Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 8 lipca 2014 r.

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych: Komisja i państwa członkowskie spotykają się, aby przyspieszyć wdrożenie specjalnego funduszu o wartości 6 mld euro

Eksperci z Komisji Europejskiej i państw członkowskich spotkają się na specjalnym seminarium zorganizowanym przez Komisję w Brukseli w dniu 11 lipca br. w celu przyspieszenia ustaleń dotyczących programowania i praktycznego wdrożenia Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Seminarium ma umożliwić wspólną pracę nad procesem programowania środków finansowanych w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, tak aby wszystkie uprawnione państwa członkowskie mogły zacząć otrzymywać te fundusze jak najszybciej.

Komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego László Andor stwierdził: „Wiele państw członkowskich prowadzi aktywne działania na rzecz wprowadzenia w życie gwarancji dla młodzieży, przy wsparciu w wysokości 6 mld euro udostępnionych w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych oraz wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego, o wartości ponad 10 mld euro rocznie. Środki finansowe w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych mają do odegrania istotną rolę, ponieważ służą do udzielenia bezpośredniego wsparcia ludziom młodym, umożliwiając im zdobycie doświadczeń związanych z pierwszym zatrudnieniem, udział w praktykach zawodowych, przyuczanie do zawodu lub udział w szkoleniach. Dzięki uczestnictwu w seminarium państwa członkowskie będą mogły przyspieszyć programowanie środków, finansowanych w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, mających na celu wspieranie ludzi młodych, oraz zadecydować o jak najlepszym ich wykorzystaniu”.

Środki z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, programowane razem ze środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie 2014–20, zostaną przeznaczone na działania ukierunkowane na ludzi młodych poniżej 25. roku życia (lub, jeżeli dane państwo członkowskie tak postanowi, do 29. roku życia), przede wszystkim niekształcących się, niepracujących ani nieszkolących się (tzw. młodzież NEET), w regionach, w których stopa bezrobocia wśród młodych ludzi przekroczyła w 2012 r. 25 proc. 20 państw członkowskich kwalifikuje się do otrzymywania środków w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, ponieważ znajdują się w nich takie regiony. Dzięki środkom przeznaczonym na finansowanie bezpośredniego tworzenia miejsc pracy, przyuczania do zawodu, praktyk zawodowych lub dalszego kształcenia Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych bezpośrednio wspiera realizację krajowych gwarancji dla młodzieży.

Wydatki są kwalifikowalne od dnia 1 września 2013 r., co oznacza, że środki mogą zostać przyznane z mocą wsteczną od tego czasu. Władze krajowe muszą przedłożyć Komisji do zatwierdzenia programy operacyjne określające działania, w których wykorzystuje się środki w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, na podstawie przepisów rozporządzeń przyjętych przez Radę Ministrów UE i Parlament Europejski. Do tej pory Komisja przyjęła program operacyjny poświęcony Inicjatywie na rzecz zatrudnienia ludzi młodych przedstawiony przez Francję (IP/14/622), a projekt programu operacyjnego dotyczącego Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych przedłożony przez Włochy znajduje się na etapie ostatecznych rozmów z Komisją. Pozostałe państwa członkowskie, w tym Bułgaria, Chorwacja, Irlandia, Polska i Szwecja, są również na etapie wdrażania projektów finansowanych w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Kontekst

Wniosek Komisji w sprawie gwarancji dla młodzieży został przedstawiony w grudniu 2012 r. (zob. IP/12/1311 i MEMO/12/938), formalnie przyjęty przez Radę Ministrów UE w dniu 22 kwietnia 2013 r. (zob. MEMO/13/152) i zatwierdzony przez Radę Europejską w czerwcu 2013 r. Logika gwarancji dla młodzieży jest bardzo prosta – zagwarantować, żeby żadna młoda osoba nie była bezrobotna lub bierna zawodowo przez okres dłuższy niż cztery miesiące. W ramach gwarancji dla młodzieży wszyscy młodzi ludzie poniżej 25. roku życia powinni otrzymać dobrą ofertę zatrudnienia, odbycia praktyk zawodowych, przyuczenia do zawodu lub dalszego kształcenia w ciągu czterech miesięcy od uzyskania statusu osoby bezrobotnej lub zakończenia kształcenia formalnego. Reforma strukturalna tego rodzaju stanowi inwestycję w kapitał ludzki.

Wszystkie 28 państw członkowskich przedstawiło swoje plany wdrożenia gwarancji dla młodzieży. Państwa członkowskie podejmują również pierwsze kroki w celu opracowania gwarancji dla młodzieży (szczegółowe informacje dostępne są tutaj).

W okresie 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano roczne środki finansowe w wysokości ponad 10 mld euro; jest to najważniejsze źródło finansowania UE przeznaczonego na wdrożenie gwarancji dla młodzieży.

Aby zwiększyć dostępne wsparcie finansowe UE na rzecz regionów, w których trudności z bezrobociem osób młodych i biernością zawodową są najpoważniejsze, Rada i Parlament Europejski wyraziły zgodę na stworzenie specjalnego narzędzia finansowego – Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) – w odniesieniu do państw członkowskich, w których znajdują się regiony, gdzie stopa bezrobocia młodzieży przekracza 25 proc. Środki finansowe przeznaczone na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych obejmują 3 mld euro ze specjalnej nowej linii budżetowej przeznaczonej na zatrudnienie młodzieży (skoncentrowane w latach 2014–15) oraz odpowiednio co najmniej 3 mld euro ze środków państw członkowskich z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych ma na celu udzielanie wsparcia poszczególnym jednostkom, zwłaszcza młodzieży NEET, a nie wdrażanie reform strukturalnych (które z kolei są wprowadzane w ramach EFS). Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych może być wykorzystywana do wspierania działań takich jak: pierwsze doświadczenia zawodowe, zapewnianie praktyk i przyuczania do zawodu, wspieranie uruchamiania działalności gospodarczej przez młodych przedsiębiorców, wysokiej jakości kształcenie i szkolenie zawodowe, programy drugiej szansy dla osób przedwcześnie kończących naukę, ukierunkowane subsydiowanie wynagrodzeń i dotacje na zatrudnianie nowych pracowników.

Państwo członkowskie

Regiony kwalifikujące się do otrzymania dodatkowego finansowania w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Szczególna alokacja na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (w mln EUR)*

Austria

Nie

-

Belgia

Tak

39,64

Bułgaria

Tak

51,56

Chorwacja

Tak

61,82

Cypr

Tak

10,81

Republika Czeska

Tak

12,71

Dania

Nie

-

Estonia

Nie

-

Finlandia

Nie

-

Francja

Tak

289,76

Niemcy

Nie

-

Grecja

Tak

160,24

Węgry

Tak

46,49

Irlandia

Tak

63,66

Włochy

Tak

530,18

Łotwa

Tak

27,1

Litwa

Tak

29,69

Luksemburg

Nie

-

Malta

Nie

-

Polska

Tak

235,83

Portugalia

Tak

150,2

Rumunia

Tak

99,02

Słowacja

Tak

67,43

Słowenia

Tak

8,61

Hiszpania

Tak

881,44

Szwecja

Tak

41,26

Niderlandy

Nie

-

Zjednoczone Królestwo

Tak

192,54

*państwa członkowskie muszą przeznaczyć środki w wysokości co najmniej równej środkom tu przedstawionym, ze swojego przydziału w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodatkowe informacje

MEMO/14/466

Zatrudnienie młodzieży

Gwarancja dla młodzieży

Strona internetowa komisarza László Andora

Komisarz László Andor na Twitterze

Bezpłatny elektroniczny biuletyn informacyjny Komisji Europejskiej na temat zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego

Kontakt:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar