Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 8. juuli 2014

Komisjon kohtub liikmesriikidega, et kiirendada noorte tööhõive algatuse sihtotstarbelises fondis oleva kuue miljardi euro rakendamist

Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide asjatundjad kogunevad 11. juulil Brüsselisse komisjoni organiseeritud eriseminarile, et kiirendada noorte tööhõive algatuse kavade koostamist ja praktilist rakendamist. Seminari eesmärk on töötada koos noorte tööhõive algatuse kaudu rahastatavate meetmete kavade kallal, et kõik abikõlblikud liikmesriigid saaksid alustada vahendite vastuvõtmist võimalikult kiiresti.

Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse volinik László Andor sõnas: „Paljud liikmesriigid võtavad aktiivselt meetmeid, et muuta noortegarantii reaalsuseks; neid meetmeid toetatakse kuue miljardi euroga noorte tööhõive algatuse kaudu ja enam kui kümne miljardi euroga aastas Euroopa Sotsiaalfondist. Kõnealusele sihtotstarbelisele fondile kuulub otsustav osa, kuna sellega toetatakse otse noori inimesi, kellele antakse esimesi töökogemusi, väljaõpet, õpipoisiõpet või koolituskursusi. Seminari eesmärk on aidata liikmesriikidel kiirendada meetmete kavandamist, et toetada noori, keda rahastatakse noorte tööhõive algatuse kaudu, nii et see raha leiaks parima rakenduse.

Noorte tööhõive algatuse kaudu ja Euroopa Sotsiaalfondist ajavahemikuks 2014–20 eraldatavaid vahendeid tuleb kasutada meetmetele, mis on suunatud alla 25aastastele noortele (või ka kuni 29aastastele, kui liikmesriik teeb vastava otsuse), eelkõige on eesmärk toetada noori, kes praegu ei tööta, ei omanda haridust ega kutset (nn NEET-noored: not in employment, education or training) piirkondades, kus noorte töötuse määr 2012. aastal oli üle 25 %. Noorte tööhõive algatuse kaudu rahastamiseks on abikõlblikud 20 liikmesriiki, kuna neil on selliseid piirkondi. Töökohtade loomise, õpipoisiõppe, koolituste või haridustee jätkamise toetamisega toetab noorte tööhõive algatus riikide noortegarantii-kavade rakendamist.

Kulud on abikõlblikud alates 1. septembrist 2013, mis tähendab, et rahaliste vahenditega saab tagasiulatuvalt katta alates sellest ajast tehtud kulutusi. Riikide asutused peavad ELi Ministrite Nõukogu ja Euroopa Parlamendi vastuvõetud määruste kohaselt koostama tegevuskavad meetmetega, millele kulutatakse noorte tööhõive algatuse vahendeid, ja esitama need komisjonile heakskiitmiseks. Seni on komisjon vastu võtnud Prantsusmaa sellekohase rakenduskava (IP/14/622) ning Itaalia vastava kava projekti üle on arutelud komisjoniga lõppjärgus. Muud liikmesriigid, nende hulgas Bulgaaria, Horvaatia, Iirimaa, Poola ja Rootsi on samuti rakendamas projekte, mida hakatakse rahastama noorte tööhõive algatuse kaudu.

Taustteave

Komisjoni ettepanek noortegarantii kohta esitati detsembris 2012 (vt IP/12/1311 ja MEMO/12/938), võeti ELi Ministrite Nõukogu poolt ametlikult vastu 22. aprillil 2013 (vt MEMO/13/152) ja kiideti heaks Euroopa Ülemkogu poolt juunis 2013. Noortegarantii loogika on väga lihtne – tagada, et ükski noor ei jääks töötuks või tegevuseta kauemaks kui neljaks kuuks. Noortegarantii peaks tagama, et iga noor inimene vanuses alla 25 aasta saaks kvaliteetse pakkumise tööleasumiseks, koolituseks, õpipoisiõppeks või haridustee jätkamiseks nelja kuu jooksul pärast töö kaotamist või õppeasutusest lahkumist. Selline struktuurireform on investeerimine inimestesse.

Kõik 28 liikmesriiki on esitanud oma noortegarantii rakendamise kavad ning teinud esimesed sammud selle loomiseks (vaata lähemalt siin).

Euroopa Sotsiaalfond, kes ajavahemikul 2014–2020 annab igal aastal rohkem kui 10 miljardit eurot, on kõige olulisem ELi vahend noortegarantii elluviimiseks.

Selleks, et koondada olemasolevad ELi rahalised toetused piirkondadele, kus noorte tööpuudus ja tegevusetus valmistab inimestele kõige rohkem peavalu, leppisid nõukogu ja Euroopa Parlament kokku luua spetsiaalne rahastusvahend, noorte tööhõive algatus, liikmesriikide jaoks, kus on piirkondi, milles noorte tööpuudus ületab 25 %. Noorte tööhõive algatuse rahastamine hõlmab 3 miljardit eurot noorte tööhõive edendamiseks ette nähtud uuelt ELi eelarverealt (eeljaotus aastateks 2014–15), mida täiendavad veel vähemalt 3 miljardit eurot Euroopa Sotsiaalfondist liikmesriikidele eraldatud summadest.

Noorte tööhõive algatuse vahendeid võib kasutada üksikisikute, eelkõige NEET-noorte abistamiseks, mitte struktuurireformide läbiviimiseks (viimaseid toetatakse Euroopa Sotsiaalfondist). Vahendeid kasutatakse mitmesugusteks meetmeteks, nagu esimese töökogemuse andmine, ametipraktika- ja tööpraktikakohtade pakkumine, noorte ettevõtjate ettevõtluse alustamise toetamine, kvaliteetsete kutsehariduse ja -koolituse programmide väljatöötamine, koolist väljalangenutele teist võimalust pakkuvate programmide loomine ning spetsiaalsete palga- ja värbamishüvitiste kehtestamine.

Liikmesriik

Piirkonnad, kellel on õigus saada vahendeid noorte tööhõive algatuse raames

Noorte tööhõive algatuse sihtotstarbeline eraldis (miljonites eurodes)*

Austria

Ei

Belgia

Jah

39,64

Bulgaaria

Jah

51,56

Horvaatia

Jah

61,82

Küpros

Jah

10,81

Tšehhi

Jah

12,71

Taani

Ei

Eesti

Ei

Soome

Ei

Prantsusmaa

Jah

289,76

Saksamaa

Ei

Kreeka

Jah

160,24

Ungari

Jah

46,49

Iirimaa

Jah

63,66

Itaalia

Jah

530,18

Läti

Jah

27,1

Leedu

Jah

29,69

Luksemburg

Ei

Malta

Ei

Poola

Jah

235,83

Portugal

Jah

150,2

Rumeenia

Jah

99,02

Slovakkia

Jah

67,43

Sloveenia

Jah

8,61

Hispaania

Jah

881,44

Rootsi

Jah

41,26

Madalmaad

Ei

Ühendkuningriik

Jah

192,54

* Liikmesriigid peavad nendele summadele lisama veel vähemalt teist samapalju oma Euroopa Sotsiaalfondi eraldistest.

Lisateave

MEMO/14/466

Noorte tööhõive

Noortegarantii

László Andori veebisait

László Andor Twitteris

Tellige endale tasuta Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse elektrooniline uudiskiri (newsletter on employment, social affairs and inclusion)

Kontaktisikud:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar