Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 14. juuli 2014

Hasartmängud internetis: komisjon soovitab põhimõtteid, mille abil kaitsta tarbijaid

Täna võttis Euroopa Komisjon vastu soovituse interneti hasartmänguteenuste kohta. Selles innustatakse liikmesriike tõhusalt kaitsma tarbijaid, mängijaid ja alaealisi, võttes vastu interneti hasartmänguteenuseid ning nende teenuste vastutustundlikku reklaami ja sponsorlust käsitlevad põhimõtted. Kõnealuste põhimõtete eesmärk on kaitsta tervist ja minimeerida haiglasest mängusõltuvusest või liigsest hasartmängimisest tuleneda võivaid negatiivseid majanduslikke tagajärgi.

„Täna avaldatud soovituse näol viib komisjon ellu 2012. aasta interneti hasartmänguteenuseid käsitleva tegevuskava ühe keskse meetme,” ütles siseturu ja teenuste volinik ning komisjoni asepresident Michel Barnier. „Me peame kaitsma kõiki kodanikke, eelkõige lapsi, hasartmängudega seostatavate ohtude eest. Ja nüüd ootame me, et liikmesriigid, aga ka interneti hasartmänguteenuste pakkujad kogu ELis jagaksid meie püüdlusi tagada tarbijakaitse kõrge tase selles kasvavas digitaalsektoris.”

Põhielemendid

Komisjoni soovituses on esitatud rida põhimõtteid ja kutsutakse liikmesriike üles neid oma hasartmängualastesse regulatsioonidesse üle võtma:

  • Hasartmängusaitidel tuleks esitada teatav põhiteave, eelkõige selleks, et tarbijatel oleks hasartmängudega seotud ohtude kohta piisavalt teavet. Ärilised teadaanded (reklaam ja sponsorlus) peaksid olema vastutustundlikud.

  • Liikmesriigid peaksid tagama, et alaealised ei saaks mängida hasartmänge internetis ja et oleksid olemas eeskirjad, et minimeerida nende kokkupuuteid hasartmängudega, sh hasartmänguteenuste reklaam või edendus sõltumata meediumist.

  • Mängijakonto registreerimiseks peaks olema menetlus, mille käigus tarbijad peavad teatama operaatoritele kontrollimiseks oma vanuse ja isikuandmed. See peaks võimaldama operaatoreil jälgida mängija käitumist ja juhtida sellele vajaduse korral tähelepanu.

  • Mängijatele tuleks pakkuda pidevat tuge, et hoida ära hasartmänguga kaasnevad probleemid. Selleks tuleks mängijaile pakkuda vahendeid, millega mängimine kontrolli all hoida: võimalus registreerimise käigus piirata mängus kulutatavat summat, saada mängimise ajal teateid võitude ja kaotuste kohta ning teha mängimises pause.

  • Mängijatel peaks olema võimalik kasutada telefoninumbrit, kust nad saavad abi hasartmängusõltuvuse korral. Neil peaks olema võimalus ise end hasartmängusaidilt välja arvata.

  • Interneti hasartmänguteenuste reklaam ja sponsorlus peaksid olema sotsiaalselt vastutustundlikumad ja läbipaistvamad. Neis ei tohiks näiteks esitada põhjendamatuid väiteid võiduvõimaluste kohta, avaldada survet hasartmängude mängimiseks või vihjata, et hasartmängud lahendavad sotsiaalseid, professionaalseid, isiklikke või finantsprobleeme.

  • Liikmesriigid peaksid tagama, et interneti hasartmängukorraldajate töötajad, kes suhtlevad mängijatega, saavad väljaõppe tagamaks, et nad mõistavad hasartmängusõltuvusega seotud probleeme ning et nad oskaksid mängijatega asjakohaselt suhelda.

Liikmesriike kutsutakse üles viima läbi teadlikkuse suurendamise kampaaniaid hasartmängude ja nendega seotud ohtude kohta, koguma teavet mängijakontode avamise ja sulgemise ning äriliste teadaannetega seotud rikkumiste kohta. Liikmesriigid peaksid ka määrama pädevad reguleerimisasutused, kes jälgiksid sõltumatult soovituse järgimist.

Taustteave

Soovitus kuulutati välja komisjoni tegevuskavas „Interneti hasartmängusid käsitleva tervikliku Euroopa raamistiku suunas”, mis võeti vastu 23. oktoobril 2012 (IP/12/1135 ja MEMO/12/798).

Internetitehnoloogia ning mobiil- ja nutitelefonide, tahvelarvutite ja digitaaltelevisiooni kiire areng Euroopas käib käsikäes interneti hasartmänguteenuste pakkumise ja kasutamise kasvuga. ELi interneti hasartmänguturg oma pea 7 miljoni tarbijaga moodustab 45% kogu asjaomasest maailmaturust.

Enamiku internetis hasartmänge mängivate ELi kodanike jaoks on see meelelahutuslik tegevus. Kuid hasartmänguga kaasneb rida ohte. Hinnanguliselt kannatab 0,1–0,8% üldisest täiskasvanud elanikkonnast hasartmängusõltuvuse all ning lisaks esineb 0,1–2,2% puhul potentsiaalselt problemaatilise hasartmängusõltuvuse tundemärke. Hasartmängimine muutub probleemiks siis, kui see ei ole enam üksnes nauding ning muutub sõltuvuseks. Üha suuremas ohus on ka lapsed ja noorukid, sest nad kasutavad üha enam internetti teabe saamiseks ja meelelahutuseks ning võivad kergesti sattuda hasartmängude ja hasartmängusaitide reklaamidele. Seepärast on vaja ennetusmeetmeid, et minimeerida võimalikku kahju ja tagada interneti hasartmänguteenuste pakkumine ja edendamine vastutustundlikul viisil.

Peale selle vaatab mitu liikmesriiki praegu läbi oma kõnealuse valdkonna õigusraamistikke ja nad saaksid selles protsessis lähtuda soovitusest.

Järgmised sammud. Soovituses kutsutakse liikmesriike üles teavitama komisjoni soovituse alusel võetud meetmetest 18 kuu möödumisel selle avaldamisest Euroopa Liidu Teatajas. Komisjon hindab võetud meetmeid 30 kuu möödumisel avaldamisest.

Lisateave

Soovitusele on lisatud mõjuhinnang, interneti hasartmängimist käsitlev käitumisuuring ning asjakohased tarbijakaitsemeetmed. Need on kättesaadavad komisjoni veebisaidil

http://ec.europa.eu/internal_market/gambling/initiatives/index_en.htm#recommendation

Vt ka MEMO/14/484

Kontaktisikud:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar