Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 14 юли 2014 г.

Хазартът по интернет: Комисията препоръчва принципи за ефективна защита на потребителите

Днес Европейската комисия прие препоръка относно услугите за хазарт по интернет, в която насърчава държавите членки да положат усилия, за да осигурят висока степен на защита на потребителите, играчите и непълнолетните, като възприемат принципи както по отношение на самите услуги, така и за отговорен подход за тяхната реклама и спонсориране. Целта е да бъде опазено здравето и да бъдат сведени до минимум евентуалните икономически вреди от натрапчиво или прекалено пристрастяване към хазарта.

С днешната препоръка реализираме един от основните елементи в плана за действие на Комисията от 2012 г. относно хазартните услуги, заяви заместник-председателят на Комисията Мишел Барние, отговарящ за вътрешния пазар и услугите. Трябва да защитим по-ефективно гражданите — и по-специално нашите деца — от рисковете, които крие хазартът. Целта ни за сериозна защита на потребителите от ЕС в този бързо развиващ се сектор на цифровите технологии е амбициозна, поради което се обръщаме не само към държавите членки, а и към доставчиците на хазартни услуги по интернет.

Основни елементи

В препоръката на Комисията се посочват редица принципи, които държавите членки се приканват да въведат в нормативната си уредба в областта на хазарта:

  • изисквания уебсайтовете за хазарт да предоставят на потребителите основна информация, за да бъдат те наясно с рисковете, които крие хазартът. Следва да се подхожда отговорно към комуникацията от търговско естество (реклама и спонсорство);

  • държавите членки следва да вземат необходимите мерки, за да не могат непълнолетни лица да играят хазарт по интернет, както и да въведат правила, за да се ограничи до минимум контактът им с хазартните игри, например при рекламирането или популяризирането на хазартните услуги в различни медии;

  • следва да се предвиди процедура за регистрация на играчите, които да посочват възрастта и самоличността си. Доставчиците на хазартни услуги по интернет следва да проверяват тези данни, за да могат да следят поведението на играча и ако е необходимо — да отправят предупреждение;

  • за да се предотвратят свързаните с хазарта проблеми, на играчите следва да се осигури съдействие чрез средства за постоянното му контролиране: въвеждане на лимит за изразходваните суми, съобщения по време на игра за загубите и печалбите, както и ограничение във времето като възможност да се прекъсне играта;

  • на играчите следва да бъде осигурен достъп до горещи телефонни линии, на които да потърсят помощ във връзка с хазартните си навици; те следва да могат лесно да се изключат от уебсайтовете с хазартни игри;

  • рекламирането и спонсорирането на услуги за хазарт по интернет следва да бъде социално по-отговорно и прозрачно. Не бива да се правят например неоснователни твърдения за шансовете за печалба, да се упражнява натиск за използване на хазартни услуги или да се намеква, че хазартът решава социални, професионални, лични или финансови проблеми;

  • държавите членки следва да вземат мерки доставчиците на услуги за хазарт по интернет да осигурят обучение за своите служители, които са в контакт с играчите, за да разбират свързаните с хазарта проблеми и да могат адекватно да общуват с играчите.

Държавите членки се приканват също така да провеждат информационни кампании за хазарта и свързаните с него рискове, както и да събират данни за откритите и закритите регистрации на играчи и за нарушенията на правилата за провеждане на комуникация от търговско естество. Те следва да определят компетентни регулаторни органи, които независимо и ефективно да следят за изпълнението на препоръката.

Контекст

Препоръката бе обявена в приетия на 23 октомври 2012 г. план за действие на Комисията „За цялостна европейска нормативна уредба в областта на хазартните игри по интернет“ (IP/12/1135 и MEMO/12/798).

Бързият напредък на мрежовите технологии с развитието на мобилните телефони и смартфоните, таблетите и цифровата телевизия се съпътства от все по-голямо предлагане и използване на хазартни услуги по интернет в Европа. С близо 7 милиона потребители на услуги за хазарт по интернет пазарът на ЕС представлява 45 % от световния пазар на такива услуги.

За повечето потребители хазартът е развлечение. Той обаче крие редица рискове. Според оценките около 0,1—0,8 % от пълнолетното население проявяват свързани с хазарта смущения в поведението, а при други 0,1—2,2 % се наблюдават признаци на проблемно пристрастяване. Когато престане да бъде форма на развлечение и се превърне в зависимост, хазартът става проблем. Непрекъснато се увеличава и рискът за децата и подрастващите, тъй като настъпателното навлизане на интернет като източник на информация или развлечение улеснява контакта им с рекламите на хазартни дейности и уебсайтовете за хазарт. Наложително е да се вземат превантивни мерки, за да се сведат до минимум потенциалните проблеми и да се гарантира, че към предлагането и рекламирането на услуги за хазарт по интернет се подхожда отговорно.

Понастоящем няколко държави членки преразглеждат нормативната си уредба в тази област и ще могат да използват препоръката за ориентир.

Следващи стъпки: Държавите членки се приканват 18 месеца след публикуването на препоръката в Официален вестник на Европейския съюз да информират Комисията за предприетите във връзка с нея мерки. Комисията ще подложи мерките на оценка 30 месеца след публикуването на препоръката.

За повече информация:

Препоръката е придружена от оценка на въздействието и проучване относно поведението на потребителите при хазарт по интернет и относно адекватни мерки за защита на потребителите. Тези документи се намират на уебсайта на Комисията:

http://ec.europa.eu/internal_market/gambling/initiatives/index_en.htm#recommendation.

Вж. също MEMO/14/484

За контакти:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar