Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 9 lipiec 2014

Komisja występuje do państw członkowskich o zwrot 57 mln euro z wydatków na WPR

W ramach tzw. procedury rozliczenia rachunków Komisja Europejska występuje dziś do państw członkowskich o zwrot nienależnie wypłaconych kwot z funduszy unijnej polityki rolnej w łącznej wysokości 57 mln euro. Ponieważ niektóre z tych kwot zostały już odzyskane od państw członkowskich, faktyczne skutki finansowe dzisiejszej decyzji wyniosą około 52 mln euro. Pieniądze te powrócą do budżetu UE z powodu nieprzestrzegania przepisów UE przez państwa członkowskie lub zastosowania przez nie nieodpowiednich procedur kontroli wydatków na rolnictwo. To państwa członkowskie są odpowiedzialne za wypłacanie kwot pomocy i kontrolę wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR), natomiast zadaniem Komisji jest czuwanie nad prawidłowym wykorzystaniem środków przez państwa członkowskie.

Główne korekty finansowe

Na mocy podjętej właśnie decyzji KE środki finansowe zostaną odzyskane od 15 państw członkowskich. Są to: Belgia, Republika Czeska, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Łotwa, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy i Zjednoczone Królestwo. W ramach odzyskiwanych sum o łącznej wysokości 57 mln euro, najbardziej znacząca korekta indywidualna za niedociągnięcia dotyczące przydziału uprawnień do płatności dotyczy Francji i sięga 20,04 mln euro.

Kontekst

Państwa członkowskie odpowiadają za zarządzanie większością płatności w ramach wspólnej polityki rolnej, przy czym dokonują ich głównie za pośrednictwem swoich agencji płatniczych. Agencje te mają również obowiązek przeprowadzania kontroli, takich jak na przykład weryfikacja wniosków rolników o przyznanie płatności bezpośrednich. Komisja przeprowadza ponad 100 audytów rocznie, sprawdzając, czy państwa członkowskie w sposób odpowiedni przeprowadzają kontrole i usuwają nieprawidłowości. Jednocześnie Komisja może wystąpić o zwrot dokonanych już płatności, jeśli audyt wykaże, że mechanizmy zarządzania i kontroli stosowane przez państwo członkowskie nie gwarantują należytego wydatkowania unijnych środków.

Szczegółowe informacje objaśniające system corocznego rozliczania rachunków znajdują się w komunikacie MEMO/12/109 oraz w informatorze pt. „Managing the agriculture budget wisely” („Jak mądrze zarządzać budżetem rolnym”), dostępnym [w czterech językach] pod adresem: http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf

Szczegółowe informacje na temat korekt indywidualnych w podziale na poszczególne państwa członkowskie i sektory zostały zamieszczone w załączonych tabelach (załączniki I i II).

Kontakt:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

W przypadku ogółu społeczeństwa: z Europe Direct można kontaktować się telefonicznie: 00 800 6 7 8 9 10 11 lub pocztą elektroniczną

Załącznik I: Rozliczenie rachunków EFRG i EFRROW

Decyzja 45: Korekty w podziale na poszczególne państwa członkowskie (w mln euro)

Sektor i przyczyna korekty

Kwota korekty

Wielkość skutku finansowego korekty1

Belgia

 

Premie z tytułu zwierząt gospodarskich – korekta proponowana ze względu na płatności za niekwalifikowalne zwierzęta oraz nieprawidłowe stosowanie sankcji

0,31

0,31

Republika Czeska

 

Premie z tytułu zwierząt gospodarskich – korekta proponowana ze względu na nienależne płatności i niezastosowanie zmniejszeń lub wykluczeń w przypadku zwierząt z nieprawidłowościami

0,00

0,00

Niemcy

 

Pomoc obszarowa - korekta proponowana ze względu na niedociągnięcia podczas przydzielania uprawnień do płatności

0,40

0,40

Dania

 

Pomoc obszarowa - korekta proponowana ze względu na niedociągnięcia w kontrolach na miejscu

3,35

3,35

Hiszpania

 

POSEI – korekta proponowana ze względu na niejednoznaczne wyniki kontroli administracyjnych oraz niedociągnięcia w kontrolach na miejscu

0,56

0,56

Pomoc obszarowa– – korekta proponowana ze względu na niedociągnięcia w zakresie kontroli administracyjnych, kontroli na miejscu i odzyskiwania środków

0,05

0,05

Zasada wzajemnej zgodności – korekta proponowana ze względu na częściowe i nieskuteczne kontrole wymogów SMR i łagodny system sankcji

2,71

2,71

Finlandia

Pomoc obszarowa –– korekta proponowana ze względu na słabości systemu identyfikacji działek rolnych (LPIS), niedociągnięcia w administracyjnych kontrolach krzyżowych oraz w kontrolach na miejscu

3,78

3,78

Francja

 

Przetwory mleczne – korekta proponowana za późne kontrole na miejscu dotyczące programu „Mleko w szkole”

0,64

0,64

Pomoc obszarowa–- korekta proponowana ze względu na niedociągnięcia podczas przydzielania uprawnień do płatności

20,04

20,04

Zjednoczone Królestwo

 

Pomoc obszarowa –- korekta proponowana ze względu na słabości systemu identyfikacji działek rolnych (LPIS) i niedociągnięcia w kontrolach na miejscu

3,18

3,18

Węgry

Rozwój obszarów wiejskich – korekta proponowana ze względu na pomoc wypłaconą niekwalifikującym się beneficjentom

0,38

0,38

Włochy

 

Owoce i warzywa – korekta proponowana ze względu na niedociągnięcia w kontrolach administracyjnych i księgowych przeprowadzanych u producentów oraz ze względu na brak prowadzenia przez organizacje producentów i przetwórców ewidencji potwierdzającej zgodność w ramach księgowości wymaganej prawem krajowym

2,33

1,40

Inne korekty – korekta proponowana ze względu na brak informacji na temat działań podjętych celem odzyskania należności, ze względu na zaniedbania w procedurze odzyskiwania oraz brak sprawozdawczości w załączniku III

5,11

5,11

Łotwa

 

Pomoc obszarowa –– korekta proponowana ze względu na niedociągnięcia w interpretacji oczywistego błędu oraz w kontrolach na miejscu

0,02

0,02

Zasada wzajemnej zgodności – korekta proponowana ze względu na pewne niezdefiniowane normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (GAEC), nieprawidłowe naliczanie sankcji, braki w zakresie kontroli dotyczących wymogu SMR 4 i tolerancji stosowanej w odniesieniu do wymogu SMR 7

0,74

0,74

Polska

Rozwój obszarów wiejskich –– korekta proponowana ze względu na brak kryteriów kwalifikacji w ramach oceny projektów

5,84

5,84

Portugalia

Rozwój obszarów wiejskich – korekta proponowana ze względu na opóźnienia kontroli na miejscu

5,71

1,27

Szwecja

Pomoc obszarowa –- korekta proponowana ze względu na słabości systemu identyfikacji działek rolnych (LPIS)

1,47

1,47

Słowenia

 

Pomoc obszarowa –– korekta proponowana ze względu na niedociągnięcia w pomiarach działek rolnych

0,35

0,35

OGÓŁEM

56,96

51,59

Załącznik II: Rozliczenie rachunków EFRG i EFRROW

Decyzja 45: Korekty w podziale na poszczególne sektory (w mln euro)

Sektor

Kwota korekty

Wielkość skutku finansowego korekty2

 

 

 

Pomoc obszarowa / Rośliny uprawne

33,74

33,74

 

Owoce i warzywa

2,33

1,40

Nieprawidłowości

5,11

5,11

 

Premie z tytułu zwierząt gospodarskich

0,86

0,86

 

Przetwory mleczne

0,64

0,64

Rozwój obszarów wiejskich

14,28

9,84

 

Wsparcie specjalne (art. 68 rozporządzenia 73/2009)

0,00

0,00

OGÓŁEM

56,96

51,59

1 :

Skutek finansowy korekty określono z uwzględnieniem wcześniejszych pokrywających się korekt oraz kwot odzyskanych już przez Komisję Europejską.

2 :

Skutek finansowy korekty określono z uwzględnieniem wcześniejszych pokrywających się korekt oraz kwot odzyskanych już przez Komisję Europejską.


Side Bar