Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 8. júla 2014

Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí: Komisia a členské štáty sa stretávajú s cieľom urýchliť čerpanie osobitne vyčlenených finančných prostriedkov vo výške 6 miliárd eur

Odborníci z Európskej komisie a z členských štátov sa stretnú 11. júla v Bruseli na osobitnom seminári organizovanom Komisiou s cieľom urýchliť programové opatrenia a praktické vykonávanie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Cieľom tohto seminára je spolupracovať pri plánovaní opatrení financovaných z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, aby všetky oprávnené členské štáty mohli čo najskôr začať prijímať finančné prostriedky.

Komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie László Andor uviedol: „Mnohé členské štáty aktívne vykonávajú opatrenia zamerané na to, aby sa záruka pre mladých ľudí uviedla do praxe, a to vďaka podpore vo výške 6 miliárd eur, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, ako aj vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu vo výške viac než 10 miliárd eur ročne. Finančné prostriedky dostupné v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí zohrávajú kľúčovú úlohu, pretože poskytujú mladým ľuďom priamu podporu vo forme prvého zamestnania, stáže, učňovskej prípravy alebo odbornej prípravy. Cieľom tohto seminára je pomôcť členským štátom urýchliť plánovanie opatrení na podporu mladých ľudí financovaných z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a zabezpečiť, aby tieto peniaze našli čo najlepšie uplatnenie.“

Finančné prostriedky z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí doplnené o prostriedky z Európskeho sociálneho fondu na roky 2014 – 2020 sa majú použiť na opatrenia zamerané na mladých ľudí do 25 rokov (alebo ak členský štát tak rozhodne, do 29 rokov), najmä tých, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (tzv. NEET), v regiónoch, v ktorých miera nezamestnanosti mladých ľudí v roku 2012 presiahla 25 %. Na financovanie z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí je oprávnených 20 členských štátov, keďže sa na ich území vyskytujú takéto regióny. Financovaním priameho zabezpečenia pracovných miest, učňovskej prípravy, stáží alebo ďalšieho vzdelávania iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí priamo podporuje vykonávanie vnútroštátnych systémov záruk pre mladých ľudí.

Výdavky sú oprávnené od 1. septembra 2013, čo znamená, že finančné prostriedky sa môžu vyplácať so spätnou účinnosťou k tomuto dátumu. Vnútroštátne orgány musia predložiť Komisii na schválenie operačné programy, v ktorých sa vymedzia opatrenia na využitie finančných prostriedkov dostupných v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, podľa podmienok ustanovených v nariadeniach, ktoré prijala Rada ministrov EÚ a Európsky parlament. Komisia doposiaľ prijala francúzsky operačný program týkajúci sa iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (IP/14/622) a taliansky návrh takéhoto operačného programu je teraz v poslednej fáze diskusií s Komisiou. Ďalšie členské štáty vrátane Bulharska, Chorvátska, Írska, Poľska a Švédska taktiež podnikajú kroky na vykonávanie projektov, ktoré sa majú financovať z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí.

Súvislosti

Návrh Komisie týkajúci sa záruky pre mladých ľudí bol predložený v decembri 2012 (pozri IP/12/1311MEMO/12/938), oficiálne prijatý Radou ministrov EÚ 22. apríla 2013 (pozri MEMO/13/152) a schválený Európskou radou v júni 2013. Záruka pre mladých ľudí vychádza z veľmi jednoduchej logiky – zabezpečiť, aby žiadny mladý človek nebol nezamestnaný alebo neaktívny dlhšie než 4 mesiace. Záruka pre mladých ľudí by mladým ľuďom do 25 rokov mala umožniť získať kvalitnú ponuku zamestnania, stáže, učňovskej prípravy alebo ďalšieho vzdelávania do štyroch mesiacov od straty zamestnania alebo od ukončenia vzdelávania. Takáto štrukturálna reforma predstavuje investície do ľudského kapitálu.

Všetkých 28 členských štátov predložilo plány vykonávania záruky pre mladých ľudí a podniká prvé kroky na zriadenie ich systémov záruky pre mladých ľudí (podrobnejšie informácie nájdete tu).

Európsky sociálny fond, z ktorého sa v období rokov 2014 – 2020 poskytuje každoročne podpora vo výške viac než 10 miliárd eur, je najdôležitejším zdrojom financovania EÚ pri vykonávaní záruky pre mladých ľudí.

Aby sa navýšila dostupná finančná podpora EÚ regiónom, v ktorých nezamestnanosť a neaktivita mladých ľudí predstavuje najväčší problém , Rada a Európsky parlament súhlasili s vytvorením osobitného finančného nástroja pre členské štáty s regiónmi, v ktorých nezamestnanosť mladých ľudí presahuje 25 %, ktorým je iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Finančné prostriedky na túto iniciatívu pozostávajú z 3 miliárd eur vyčlenených z osobitnej novej položky rozpočtu EÚ venovanej zamestnanosti mladých ľudí (prednostne pridelených na obdobie rokov 2014 – 2015) a prinajmenšom z 3 miliárd eur z prostriedkov pridelených členským štátom z Európskeho sociálneho fondu.

Iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí možno využiť skôr na podporu jednotlivcov, najmä osôb, ktoré nie sú zamestnané, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, než na vykonávanie štrukturálnych reforiem (to sa podporuje z ESF). Túto iniciatívu možno využiť na podporu činností ako napríklad zabezpečenie prvých pracovných skúseností, poskytovanie stáží a učňovskej prípravy, podpora mladých podnikateľov pri začatí podnikania, kvalitné odborné vzdelávanie a príprava, programy druhej šance pre osoby, ktoré predčasne ukončili školskú dochádzku a cielené dotácie na platy a prijímanie pracovníkov.

Členský štát

Regióny oprávnené na financovanie v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí

Osobitný príspevok z iniciatívy na podporu nezamestnanosti mladých ľudí (v miliónoch eur)*

Rakúsko

Nie

-

Belgicko

Áno

39,64

Bulharsko

Áno

51,56

Chorvátsko

Áno

61,82

Cyprus

Áno

10,81

Česká republika

Áno

12,71

Dánsko

Nie

-

Estónsko

Nie

-

Fínsko

Nie

-

Francúzsko

Áno

289,76

Nemecko

Nie

-

Grécko

Áno

160,24

Maďarsko

Áno

46,49

Írsko

Áno

63,66

Taliansko

Áno

530,18

Lotyšsko

Áno

27,1

Litva

Áno

29,69

Luxembursko

Nie

-

Malta

Nie

-

Poľsko

Áno

235,83

Portugalsko

Áno

150,2

Rumunsko

Áno

99,02

Slovensko

Áno

67,43

Slovinsko

Áno

8,61

Španielsko

Áno

881,44

Švédsko

Áno

41,26

Holandsko

Nie

-

Spojené kráľovstvo

Áno

192,54

* Členské štáty musia tieto sumy doplniť o prinajmenšom rovnako vysoké sumy z prostriedkov, ktoré im boli pridelené z Európskeho sociálneho fondu.

Ďalšie informácie

MEMO/14/466

Zamestnanosť mladých ľudí

Záruka pre mladých ľudí

Webová stránka Lászlóa Andora

László Andor na Twitteri

Ak si želáte bezplatne dostávať elektronický bulletin Európskej komisie o zamestnanosti, sociálnych záležitostiach a začlenení, zaregistrujte sa na tejto stránke.

Kontaktné osoby:

Jonathan Todd (+32 2 299 4107)

Cécile Dubois (+32 2 295 1883)


Side Bar