Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 8 юли 2014 г.

Инициатива за младежка заетост: среща между Комисията и държавите членки за ускоряване на използването на 6 млрд. евро от фонда

На 11 юли в Брюксел ще се проведе специален семинар, организиран от Комисията, на който експерти на Европейската комисия и на държавите членки, за да ускорят планирането на мерките и практическото прилагане на инициативата за младежка заетост. Целта на семинара е да се работи съвместно за набелязването на мерки, финансирани по линия на инициативата за младежка заетост, така че всички отговарящи на условията държави членки да получат финансовите средства във възможно най-кратки срокове.

Комисарят по заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване Ласло Андор заяви: „Много държави членки активно прилагат мерки на стойност над 10 млрд.евро годишно за изпълнението на схемата за гаранция за младежта, като 6 млрд. евро са на разположение по линия на инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд. Финансирането по линия на инициативата за младежка заетост е изключително важно, тъй като то помага пряко на младите хора да си намерят работа за първи път, да започнат стаж или професионално обучение. Семинарът има за цел да помогне на държавите членки да планират по-бързо финансираните по инициативата мерки за подкрепа на младите хора и да използват средствата по най-добрия начин“.

Средствата по линия на инициативата за младежка заетост, програмирани заедно със средствата по Европейския социален фонд за периода 2014—2020 г., са предназначени за действия, насочени към младите хора на възраст под 25 години (или до 29 г. по преценка на държавите членки), които понастоящем не са заети с работа, образование или обучение, в регионите, в които равнището на младежката безработица е било над 25 % през 2012 г. В 20 държави членки съществуват такива региони, които могат да получат финансиране по линия на инициативата за младежка заетост. Чрез финансирането на възможности за работа, стаж, професионално обучение или продължаване на образованието инициативата за младежка заетост пряко подпомага прилагането на схемите за гаранция за младежта.

Финансирането може да бъде отпуснато за разходи, направени след 1 септември 2013 г. Съгласно регламентите, приети от Съвета на министрите на ЕС и Европейския парламент, Комисията първо трябва да одобри представените от националните органи оперативни програми с мерки, които да бъдат финансирани по линия на инициативата за младежка заетост. Досега Комисията е одобрила програмата на Франция (IP/14/622) и провежда заключителни обсъждания по проекта на оперативната програма на Италия. Други държави членки, в т.ч. България, Хърватия, Ирландия, Полша и Швеция също изпълняват проекти, които могат да бъдат финансирани по линия на инициативата за младежка заетост.

История на досието

Предложението на Комисията за схема за гаранция за младежта беше представено през декември 2012 г. (вж. IP/12/1311 и MEMO/12/938), официално прието от Съвета на министрите на ЕС на 22 април 2013 г. (вж. MEMO/13/152) и одобрено от Европейския съвет през юни 2013 г. Идеята на схемата за гаранция за младежта е много проста – да се гарантира, че нито един млад човек няма да остане безработен или неангажиран с трудова дейност за повече от четири месеца. Целта на схемата е всички млади хора на възраст под 25 години да получават качествено предложение за работа, професионално обучение, стаж или по-нататъшно образование в срок до четири месеца, след като останат без работа или напуснат образователната система. Такава структурна реформа представлява инвестиция в човешки капитал.

Всичките 28 държави членки представиха своите планове за прилагане на схемата за гаранция за младежта и предприемат първите действия за прилагането им (за повече подробности вж. тук).

Европейският социален фонд е най-големият източник на европейско финансиране за прилагането на схемата за гаранция за младежта, като осигурява повече от 10 млрд. евро всяка година в периода 2014—2020 г.

За да допълнят европейските средствата в подкрепа на регионите, в които младежката безработица и незаетост е най-разпространена, Съветът и Европейският парламент се договориха да създадат отделен финансов инструмент – инициатива за младежка заетост — за държавите членки, в които младежката безработица надхвърля 25 %. Финансирането по инициативата за младежка заетост включва 3 млрд. евро от специален нов ред в бюджета на ЕС, посветен на младежката заетост (предвиден в бюджета за 2014—2015 г.), като допълнително най-малко 3 млрд. евро се осигуряват от средствата, предвидени за отделните държави членки по линия на Европейския социален фонд.

Средствата по линия на инициативата за младежка заетост са предназначени за подпомагане на хората, които понастоящем не са заети с работа, образование или обучение — а не за прилагане на структурни реформи (те са подкрепени от ЕСФ). Инициативата може да се използва в подкрепа на дейности по намиране на първа работа, осигуряването на стажове и професионално обучение, започване на собствен бизнес, помощ за млади предприемачи, осигуряване на качество в професионалното образование и обучение, програми за предоставяне на втори шанс за напусналите преждевременно училище, както и целеви субсидии за заплати и за наемане на работа.

Държава членка

Региони, които отговарят на условията за финансиране по линия на инициативата за младежка заетост

Конкретно разпределение на средствата по линия на инициативата за младежка заетост (в млн. евро) *

Австрия

Не

Белгия

Да

39,64

България

Да

51,56

Хърватия

Да

61,82

Кипър

Да

10,81

Чешка република

Да

12,71

Дания

Не

Естония

Не

Финландия

Не

Франция

Да

289,76

Германия

Не

Гърция

Да

160,24

Унгария

Да

46,49

Ирландия

Да

63,66

Италия

Да

530,18

Латвия

Да

27,1

Литва

Да

29,69

Люксембург

Не

Малта

Не

Полша

Да

235,83

Португалия

Да

150,2

Румъния

Да

99,02

Словакия

Да

67,43

Словения

Да

8,61

Испания

Да

881,44

Швеция

Да

41,26

Нидерландия

Не

Обединеното кралство

Да

192,54

* Държавите членки трябва да осигурят поне същите по размер средства по линия на Европейския социален фонд.

За повече информация:

MEMO/14/466

Младежка заетост

Схема за гаранция за младежта

Уебсайт на Ласло Андор

Следете съобщенията на Ласло Андор в Twitter

Абонирайте се за издавания от Европейската комисия безплатен електронен бюлетин за заетостта, социалните въпроси и приобщаването

За контакти:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar