Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 10. júla 2014

Jednotné európske nebo: Komisia nalieha na osemnásť členských štátov, aby urobili rozhodnutie o prechode na spoločné riadenie vzdušného priestoru

Komisia dnes formálne požiadala Bulharsko, Cyprus, Českú republiku, Grécko, Chorvátsko, Maďarsko, Maltu, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko a Taliansko, členov šiestich rôznych funkčných blokov vzdušného priestoru (FAB), na zlepšenie ich FAB, teda spoločného vzdušného priestoru, ktorého hranice sa riadia podľa tokov letovej prevádzky a nie podľa štátnych hraníc. FAB sú rozhodujúcim krokom smerom k účinnejšiemu, menej nákladnému a menej znečisťujúcemu systému leteckej dopravy v Európe.

Podpredseda Komisie Siim Kallas zodpovedný za oblasť dopravy uviedol: „Musíme konečne prekonať štátne hranice v rámci európskeho vzdušného priestoru. FAB sú nevyhnutnou, životne dôležitou zložkou jednotného európskeho neba. Dnes tieto spoločné vzdušné priestory existujú len na papieri, sú formálne zriadené, ale ešte nie sú v prevádzke. Vyzývam členské štáty, aby pokročili vo svojich ambíciách a aby presadzovali uplatňovanie jednotného neba“.

Podľa nariadenia (ES) č. 550/2004 všetky členské štáty EÚ mali mať zavedené svoje FAB do 4. decembra 2012. FAB medzi Talianskom, Gréckom, Cyprom a Maltou (FAB BLUEMED) je ešte v procese formálneho založenia, zatiaľ čo už nadobudli platnosť štátne dohody o zriadení FAB medzi Rakúskom, Českou republikou, Slovenskom, Slovinskom, Maďarskom, Chorvátskom (FABCE), FAB medzi Bulharskom a Rumunskom (FAB DANUBE), FAB medzi Litvou a Poľskom (FAB BALTIC), FAB medzi Španielskom a Portugalskom (FAB SOUTHWEST), ako aj FAB medzi Spojeným kráľovstvom a Írskom.

Tempo skutočného pokroku v reorganizácii týchto FAB a vo zvyšovaní efektívnosti ich leteckých navigačných služieb je však pomalé. Znamená to viac oneskorení, väčšiu spotrebu paliva a teda viac emisií skleníkových plynov, a zároveň aj vyššie poplatky pre letecké spoločnosti. Prostredníctvom formálnej výzvy Komisia žiada členské štáty, aby konali s cieľom optimalizovať vykonávanie FAB a leteckých navigačných služieb.

Okrem toho nedostatočný pokrok v oblasti FAB zdržiava úplné dokončenie vykonávania jednotného európskeho neba v EÚ, čo zase prináša neefektívnosť v celej európskej sieti manažmentu letovej prevádzky v rozsahu približne 30 až 40 % celkových nákladov na leteckú navigáciu a poplatkov vyberaných v Európe. To predstavuje stratu približne 5 miliárd EUR ročne. Okrem toho to má negatívny vplyv na plánované zlepšenie bezpečnosti v jednotnom európskom nebi.

Súvislosti

Podľa právnych predpisov o jednotnom európskom nebi by organizácie riadenia letovej prevádzky v jednotlivých štátoch mali spolupracovať v rámci 9 regionálnych blokov vzdušného priestoru (funkčných blokov vzdušného priestoru - FAB) s cieľom zabezpečovať efektívnosť, znížiť náklady a znížiť emisie. Tieto spoločné bloky vzdušného priestoru sú usporiadané na základe dopravných tokov a nie na základe štátnych hraníc, výsledkom čoho je zlepšenie výkonnosti.

Systém funkčných blokov vzdušného priestoru je základným predpokladom vytvorenia jednotného vzdušného priestoru, ktorý znižuje roztrieštenosť manažmentu letovej prevádzky na hraniciach štátov. Vytvorenie riadne fungujúceho systému FAB prinesie tieto výhody:

Vyššie bezpečnostné štandardy: keď lietadlá môžu lietať bez nutnosti prekonávať hranice, FAB odstránia riziko interferencií na hraniciach a nezrovnalostí, pokiaľ ide o bezpečnostné postupy v rôznych štátoch.

Menšie náklady a spotreba paliva: keď lietadlá môžu letieť po priamejších tratiach vo výhodnejšej nadmorskej výške, očakáva sa, že FAB prispejú k zníženiu spotreby paliva a meškaní. To na druhej strane prinesie lepšie služby pre cestujúcich, menej hluku a emisií v prospech životného prostredia a zníži náklady na lietanie, čo predstavuje ročne miliardy EUR.

Tieto výhody znamenajú, že FAB sú absolútne nevyhnutné na dosiahnutie úspechu projektu Jednotného európskeho neba v EÚ a predstavujú dôležitý prvok jednotného trhu, ktorý umožňuje občanom slobodne cestovať, žiť a pracovať kdekoľvek v EÚ.

Na základe článku 9a nariadenia (ES) č. 550/2004 mali všetky členské štáty EÚ do 4. decembra 2012 dokončiť vykonávanie FAB podľa vymedzenia v článku 2 ods. 25 nariadenia (ES) č. 549/2004, pričom regulačnou povinnosťou bolo umožniť optimálne využívanie vzdušného priestoru, pokiaľ ide o kapacitu a efektívnosť letov, ako aj povinnosť poskytovať optimalizované letecké navigačné služby v celej EÚ.

Ďalšie kroky

Po zaslaní formálnej výzvy FAB Stredná Európa (FABEC) v apríli, teraz Komisia adresuje formálne výzvy blokom BLUEMED, DANUBE a FABCE.

Po odoslaní formálnych výziev majú členské štáty dva mesiace na odpoveď a zaslanie svojich pripomienok. Na tomto základe Európska komisia môže alebo nemôže vydať odôvodnené stanovisko v súlade s článkom 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Mapa funkčných blokov vzdušného priestoru

Ďalšie informácie

Pre informácie o rozhodnutiach týkajúcich balíka prípadov porušenia právnych predpisov za tento mesiac, pozri MEMO/14/470

Všeobecné informácie o konaní vo veci porušenia právnych predpisov nájdete v oznámení MEMO/12/12

Ďalšie informácie o konaniach vo veci porušenia právnych predpisov.

Podpredseda Komisie Kallas na Twitteri

Kontaktné osoby:

Helen Kearns (+32 2 298 7638)

Dale Kidd (+32 2 295 7461)

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky 00 800 6 7 8 9 10 11 alebo e­mailom


Side Bar