van mobiele telefoons, smartphones, tablets en digitale televisie wordt het aanbod aan onlinegokspelen in Europa steeds groter en wordt er steeds vaker online gegokt. Met bijna 7 miljoen consumenten maken de onlinegokspelen in de EU 45 % uit van de wereldwijde onlinegokmarkt.

Voor de meeste consumenten in de EU is onlinegokken een recreatieve activiteit. Gokken houdt echter een aantal risico's in. Naar schatting 0,1 tot 0,8 % van de volwassen bevolking heeft een gokstoornis en nog eens 0,1 tot 2,2 % vertoont mogelijk problematisch gokgedrag. Gokken wordt een probleem wanneer de betrokkenen er geen plezier meer aan beleven, maar het een verslaving wordt. Ook kinderen en jongeren lopen steeds meer gevaar. Zij maken steeds vaker gebruik van internet voor informatie of ontspanning en komen daardoor gemakkelijk in contact met reclame voor gokspelen en gokwebsites. Het is dan ook van essentieel belang om met preventieve maatregelen de mogelijke schade te beperken en ervoor te zorgen dat onlinegokdiensten op een verantwoorde manier worden aangeboden en gepromoot.

Verschillende lidstaten herzien momenteel hun rechtskader op dit gebied. Deze aanbeveling kan hen daarbij helpen.

Volgende stappen: in de aanbeveling wordt de lidstaten verzocht 18 maanden na de bekendmaking van de aanbeveling in het Publicatieblad van de Europese Unie de Commissie in kennis te stellen van de maatregelen die zij naar aanleiding van de aanbeveling hebben genomen. De Commissie zal 30 maanden na de bekendmaking van de aanbeveling in het Publicatieblad van de Europese Unie de maatregelen van de lidstaten evalueren.

Meer informatie:

De aanbeveling gaat vergezeld van een effectbeoordeling en van een gedragsstudie over onlinegokken en passende maatregelen voor de bescherming van consumenten. De betrokken documenten zijn beschikbaar op de website van de Commissie:

http://ec.europa.eu/internal_market/gambling/initiatives/index_en.htm#recommendation

Zie ook MEMO/14/484

Contact:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar