Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 27 januari 2014

Expertgrupp i samråd om förhandlingarna mellan EU och USA

Kommissionen utsåg idag en särskild rådgivande expertgrupp som ska samråda med EU:s handelsförhandlare och ge dem kvalificerade råd på de områden som förhandlas inom det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar. Gruppen består av företrädare från områden som miljö, hälsa, konsumentfrågor, arbetsrätt och olika näringslivssektorer.

Utnämningen av gruppen bekräftar kommissionens föresatser att ha en nära dialog och ett nära samarbete med alla berörda parter i förhandlingarna, för att på så sätt nå bästa resultat för unionens del. Gruppens breda sammansättning – fjorton ledamöter från olika områden och med olika expertkunskaper – kommer att vara ett viktigt verktyg i denna process. Den rådgivande gruppen kompletterar initiativen för ökad öppenhet, till exempel samråd med berörda aktörer under förhandlingsomgångarna och regelbunden avrapportering genom dialogen med det civila samhället.

Med hjälp av gruppens råd ska kommissionen se till att det framtida transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar verkligen kommer att underlätta handeln mellan EU och USA och blir till nytta för alla i Europa. Gruppmedlemmarna företräder ett brett spektrum av intressen, vilket kommer att bidra till att Europas höga standarder för exempelvis konsument- och miljöskydd följs och upprätthålls i förhandlingarna.

Gruppens uppgift är rådgivande och meningen är att de, var och en på sitt kompetensområde, ska granska särskilda problem som kan uppstå under förhandlingarna och ge feedback till EU:s förhandlare. Ignacio Garcia Bercero, EU:s chefsförhandlare, kommer att vara ordförande i gruppen och arbeta direkt med experterna. För att de ska kunna ge bästa möjliga råd kommer han att informera dem om hur förhandlingarna framskrider och, för första gången, vid behov låta dem ta del av EU:s förhandlingsdokument, dock på ett garanterat konfidentiellt sätt.

Gruppmedlemmarna är experter på konsumentfrågor, arbetsrätt, miljö, folkhälsa, näringsliv, tillverkningsindustri, jordbruk och tjänstesektorn. De har valts ut på grund av sin omfattande kompetens på sina respektive områden och sin breda erfarenhet av EU:s handelspolitik eller internationell regleringspolitik. Därmed kan de också företräda ett allmänintresse som delas av aktörer inom ett visst område, snarare än bara enskilda organisationer.

Gruppen, som ska verka i linje med kommissionens gängse regler om expertgrupper, träffades informellt den 21 januari 2014 för att börja diskutera arbetet och de praktiska detaljerna. Det första arbetsmötet kommer att hållas den 25 februari 2014.

Uppgifter om gruppens möten, med dagordningar och protokoll, kommer att publiceras på det transatlantiska partnerskapets webbplats och i det offentliga registret över expertgrupper.

Bakgrund

Förhandlingarna mellan EU och USA för det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar inleddes i juli 2013 och syftet är att undanröja handelshinder inom en rad olika ekonomiska sektorer och att göra det enklare att köpa och sälja varor och tjänster mellan EU och USA. Den tredje förhandlingsomgången ägde rum i Washington DC i december 2013 (pressmeddelande) och nästa omgång är planerad till den 10–14 mars 2014.

Under förhandlingsprocessen har de 28 medlemsstaternas regeringar och det demokratiskt valda Europaparlamentet full demokratisk insyn. Europeiska kommissionen, som förhandlar på Europeiska unionens vägnar, informerar fortlöpande medlemsstaterna och Europaparlamentet om hur förhandlingarna framskrider och tar emot synpunkter både före och efter varje omgång. I slutet av förhandlingarna ska rådet, som består av medlemsstaternas regeringar, och Europaparlamentet godkänna eller avslå handelsavtalet.

För att de många olika intressena verkligen ska beaktas under förhandlingarna tar kommissionen in synpunkter från alla berörda parter, exempelvis vid de informationsmöten med intressenter och dialoger med det civila samhället som har ägt rum vid de tre förhandlingsomgångarna. Vid det senaste mötet med intressenter i Bryssel (rapport) deltog mer än 350 personer, och vid den dialog som ägde rum i Bryssel den 14 januari fanns mer än 160 företrädare för det civila samhället på plats (rapport). Den nyligen inrättade rådgivande gruppen är ett komplement till dessa samråd.

Medlemmar i den rådgivande gruppen

Namn

Nuvarande befattning

Sakområde

Edward Bowles

Regionchef för Public Affairs, Emea (Europeiska läkemedelsmyndigheten), Standard Chartered Bank

Tjänster

Jos Dings

Direktör för Transport & Environment

Transport och miljö

Ulrich Eckelmann

Generalsekreterare för IndustriALL European Trade Union

Arbetsrätt och fackliga frågor

Benedicte Federspiel

Ledningsgruppen för Transatlantic Consumer Dialogue

Konsumentfrågor

Roxane Feller

Chef för ekonomiavdelningen vid FoodDrinkEurope

Livsmedels- och dryckesfrågor

Monique Goyens

Generaldirektör BEUC (Europeiska byrån för konsumentorganisationer)

Konsumentfrågor

Ivan Hodac

Chefsrådgivare och generaldirektör för branschorganisationen ACEA (European Automobile Manufacturers Association)

Tillverkning

Tom Jenkins

Chefsrådgivare till generalsekreteraren för European Trade Union Confederation

Arbetsrätt och fackliga frågor

Pascal Kerneis

VD för Europeiska tjänsteföretagens intresseorganisation (European Services Forum)

Tjänster

Monika Kosinska

Generalsekreterare för European Public Health Alliance

Hälso- och sjukvårdsfrågor

Pekka Pesonen

Generalsekreterare för Copa-Cogeca

Jordbruksfrågor

Pieter de Pous

EU:s politiska direktör, Europeiska miljöbyrån

Miljöfrågor

Reinhard Quick

Direktör för VCI (tyska kemiindustriförbundet)

Tillverkning

Luisa Santos

Direktör för internationella förbindelser, BusinessEurope

Näringslivsfrågor

Experterna i gruppen deltar på frivillig basis och kommer inte att få någon ersättning.

Mer information

Europeiska kommissionens regler om upprättandet av expertgrupper: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=faq.faq&aide=2

Alla dokument i förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar

Kontaktpersoner:

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)


Side Bar