Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 9. juli 2014

Statsstøtte: Kommissionen godkender dansk afgiftsfritagelse på husstandsomdelte reklamer

Europa-Kommissionen har afgjort, at en række afgiftslempelser og -fritagelser fra en dansk afgift, der pålægges uadresserede husstandsomdelte reklamer, er i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler. Kommissionen har konstateret, at selv om nogle af de pågældende lempelser og fritagelser indebærer statsstøtte, er de i overensstemmelse med EU-reglerne, eftersom de fremmer EU's miljømæssige og kulturelle mål uden at fordreje konkurrencen på det indre marked.

Danmark planlægger at indføre en afgift på uadresserede husstandsomdelte reklamer, fordi man er bekymret over den store mængde affaldspapir, der produceres i husholdningerne. Den planlagte afgift vil være på 4 DKK/kg (ca. 0,54 EUR), men der vil blive anvendt en nedsat sats på 2 DKK/kg på reklamematerialer, der bærer EU's miljømærke. Desuden er tre produkter fritaget:

reklamematerialer for foreninger, der er omfattet af den danske folkeoplysningslov

ugeaviser med mindst 25 % redaktionelt indhold og

telefonbøger med mindst 60 % redaktionelt indhold.

Kommissionen har vurderet sagen i henhold til artikel 107, stk. 3, litra c), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), der tillader, at der ydes støtte til udvikling af bestemte økonomiske aktiviteter.

Kommissionen konkluderer således, at den nedsatte sats for reklamematerialer, der bærer EU's miljømærke, ikke udgør statsstøtte i henhold til EU-reglerne, eftersom den ikke selektivt favoriserer specifikke virksomheder. Kommissionen konkluderer også, at fritagelsen af reklamematerialer for aktiviteter i og fra foreninger, der falder ind under den danske folkeoplysningslov ikke udgør statsstøtte, eftersom den ikke påvirker samhandelen i EU.

Imidlertid konkluderer Kommissionen, at den fritagelse, der gælder for ugeaviser og telefonbøger, rent faktisk udgør statsstøtte, navnlig fordi den er selektiv. Denne støtte værner imidlertid om disse ugeavisers sociale rolle i forbindelse med udbredelsen af lokal information og skaber kontakt- og kommunikationsmuligheder for især ældre og mennesker i tyndtbefolkede områder. Støttens positive virkning opvejer derfor enhver potentiel konkurrencefordrejning, der måtte blive udløst af den pågældende afgiftsfritagelse, i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler.

Danmark havde oprindeligt meddelt yderligere to fritagelser fra afgiften. Den ene af disse fritagelser er imidlertid ikke målrettet reklamemateriale og udelukkes derfor fra støtteordningen. Desuden har de danske myndigheder accepteret at droppe den anden fritagelse, efter at Kommissionen har udtrykt forbehold under henvisning til statsstøtte som følge af en lang række klager fra brancheorganisationer og virksomheder, der går på, at kriterierne for fritagelsen kun opfyldes af én enkelt virksomhed, og at fritagelsen dermed er konkurrencefordrejende.

En ikke-fortrolig version af afgørelsen kan findes under sagsnummer SA.35683 i statsstøtteregistret på webstedet for Generaldirektoratet for Konkurrence, når eventuelle spørgsmål om fortrolighed er afklaret. Nye offentliggørelser af statsstøtteafgørelser, der er offentliggjort på internettet og i EU-Tidende kan findes på State Aid Weekly e-News.

Pressehenvendelser:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13, Twitter: @ECspokesAntoine )

Yizhou Ren (+32 229 94889)

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 6 7 8 9 10 11 eller pr. mail


Side Bar