Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 27. jaanuar 2014

Eksperdirühm nõustab Euroopa Komisjoni ELi ja USA vaheliste kaubandusläbirääkimiste pidamisel

Komisjon asutab täna spetsiaalse eksperdirühma, et anda ELi esindajatele kõrgetasemelist nõu teemadel, mis tulevad arutusele Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse läbirääkimistel. Eksperdirühma liikmed esindavad laia huvideringi alates keskkonnast, tervishoiust, tarbijate ja töövõtjate huvidest kuni eri ettevõtlussektorite huvideni.

Eksperdirühma loomine toetab komisjoni eesmärki pidada Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse läbirääkimisi tihedas koostöös kõigi sidusrühmadega, et saavutada Euroopa kodanike jaoks parim tulemus. Rühma 14 liiget annavad oma erinevate vaatenurkade ja erineva oskusteabega sellele protsessile olulise lisandväärtuse. Eksperdirühm täiendab läbipaistvusalgatusi, nagu läbirääkimisvoorude ajal sidusrühmadega toimuvad konsultatsioonid ning üldsuse järjepidev teavitamine ELi kodanikuühiskonnaga peetava dialoogi kaudu.

Rühma nõuanded aitavad Euroopa Komisjonil tagada, et tulevane Atlandi-ülene kaubandus- ja investeerimispartnerlus hõlbustaks oluliselt ELi ja USA vahelist kaubandust ning sellest tõuseks kasu kõigile Euroopa kodanikele. Asjaolu, et rühma liikmed esindavad eri elualade huve, aitab läbirääkimiste ajal kindlustada Euroopa kõrgetest nõuetest kinnipidamise ja nende kaitse näiteks tarbijate ja keskkonna kaitse valdkonnas.

Rühmal on nõuandev roll, et analüüsida oma liikmete erialase pädevuse raames spetsiifilisi probleeme, mis võivad Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse läbirääkimiste käigus üles kerkida. Seejärel annab rühm otsekohest tagasisidet ELi kaubandusläbirääkimistel esindavatele ametnikele. Eksperdirühma esimeheks saab ELi poolt läbirääkimisi juhtiv Ignacio Garcia Bercero, kes hakkab ekspertidega vahetut koostööd tegema. Et rühma liikmed saaksid oma nõuanderolli võimalikult hästi täita, jagab esimees neile üksikasjalikku teavet läbirääkimiste käigu kohta. Esmakordselt võimaldatakse vajaduse korral tutvuda ka ELi läbirääkimisdokumentidega, tagades sealjuures konfidentsiaalsuse.

Rühma liikmed on eksperdid tarbijate huvide, tööõiguse, keskkonna ja rahvatervise, ettevõtluse, tootmise, põllumajanduse ja teenuste valdkonnas. Nende valimise aluseks oli suur asjatundlikkus oma erialal ning laialdased kogemused ELi kaubanduspoliitika või rahvusvaheliste reguleerimispõhimõtete valdkonnas. Seetõttu on nad võimelised esindama mitte üksikute organisatsioonide, vaid terve konkreetse valdkonna ühiseid huvisid, mida jagavad ka sidusrühmad.

Eksperdirühm hakkab tööle kooskõlas komisjoni eksperdirühmi käsitlevate eeskirjadega . Rühma esimene, mitteametlik kohtumine toimus 21. jaanuaril 2014 ning selle käigus arutati esialgset töökorraldust ja praktilisi küsimusi. Esimene tööistung peetakse 25. veebruaril 2014.

Eksperdirühma koosolekute üksikasjad, sealhulgas koosolekute päevakorrad ja protokollid, avaldatakse Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse veebisaidil ja avalikus eksperdirühmade registris.

