Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. liepos 8 d.

Jaunimo užimtumo iniciatyva. Komisija ir valstybių narių atstovai spartina 6 mlrd. EUR lėšų įsisavinimą

Liepos 11 d. Briuselyje į  specialų Europos Komisijos rengiamą seminarą renkasi Komisijos ir valstybių narių ekspertai, kurie paspartins Jaunimo užimtumo iniciatyvos programos kūrimą ir praktinį įgyvendinimą. Seminaro tikslas – bendromis jėgomis numatyti pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą finansuojamų priemonių programą, kad visos reikalavimus atitinkančios valstybės narės kuo greičiau pradėtų gauti finansavimą.

Už užimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį atsakingas Komisijos narys László Andoras sakė: „Daug valstybių narių aktyviai įgyvendina priemones, kuriomis siekiama paversti jaunimo užimtumą tikrove, padedamos 6 mlrd. EUR pagalbos pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą ir iš Europos socialinio fondo, kuri kasmet viršija 10 mlrd. EUR. JUI finansavimo vaidmuo yra ypač svarbus, nes jis tiesiogiai parems jaunimą ir suteiks galimybę įgyti darbo patirties, atlikti gamybinę praktiką, stažuotę ar išeiti mokymo kursus. Šio seminaro tikslas – padėti valstybėms narėms spartinti pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą finansuojamų priemonių, skirtų teikti paramą jauniems žmonėms, programavimą ir geriausiai panaudoti šias lėšas.

Lėšas pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą, numatytas su Europos socialinio fondo lėšomis 2014–20 m., ketinama skirti jaunesniems negu 25 m. (arba, nusprendus valstybėms narėms, jaunesniems negu 29 m.) asmenims; visų pirma atsižvelgiama į nesimokantį, nedirbantį ir mokymuose nedalyvaujantį jaunimą (NEET) regionuose, kuriuose 2012 m. nedarbo lygis viršijo 25 proc. Jaunimo užimtumo iniciatyvos finansavimo reikalavimus atitinka 20 valstybių narių, nes jose yra tokių regionų. Pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą finansuojant tiesioginį darbo vietų kūrimą, gamybinės praktikos, mokomosios praktikos arba tolesnio mokymosi užtikrinimą tiesiogiai padedama įgyvendinti nacionalines jaunimo garantijų sistemas.

Reikalavimus atitinka išlaidos nuo 2013 m. rugsėjo 1 d., tai reiškia, kad finansavimas gali būti skiriamas atgaline data iki tos dienos. Pagal ES Ministrų Tarybos ir Europos Parlamento priimtus reglamentus, nacionalinės valdžios institucijos turi pateikti Komisijai patvirtinti veiksmų programas, kuriose nurodomos priemonės panaudoti Jaunimo užimtumo iniciatyvos lėšas. Šiuo metu jau patvirtinta Prancūzijos jaunimo užimtumui skirtų veiksmų programa (IP/14/622), Komisijoje vyksta galutinis Italijos jaunimo užimtumui skirtų veiksmų programos projekto svarstymo etapas. Kitos valstybės narės, įskaitant Bulgariją, Kroatiją, Airiją, Lenkiją ir Švediją, irgi pradėjo pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą finansuojamų projektų įgyvendinimą.

Pagrindiniai faktai

Komisijos pasiūlymas dėl Jaunimo užimtumo iniciatyvos buvo pateiktas 2012 m. gruodžio mėn. (žr. IP/12/1311 ir MEMO/12/938), ES Ministrų Taryba jį oficialiai priėmė 2013 m. balandžio 22 d. (žr. MEMO/13/152), o Europos Vadovų Taryba patvirtino 2013 m. birželio mėn. Jaunimo garantijų logika labai paprasta – užtikrinti, kad nė vienas jaunas žmogus neišbūtų be darbo ar mokymosi ilgiau negu keturis mėnesius. Pagal Jaunimo garantijų iniciatyvą visi jaunuoliai iki 25 m. turėtų gauti kokybiško darbo, praktikos, gamybinės praktikos arba tolesnio mokymosi pasiūlymą per keturis mėnesius po darbo netekimo ar pasitraukimo iš švietimo sistemos. Tokios struktūrinės reformos yra investicija į žmogiškąjį kapitalą.

Visos 28 valstybės pateikė Jaunimo garantijų įgyvendinimo planus ir žengia pirmuosius žingsnius, kurdamos Jaunimo garantijų sistemas (smulkiau žr. čia).

Europos socialinis fondas 2014–2020 m. laikotarpiu kasmet skiria Jaunimo garantijų įgyvendinimui daugiau negu 10 mlrd. EUR – tai pagrindinis ES finansavimo šaltinis.

Siekdami papildyti ES finansinę pagalbą regionams, kuriuose daugiausia jaunimo nedarbo ir neveiklumo problemų, Taryba ir Europos Parlamentas sutarė valstybėms narėms, kuriose yra regionų, kuriuose jaunimo nedarbas viršija 25 proc., sukurti specialią Jaunimo užimtumo iniciatyvą (JUI). JUI finansavimui skirti 3 mlrd. EUR iš konkrečios naujos jaunimo nedarbui skirtos ES biudžeto eilutės (2014–2015 m. prioriteto); juos papildo ne mažiau negu 3 mlrd. EUR iš Europos socialinio fondo asignavimų, skirtų valstybėms narėms.

Jaunimo užimtumo iniciatyva skirta remti asmenis, ypač NEET jaunuolius, o ne įgyvendinti struktūrines reformas (pastarosioms paramą teikia ESF). Pagal JEI galima teikti pagalbą tokioms veiklos sritims kaip pirmoji darbo patirtis, gamybinė praktika ir stažuotės, parama jauniesiems verslininkams pradėti verslą, kokybiškas profesinis mokymas, antrosios galimybės programos mokyklos nebaigusiems asmenims ir skirti lėšų atlyginimų bei įdarbinimo subsidijoms.

Valstybė narė

Regionai, atitinkantys reikalavimus gauti finansavimą pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą

Specialūs Jaunimo užimtumo iniciatyvos asignavimai (milijonais EUR)*

Austrija

Ne

-

Belgija

Taip

39,64

Bulgarija

Taip

51,56

Kroatija

Taip

61,82

Kipras

Taip

10,81

Čekija

Taip

12,71

Danija

Ne

-

Estija

Ne

-

Suomija

Ne

-

Prancūzija

Taip

289,76

Vokietija

Ne

-

Graikija

Taip

160,24

Vengrija

Taip

46,49

Airija

Taip

63,66

Italija

Taip

530,18

Latvija

Taip

27,1

Lietuva

Taip

29,69

Liuksemburgas

Ne

-

Мalta

Ne

-

Lenkija

Taip

235,83

Portugalija

Taip

150,2

Rumunija

Taip

99,02

Slovakija

Taip

67,43

Slovėnija

Taip

8,61

Ispanija

Taip

881,44

Švedija

Taip

41,26

Nyderlandai

Ne

-

UK

Taip

192,54

*šiuos asignavimus valstybės narės turi papildyti bent tokio pat dydžio sumomis iš joms skirtų Europos socialinio fondo asignavimų.

Daugiau informacijos

MEMO/14/466

Jaunimo užimtumas

Jaunimo garantijos

László Andoro svetainė

László Andoro Twitter

Užsisakykite nemokamą Europos Komisijos užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties naujienlaiškį

Asmenys ryšiams:

Jonathan Todd, tel. +32 2 299 41 07

Cécile Dubois, tel. +32 2 295 18 83


Side Bar