Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 10. júla 2014

Erasmus má za sebou ďalší rekordný rok

Európska komisia dnes zverejnila aktuálne štatistiky programu Erasmus, podľa ktorých v akademickom roku 2012/13 využilo grant Únie na štúdium či odbornú prípravu v zahraničí rekordných takmer 270 000 študentov. Hoci najpopulárnejšou možnosťou zostáva štúdium na hosťovskej univerzite, každý piaty študent (55 000) si v rámci programu Erasmus vyberá stáž vo firme. Najžiadanejšími destináciami pre študentov v roku 2012/13 boli Španielsko, Nemecko a Francúzsko. Najviac študentov v pomere k vysokoškolsky vzdelanému obyvateľstvu vysielalo Luxembursko, Lichtenštajnsko, Fínsko, Lotyšsko a Španielsko.

„Erasmus už 27 rokov umožňuje študentom stráviť určitý čas v zahraničí, rozširovať si obzory a zdokonaľovať schopnosti. Podľa najnovších čísel popularita programu neustále rastie. Okrem budovania pocitu európskej spolupatričnosti podporuje Erasmus aj zručnosti, vďaka ktorým sa študenti ľahšie zamestnajú a zlepšia si pracovné vyhliadky. Náš nový program Erasmus+ v najbližších siedmich rokoch sprístupní zahraničné štúdium, odbornú prípravu, prácu či dobrovoľnícku činnosť ešte väčšiemu počtu mladých ľudí,“ povedala európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež Androulla Vassiliouová.

Podľa štatistiky bola priemerná výška štipendia z programu Erasmus určeného na pokrytie časti nákladov na život a cestovanie v zahraničí 272 EUR mesačne, čo je oproti predošlému roku (250 EUR) nárast o 9 %. Grant v niektorých krajinách dopĺňa národné, regionálne či inštitucionálne financovanie.

Erasmus však nie je len výmenným programom pre študentov: v roku 2012/13 z neho získalo prostriedky na výučbu a odbornú prípravu v zahraničí aj vyše 52 600 akademických a administratívnych pracovníkov. Nadobudnuté skúsenosti neprinášajú úžitok iba im – po návrate totiž zvyšujú kvalitu vzdelávania vo svojej domovskej inštitúcii. Aj približne 500 zamestnancov podnikov (oproti predošlému roku ide o nárast o vyše 20 %) získalo z programu podporu na vyučovanie v zahraničných inštitúciách vysokoškolského vzdelávania, čo poukazuje na rastúci záujem o prispôsobenie vzdelávania a odbornej prípravy potrebám pracovného trhu.

Z nového programu Erasmus+ sa v nadchádzajúcich siedmich rokoch (2014 – 2020) poskytnú štipendiá pre štyri milióny ľudí vrátane dvoch miliónov študentov vysokých škôl a 300 000 zamestnancov. Financovať sa bude aj výmenný pobyt 135 000 študentov a zamestnancov medzi Európou a partnerskými krajinami po celom svete. Rozšírený program, ktorý zahŕňa program Erasmus a podobné programy mobility pre iné skupiny vrátane učňov a dobrovoľníkov, kladie väčší dôraz na jazykovú podporu, pružnejšie pravidlá pre granty, ako aj zvláštnu dodatočnú podporu pre ľudí s osobitnými potrebami, ľudí zo znevýhodneného prostredia a z odľahlých oblastí.

Súvislosti

Komisia v stratégii modernizácie vysokoškolského vzdelávania (IP/11/1043) zdôraznila potrebu poskytnúť študentom viac príležitostí získavať zručnosti štúdiom alebo odbornou prípravou v zahraničí. Európskym cieľom v rámci celkovej študijnej mobility je dosiahnuť do konca desaťročia aspoň 20-percentnú účasť. V súčasnosti v zahraničí študuje alebo sa zúčastňuje odbornej prípravy okolo 10 % študentov EÚ s finančnou podporou programu Erasmus alebo iných verejných a súkromných prostriedkov. Približne 5 % študentov dostáva štipendium Erasmus.

Program Erasmus bol predtým súčasťou programu celoživotného vzdelávania (2007 – 2013). Zúčastňovalo sa na ňom 33 krajín: členské štáty EÚ, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko a Turecko.

Nový program Erasmus+ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport bol iniciovaný v januári 2014. S celkovým rozpočtom takmer 15 miliárd EUR na roky 2014 – 2020 predstavuje v porovnaní s predošlým obdobím nárast o 40 %.

Ďalšie informácie

MEMO/14/476 Erasmus v roku 2012/13: čísla a fakty

Štatistiky programu Erasmus

Program Erasmus+

Videoklip programu Erasmus+

Webová stránka Androully Vassiliouovej

Androulla Vassiliouová na Twitteri: @VassiliouEU

Príloha 1: Program Erasmus 2012/13 – počet študentov vyslaných do zahraničia podľa krajín

Príloha 2: Erasmus 2012/13 – Mobilita študentov v rámci programu Erasmus: domovské a hostiteľské krajiny

Príloha 3: Erasmus 2012/13 – 100 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania najčastejšie prijímajúcich študentov programu Erasmus

Príloha 4: Erasmus 2012/13 – 100 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania najčastejšie vysielajúcich študentov programu Erasmus

Príloha 5: Známi absolventi programu Erasmus – inšpirujúce kariéry

Kontaktné osoby:

Dennis Abbott (+32 2 295 9258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 9667)

Príloha 1: Erasmus 2012/13

Počet študentov vyslaných do zahraničia podľa krajín (štúdium a stáže)

Príloha 2: Erasmus 2012/13

Mobilita študentov v rámci programu Erasmus: domovské a hostiteľské krajiny

Tabuľka znázorňuje celkový počet študentov programu Erasmus vyslaných z domovskej krajiny (vertikálna os) do hostiteľskej krajiny (horizontálna os) v akademickom roku 2012/2013.

Napríklad Belgicko vyslalo 7 741 študentov do iných zúčastnených krajín (z toho 1 155 do Francúzska) a prijalo spolu 9 124 študentov (z toho 195 z Maďarska).

Zdroj: Európska komisia

Príloha 3: Erasmus 2012/13

100 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania najčastejšie prijímajúcich študentov programu Erasmus

Príloha 4: Erasmus 2012/13

100 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania najčastejšie vysielajúcich študentov programu Erasmus


Side Bar