Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 8. júla 2014

Námorný dozor: spolupráca s členskými štátmi v záujme bezpečnejších morí a oceánov

Európska komisia dnes urobila ďalší krok smerom k účinnejšiemu a nákladovo efektívnejšiemu dozoru nad európskymi morami. Spojením údajov o dozore od civilných a vojenských orgánov, napríklad pobrežných hliadok, námorných síl, orgánov monitorovania dopravy, životného prostredia a znečisťovania či orgánov poverených kontrolou rybolovu a hraníc, sa môže zabrániť duplicite práce a dosiahnuť ročné úspory až do výšky 400 miliónov eur. Posilnená spolupráca a výmena údajov by pomohli efektívnejšie reagovať na aktuálne udalosti na mori, napríklad nehody, prípady znečistenia, zločiny alebo ohrozenia bezpečnosti. Cieľom spoločného prostredia na výmenu informácií pre námornú oblasť CISE je, aby všetci relevantní aktéri boli v kontakte a vymieňali si údaje. CISE je jedným zo základných prvkov nedávno prijatej stratégie námornej bezpečnosti Európskej únie.

Komisárka pre námorné záležitosti a rybárstvo Maria Damanakiová uviedla: „Udržateľný hospodársky rast v námornom odvetví možno dosiahnuť len vtedy, ak naše moria a oceány budú bezpečné a chránené. Cieľom CISE je zabezpečiť, aby všetci zúčastnení aktéri v oblasti námorného dozoru mali presnú predstavu o všetkých udalostiach na mori. Vymieňať si takéto informácie je kľúčové, aby sa zabránilo duplicite pri zbere údajov a aby mohli slúžiť hliadkovým lodiam, lietadlám, vrtuľníkom alebo satelitom, ktoré sa pohybujú v rovnakých morských oblastiach. V súčasnosti sa okolo 40 % informácií zbiera viac ráz a 40 % až 80 % informácií si zainteresovaní používatelia medzi sebou nevymieňajú. Nemôžeme si dovoliť takéto plytvanie úsilím a peniazmi.“

V dnešnom oznámení Komisie sa opisuje veľký pokrok zaznamenaný na úrovni EÚ i na úrovni jednotlivých štátov, odkedy bol v roku 2010 vypracovaný plán CISE, ako aj príčinlivosť všetkých aktérov v tejto oblasti. Obsahuje aj usmernenia a priority pre ďalšiu činnosť na úrovni jednotlivých štátov i na úrovni EÚ. Pozornosť by sa mala zamerať predovšetkým na ďalšie posilnenie výmeny informácií, a to najmä medzi civilnými a vojenskými orgánmi, aby sa lepšie prepojili existujúce systémy námorného dozoru a aby boli interoperabilné. To prinesie väčšiu efektivitu, kvalitu, reakčnosť a koordináciu činností námorného dozoru vo vodách EÚ, ako aj v ostatných geografických oblastiach, v ktorých má EÚ zásadný záujem. Pomôže sa tak vytvoriť bezpečnejšie prostredie pre modrý rast a posilniť prosperita a ochrana občanov EÚ.

Komisia v blízkej budúcnosti zamýšľa začať projekt v rámci 7. rámcového programu EÚ pre výskum, aby otestovala námorné prostredie CISE vo veľkom meradle. V spolupráci s členskými štátmi vytvorí aj príručku s odporúčaniami o osvedčených postupoch používania CISE na základe skúseností z existujúcich systémov a pilotných projektov ako MARSUNO, Bluemassmed a Cooperation. Komisia bude aj naďalej podporovať opatrenia zamerané na vypracovanie noriem v záujme interoperability systémov.

Súvislosti

Námorný dozor vykonávajú členské štáty EÚ a to bude platiť aj v budúcnosti. Rozličné európske orgány dozoru však nemajú dostatočný vzájomný prístup k informáciám. CISE bude prostredníctvom najnovších technológií integrovať existujúce systémy a siete dozoru a zabezpečí ich interoperabilitu.

Zlepšenie výmeny informácií medzi orgánmi námorného dozoru je jedným z hlavných strategických cieľov integrovanej námornej politiky EÚ a dôležitým základným prvkom novej stratégie námornej bezpečnosti. Posilniť bezpečnosť morí a oceánov je zároveň nevyhnutnou súčasťou programu „modrý rast“, ktorého cieľom je podpora rastu a tvorba pracovných miest v námornom hospodárstve.

Pre EÚ sú námorné otázky doma i na celom svete predmetom mimoriadneho záujmu, a tak musí mať možnosť tieto záujmy primerane a účinne chrániť.

Z 28 členských štátov EÚ je 23 pobrežných a 26 vlajkových.

Členské štáty EÚ zodpovedajú za dozor nad pobrežím v dĺžke vyše 90 000 km, ktoré obmývajú dva oceány a štyri moria, a zámorskými územiami a vnútroštátnymi bezpečnostnými zariadeniami v ostatných oceánoch. Spolu majú vyše 1 200 obchodných prístavov, vyše 8 100 vlajkových plavidiel (nad 500 Gt), 4 300 registrovaných námorných spoločností, 764 veľkých prístavov a vyše 3 800 prístavných zariadení. Členské štáty vymenovali 80 registrovaných bezpečnostných operátorov.

Až 90 % zahraničného obchodu EÚ a 40 % jej vnútorného obchodu sa prepravuje po mori.

Európski majitelia lodí spravujú 30 % z celkového počtu plavidiel na svete a 35 % svetovej lodnej kapacity – okrem iného 55 % kontajnerových plavidiel a 35 % tankerov, čo predstavuje 42 % hodnoty celosvetového námorného obchodu.

Každoročne prejde cez prístavy EÚ vyše 400 miliónov cestujúcich.

Vyše 20 % svetovej tonáže je registrovaných pod vlajkou členských štátov EÚ a vyše 40 % svetovej flotily ovládajú spoločnosti z EÚ.

V oblasti námorného dozoru v EÚ a jej členských štátoch aktívne pôsobí približne 300 verejných orgánov.

Ďalšie informácie:

MEMO/14/467

Oznámenie a ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/integrated_maritime_surveillance/index_sk.htm

Kontaktné osoby:

Helene Bannerová (+32 2 295 2407)

Lone Mikkelsenová (+32 2 296 0567)

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 6 7 8 9 10 11 alebo e-mailom


Side Bar