Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 8. července 2014

Komise a členské státy společně usilují o to, aby šlo co nejdříve čerpat ze zvláštního fondu na zaměstnanost mladých lidí s rozpočtem 6 miliardami eur

Odborníci z Evropské komise a členských států se 11. července setkají v Bruselu na speciálním semináři organizovaném Komisí. Seminář je zaměřen na urychlení programování Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí a na praktické provádění iniciativy. Cílem semináře je nadále spolupracovat při programování opatření, která mají být financována z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí, tak, aby všechny členské státy, jež na financování mají nárok, mohly prostředky co nejdříve začít čerpat.

Mnohé členské státy aktivně podnikají kroky, díky kterým se záruka pro mladé lidi stává realitou. Záruka disponuje šesti miliardami eur z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí a prostředky z Evropského sociálního fondu v roční výši přes deset miliard eur,“ uvedl László Andor, komisař pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování. Iniciativa na zaměstnanost mladých lidí sehrává stěžejní roli, neboť přímo podporuje mladé lidi – zajišťuje první pracovní zkušenosti, stáže, učňovské přípravy či školení. Účelem semináře je pomoci členským státům urychlit programování opatření financovaných z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí, a zajistit, že prostředky budou vynaloženy na ty nejlepší účely,“ dodal Andor.

Peníze z iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí doplněné prostředky z Evropského sociálního fondu na roky 2014–20 se použijí na opatření zejména pro osoby mladší 25 let (případně 29 let v závislosti na rozhodnutí toho kterého členského státu), jež v současné době nejsou zaměstnané, ani se neúčastní vzdělávání nebo profesní přípravy (NEET) v regionech, kde nezaměstnanost mladých lidí v roce 2012 přesahovala 25 %. Na financování z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí má nárok dvacet členských států, na jejichž území se tyto regiony vyskytují. Financováním přímého vytváření pracovních míst, učňovských příprav, stáží či dalšího vzdělání Iniciativa na zaměstnanost mladých přímo podporuje provádění národních prováděcích plánů záruky pro mladé lidi.

Výdaje jsou způsobilé od 1. září 2013, což znamená, že prostředky mohou být vyplaceny zpětně. Vnitrostátní orgány musí operační programy podle příslušných nařízení přijatých Radou ministrů EU a Evropským parlamentem předložit Komisi ke schválení. Operační programy musí obsahovat popis opatření, jež mají být financována z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí. Prozatím byl Komisí přijat francouzský operační program v rámci Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých (IP/14/622) a italský návrh operačního programu je nyní v posledních stádiích vyjednávání s Komisí. Také ostatní členské státy, včetně Bulharska, Chorvatska, Irska, Polska a Švédska v současné době podnikají kroky k provedení projektů, které budou financovány z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí.

Souvislosti

Návrh Komise týkající se záruky pro mladé lidi byl představen v prosinci 2012 (viz IP/12/1311 a MEMO/12/938), oficiálně přijat Radou ministrů EU 22. dubna 2013 (viz MEMO/13/152) a schválen Evropskou radou 23. června 2013. Vychází z velmi prosté ideje – žádný mladý člověk by neměl zůstat bez zaměstnání nebo neaktivní déle než čtyři měsíce. Záruka pro mladé má zajistit, aby všechny osoby pod 25 let získaly kvalitní pracovní nabídku, stáž, učňovskou přípravu či další vzdělání, a to do čtyř měsíců po ukončení vzdělání či opuštění pracovního místa. Strukturální reforma tohoto typu představuje investici do lidského kapitálu.

Všech 28 členských států předložilo své prováděcí plány záruky pro mladé lidi a podnikají první kroky k sestavení systému záruky pro mladé lidi (podrobnější informace naleznete zde).

Evropský sociální fond s více než 10 miliardami eur ročně v období 2014–2020 je nejdůležitějším zdrojem finančních prostředků pro realizaci záruky pro mladé lidi.

Aby se navýšila dostupná finanční podpora EU regionům, ve kterých nezaměstnanost a neaktivita mladých lidí představuje největší problémy, souhlasila Rada a Evropský parlament vytvořit samostatný finanční nástroj – Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí pro členské státy, v jejichž regionech nezaměstnanost mladých lidí přesahuje 25 %. Prostředky iniciativy tvoří tři miliardy eur ze zvláštní rozpočtové položky přidělené na řešení nezaměstnanosti mladých lidí (předfinancované na období 2014-2015) a alespoň tři miliardy eur v rámci přídělů pro členské státy z Evropského sociálního fondu.

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí se zaměřuje spíše na jednotlivé osoby (NEET) než na zavádění strukturálních reforem (tyto mohou být financovány prostřednictvím Evropského sociálního fondu). Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí lze využít na financování aktivit, jakými jsou například zajištění prvních pracovních zkušeností, poskytnutí stáží a učňovského vzdělání, podporu zahájení podnikatelské činnosti (start-ups) pro mladé podnikatele, kvalitní odborné vzdělávání a příprava, programy druhé šance pro osoby, jež předčasně opustily vzdělávací systém, a cílené subvence na platy a nabírání pracovních sil.

Členský stát

Výskyt regionů, které mají nárok na financování z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých

Výše přídělu z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých (v milionech eur)*

Rakousko

Ne

-

Belgie

Ano

39,64

Bulharsko

Ano

51,56

Chorvatsko

Ano

61,82

Kypr

Ano

10,81

Česká republika

Ano

12,71

Dánsko

Ne

-

Estonsko

Ne

-

Finsko

Ne

-

Francie

Ano

289,76

Německo

Ne

-

Řecko

Ano

160,24

Maďarsko

Ano

46,49

Irsko

Ano

63,66

Itálie

Ano

530,18

Lotyšsko

Ano

27,1

Litva

Ano

29,69

Lucembursko

Ne

-

Malta

Ne

-

Polsko

Ano

235,83

Portugalsko

Ano

150,2

Rumunsko

Ano

99,02

Slovensko

Ano

67,43

Slovinsko

Ano

8,61

Španělsko

Ano

881,44

Švédsko

Ano

41,26

Nizozemsko

Ne

-

UK

Ano

192,54

*Členské státy musí tyto částky doplnit prostředky z přídělu Evropského sociálního fondu v alespoň stejné výši.

Další informace

MEMO/14/466

Zaměstnanost mladých lidí

Záruka pro mladé lidi

Internetové stránky Lászla Andora

László Andor na Twitteru

Chcete-li zdarma dostávat elektronický zpravodaj Evropské komise týkající se zaměstnanosti, sociálních věcí a sociálního začleňování, zaregistrujte se na těchto stránkách.

Kontaktní osoby:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Cécile Dubois (+32 22951883)


Side Bar