Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel, 14.7.2014

Sähköinen rahapelaaminen: komissio suosittaa periaatteita kuluttajien suojelemiseksi

Euroopan komissio on antanut tänään sähköisiä rahapelipalveluja koskevan suosituksen. Se kannustaa jäsenvaltioita suojelemaan tehokkaasti kuluttajia, pelaajia ja alaikäisiä hyväksymällä periaatteet, jotka koskevat sähköisiä rahapelipalveluja sekä niiden vastuullista mainontaa ja sponsorointia. Periaatteiden tavoitteena on suojella kuluttajien terveyttä ja minimoida mahdolliset taloudelliset vahingot, joita pakonomainen tai liiallinen rahapelaaminen voi aiheuttaa.

Sisämarkkinoista ja palveluista vastaava komission varapuheenjohtaja Michel Barnier toteaa, että tänään annetulla suosituksella toteutetaan yksi keskeisistä toimista, joita komissio ehdotti vuonna 2012 sähköisistä rahapelipalveluista antamassaan toimintasuunnitelmassa. ”Meidän on suojeltava paremmin kaikkia kansalaisia ja erityisesti lapsia rahapelaamisen riskeiltä", Barnier toteaa ja jatkaa: ”Odotamme nyt, että paitsi jäsenvaltiot myös sähköisiä rahapelejä tarjoavat operaattorit asettavat tällaiset kunnianhimoiset kuluttajansuojatavoitteet koko EU:ssa tällä nopeasti kasvavalla digitaalialalla.”

Suosituksen pääkohdat

Komission suosituksessa esitetään useita periaatteita, jotka jäsenvaltioiden olisi sisällytettävä rahapelisäännöksiinsä:

  • Rahapeliverkkosivustoilla olisi esitettävä tietyt perustiedot erityisesti sen varmistamiseksi, että kuluttajat saavat riittävästi tietoa ymmärtääkseen rahapelaamisen riskit. Kaupallista viestintää (mainontaa ja sponsorointia) olisi harjoitettava vastuullisesti.

  • Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että alaikäiset eivät saa pelata sähköisiä rahapelejä ja että käyttöön on otettu säännöt, joilla huolehditaan siitä, että alaikäiset joutuvat mahdollisimman vähän tekemisiin rahapelaamisen kanssa esimerkiksi rahapelipalvelujen mainonnan tai myynninedistämisen välityksellä mediasta riippumatta.

  • Kuluttajien olisi ilmoitettava rekisteröintiprosessissa, jossa pelitilit avataan, ikä- ja henkilöllisyystietonsa, jotta operaattorit voivat ne tarkistaa. Näin operaattorit voivat myös seurata pelaajien käyttäytymistä ja esittää tarvittaessa varoituksia.

  • Pelaajille olisi tarjottava jatkuvaa tukea, jolla ehkäistään rahapelaamisesta johtuvia ongelmia. Tätä varten pelaajille olisi tarjottava välineitä, joilla he voivat hallita pelaamistaan. Tällaisia välineitä ovat esimerkiksi rajojen asettaminen rahankäytölle, ilmoitukset voitoista ja tappioista pelin aikana sekä peliestot.

  • Pelaajia varten olisi oltava puhelinpalveluja, joista he voivat hakea apua ongelmapelaamiseen. Pelaajien olisi myös voitava sulkea itsensä helposti pois rahapelisivustoilta.

  • Sähköisten rahapelipalvelujen mainonnan ja sponsoroinnin olisi oltava sosiaalisesti vastuullisempaa ja läpinäkyvämpää. Niissä ei esimerkiksi saisi esittää perusteettomia väitteitä voittomahdollisuuksista, painostaa rahapelaamiseen tai antaa ymmärtää, että pelaaminen tarjoaa ratkaisun sosiaalisiin, ammatillisiin, henkilökohtaisiin tai taloudellisiin ongelmiin.

  • Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että sähköisiä rahapelejä tarjoavien operaattoreiden työntekijät, jotka ovat tekemisissä pelaajien kanssa, saavat koulutusta, jotta he ymmärtäisivät ongelmapelaamista ja osaisivat kommunikoida asianmukaisesti pelaajien kanssa.

Lisäksi jäsenvaltioita kehotetaan järjestämään tiedotuskampanjoita rahapelaamisesta ja sen riskeistä sekä keräämään tietoja pelitilien avaamisesta ja sulkemisesta ja kaupallista viestintää koskevien sääntöjen rikkomisesta. Jäsenvaltioiden olisi myös nimettävä toimivaltaiset sääntelyviranomaiset varmistamaan, että suosituksen noudattamista valvotaan tehokkaasti ja riippumattomasti.

Tausta

Komissio ilmoitti tällaisesta suosituksesta 23. lokakuuta 2012 julkaisemassaan toimintasuunnitelmassa ”Kohti sähköisesti välitettävien rahapelien kattavaa eurooppalaista kehystä” (IP/12/1135 ja MEMO/12/798).

Nopeasti kehittyvä verkkoteknologia sekä matkapuhelinten, älypuhelinten, tablettien ja digitaalitelevision kehittyminen ovat lisänneet sähköisten rahapelipalvelujen tarjontaa ja käyttöä Euroopassa. Näitä palveluja käyttää EU:ssa lähes 7 miljoonaa kuluttajaa, ja EU:lla on noin 45 prosentin osuus sähköisen rahapelaamisen maailmanmarkkinoista.

Useimmille henkilöille, jotka pelaavat sähköisiä rahapelejä, pelaaminen on virkistystoimintaa. Rahapelaamiseen liittyy kuitenkin monia riskejä. Arvion mukaan 0,1–0,8 prosenttia aikuisväestöstä kärsii pelaamishäiriöstä, minkä lisäksi 0,1–2,2 prosentilla aikuisväestöstä esiintyy potentiaalisesti ongelmallista pelaamiskäyttäytymistä. Rahapelaamisesta tulee ongelma, jos pelaaja ei enää nauti pelaamisesta vaan tulee siitä riippuvaiseksi. Lapset ja nuoret altistuvat yhä enemmän rahapelaamiselle, koska he käyttävät internetiä entistä enemmän tiedonlähteenä ja ajanvietteenä. Sen vuoksi he törmäävät helposti rahapelimainoksiin ja voivat päätyä rahapeliverkkosivustoille. Tästä syystä tarvitaan ennalta ehkäiseviä toimia, joilla voidaan minimoida mahdolliset haitat sekä varmistaa, että sähköisiä rahapelipalveluja tarjotaan ja mainostetaan vastuullisesti.

Koska monet jäsenvaltiot tarkistavat parhaillaan tämän alan kansallista lainsäädäntöä, ne voivat käyttää komission suositusta ohjenuoranaan sen yhteydessä.

Jatkotoimet: Suosituksessa jäsenvaltioita kehotetaan ilmoittamaan komissiolle suosituksen perusteella toteuttamistaan toimista 18 kuukauden kuluttua siitä, kun suositus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Komissio arvioi jäsenvaltioiden toteuttamia toimenpiteitä 30 kuukauden kuluttua sen julkaisemisesta.

Lisätietoja:

Suositukseen liittyy vaikutusten arviointi, sähköistä rahapelaamista käsittelevä käyttäytymistutkimus sekä asianmukaisia kuluttajansuojatoimia. Niihin voi tutustua komission verkkosivustolla seuraavassa osoitteessa:

http://ec.europa.eu/internal_market/gambling/initiatives/index_en.htm#recommendation

Ks. myös MEMO/14/484

Yhteyshenkilöt:

Chantal Hughes (+32-2) 296 44 50

Carmel Dunne (+32-2) 299 88 94

Audrey Augier (+32-2) 297 16 07


Side Bar