Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 8 juli 2014

Maritieme bewaking: Samen met de lidstaten werken voor veiliger zeeën en oceanen

De Europese Commissie heeft vandaag weer een stap gezet naar een meer doeltreffende en kostenefficiënte bewaking van de Europese zeeën. Door bewakingsgegevens van civiele en militaire instanties, zoals kustwacht, marine en diensten bevoegd voor verkeerscontrole, bewaking van milieu en verontreiniging, visserijcontrole en grenscontrole samen te brengen, kan overlappend werk worden voorkomen en kan tot 400 miljoen EUR per jaar worden bespaard. Dankzij versterkte samenwerking en gegevensuitwisseling kan efficiënter worden ingegrepen zodra zich op zee ongevallen, gevallen van verontreiniging, criminaliteit of beveiligingsrisico's voordoen. De gemeenschappelijke gegevensuitwisselingsstructuur (CISE) voor het maritieme gebied van de EU heeft tot doel alle relevante partijen ertoe aan te zetten samen te komen en gegevens uit te wisselen. De CISE is een van de bouwstenen van de recent vastgestelde Europese strategie voor maritieme veiligheid.

Commissaris voor Maritieme Zaken en Visserij Maria Damanaki: "Duurzame economische groei in de maritieme sector is alleen mogelijk als onze zeeën en oceanen veilig en beveiligd zijn. De CISE moet ervoor zorgen dat alle partijen die betrokken zijn bij de maritieme bewaking, een volledig overzicht hebben van alle gebeurtenissen die zich op zee voordoen. Alleen dankzij uitwisseling van informatie kan worden voorkomen dat dezelfde gegevens meermaals worden verzameld en dat verschillende partijen in hetzelfde zeegebied vaartuigen, vliegtuigen, helikopters of satellieten inzetten voor patrouilledoeleinden. Momenteel wordt ongeveer 40 % van de informatie meermaals verzameld en wordt 40 tot 80 % van de informatie niet uitgewisseld tussen gebruikers die nochtans in deze gegevens geïnteresseerd zijn. Een dergelijke verspilling van inspanningen en geld kunnen wij ons niet veroorloven."

De mededeling die de Commissie vandaag voorstelt, toont aan dat zowel op EU- als op nationaal niveau behoorlijke vooruitgang is geboekt sinds de CISE-routekaart in 2010 is opgesteld, en dat alle betrokken partijen blijk hebben gegeven van hun vastberaden inzet. Voorts worden in de mededeling de lijnen voor de toekomst uitgezet, onder meer in de vorm van prioriteiten voor het nationale en het EU-niveau. In de eerste plaats moet de uitwisseling van informatie, met name tussen civiele en militaire instanties, verder worden versterkt om bestaande systemen voor maritieme bewaking beter met elkaar te verbinden en interoperabel te maken. Dit moet resulteren in een verbetering van de efficiëntie, kwaliteit, reactiecapaciteit en coördinatie van bewakingsactiviteiten in EU-wateren en in andere geografische gebieden waar de EU een essentieel belang heeft. Bovendien zal het klimaat voor investeringen in blauwe groei er veiliger door worden en zullen ook de welvaart en de veiligheid van de burger in de EU ermee gediend zijn.

De Commissie is van plan om in de nabije toekomst een project in het kader van het zevende EU-kaderprogramma voor onderzoek op te zetten om de maritieme CISE op grotere schaal te testen. Daarnaast zal zij samen met de lidstaten een handboek ontwikkelen met aanbevelingen voor beste praktijken over hoe de CISE toe te passen op basis van ervaringen met reeds bestaande systemen en proefprojecten, zoals Marsuno, Bluemassmed en Cooperation. Voorts zal de Commissie steun blijven verlenen voor de ontwikkeling van normen om systemen interoperabel te maken.

Achtergrond

De lidstaten van de EU verrichten maritieme bewakingsactiviteiten en zullen dat blijven doen. Probleem is dat de diverse bewakingsautoriteiten in Europa onvoldoende toegang hebben tot elkaars informatie. In het kader van de CISE zullen aan de hand van spitstechnologie bestaande bewakingssystemen en netwerken worden geïntegreerd en systemen interoperabel worden gemaakt.

Verbetering van de gegevensuitwisseling tussen voor maritieme bewaking bevoegde autoriteiten is een van de strategische kerndoelstellingen van het geïntegreerd maritiem beleid van de EU, en tegelijkertijd een belangrijke bouwsteen van de recent vastgestelde strategie voor maritieme veiligheid. Een betere beveiliging van zeeën en oceanen is ook een essentieel onderdeel van de agenda voor blauwe groei die gericht is op het creëren van groei en banen in de maritieme economie.

De EU heeft essentiële belangen in maritieme activiteiten in de EU en elders ter wereld en moet in staat zijn die belangen adequaat en efficiënt te verdedigen.

De EU telt op haar 28 leden maar liefst 23 kuststaten en 26 vlaggenstaten.

De EU-lidstaten zijn verantwoordelijk voor de controle van meer dan 90 000 km kust grenzend aan twee oceanen en vier zeeën, en voor overzeese gebieden en nationale veiligheidsinstallaties in andere oceanen. Dit hele grondgebied telt meer dan 1 200 commerciële havens, meer dan 8 100 vaartuigen met de vlag van een lidstaat (meer dan 500 GT), 4 300 geregistreerde maritieme ondernemingen, 764 grote havens en meer dan 3 800 havenvoorzieningen. De lidstaten hebben in totaal 80 geregistreerde beveiligingsbedrijven aangewezen.

Van de buitenlandse en de binnenlandse handel van de EU wordt respectievelijk 90 % en 40 % over zee vervoerd.

Europese reders beheren 30 % van alle vaartuigen ter wereld en 35 % van de mondiale scheepvaarttonnage – 55 % van de containerschepen en 35 % van de tankers, oftewel 42 % van de waarde van de maritieme wereldhandel.

De EU-havens verwerken jaarlijks meer dan 400 miljoen passagiers.

Meer dan 20 % van de mondiale tonnage is geregistreerd in een EU-vlaggenstaat en meer dan 40 % van de mondiale vloot wordt gecontroleerd door EU-ondernemingen.

Circa 300 overheidsinstanties zijn betrokken bij maritiemebewakingsactiviteiten in de EU en haar lidstaten.

Meer informatie

MEMO/14/467

De mededeling en andere informatie: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/integrated_maritime_surveillance/index_nl.htm

Contact:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Voor het grote publiek: Europe Direct via telefoon 00 800 6 7 8 9 10 11 of via e­mail


Side Bar