Taustteave

Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse läbirääkimised ELi ja USA vahel algasid 2013. aasta juulis. Läbirääkimiste eesmärgiks on kõrvaldada kaubandustõkked suures hulgas majandussektorites ning lihtsustada kaupade ja teenuste ostmist ja müümist ELi ja USA vahel. Läbirääkimiste kolmas voor toimus 2013. aasta detsembris Washingtonis (pressiteade) ja järgmine voor peetakse 10.–14. märtsil 2014.

Kogu läbirääkimiste protsess toimub ELi 28 liikmesriigi valitsuse ja liidu kodanike valitud Euroopa Parlamendi täieliku demokraatliku järelevalve all. Euroopa Komisjon, kes Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse läbirääkimisi Euroopa Liidu poolt läbi viib, informeerib liikmesriike ja Euroopa Parlamenti jooksvalt läbirääkimiste edenemisest ja kogub liikmesriikidelt ja parlamendilt tagasisidet nii enne kui pärast iga vooru. Läbirääkimiste lõpus otsustavad liikmesriikide valitsustest moodustatud nõukogu ja Euroopa Parlament, kas kaubandusleping kiidetakse heaks või lükatakse tagasi.

Et tagada eri osapoolte huvide kaitsmine läbirääkimiste jooksul, kuulab Euroopa Komisjon ära ja võtab arvesse kõigi eri sidusrühmade arvamust. Selleks on läbirääkimiste seni toimunud kolme vooru ajal korraldatud sidusrühmadele teabetunde. Viimasel teabetunnil Brüsselis osales üle 350 sidusrühmade esindaja (aruanne). Samuti on peetud mitu dialoogi kodanikuühiskonna esindajatega. Viimane dialoog toimus 14. jaanuaril Brüsselis ja koondas üle 160 kodanikuühiskonna esindaja (aruanne). Neile konsultatsioonidele lisandub vastasutatud eksperdirühm.

Eksperdirühma liikmed

Nimi

Praegune ametinimetus

Pädevusvaldkond

Edward Bowles

Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika piirkonna avalike suhete juht, Standard Chartered Bank

Teenustesektori huvid

Jos Dings

Poliitikarühma direktor, Transport & Environment

Transpordi- ja keskkonnasektori huvid

Ulrich Eckelmann

Ametiühingu industri-ALL European Trade Union peasekretär

Töövõtjate ja ametiühingute huvid

Benedicte Federspiel

Transatlantilise Tarbijadialoogi juhtkomitee

Tarbijate huvid

Roxane Feller

Majandusosakonna juhataja, FoodDrinkEurope

Toiduainete- ja joogisektori huvid

Monique Goyens

Euroopa Tarbijaliitude Ameti BEUC peadirektor

Tarbijate huvid

Ivan Hodac

Juhatuse ja peadirektori vanemnõunik, Euroopa autotootjate liit ACEA

Tööstussektori huvid

Tom Jenkins

Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni peasekretäri vanemnõunik

Töövõtjate ja ametiühingute huvid

Pascal Kerneis

Euroopa Teenuste Foorumi tegevdirektor

Teenustesektori huvid

Monika Kosinska

Euroopa Rahvatervise Liidu peasekretär

Tervishoiusektori huvid

Pekka Pesonen

Põllumajandustootjaid ja -ühistuid esindava organisatsiooni COPA-COGECA peasekretär

Põllumajandussektori huvid

Pieter de Pous

Euroopa Keskkonnabüroo ELi poliitika direktor

Keskkonnasektori huvid

Reinhard Quick

Saksamaa Keemiatööstusühenduse VCI direktor

Tööstussektori huvid

Luisa Santos

Rahvusvaheliste suhete direktor, Businesseurope

Ettevõtlussektori huvid

Eksperdirühma liikmed osalevad rühma töös vabatahtlikkuse alusel ja ei saa selle eest tasu.

Lisateave

Euroopa Komisjoni eeskirjad eksperdirühmade moodustamiseks: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=faq.faq&aide=2

Kõik dokumendid Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse läbirääkimiste kohta.

Kontaktisikud:

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)


Side Bar