Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 8. juuli 2014

Mereseire: liikmesriigid ühendavad jõud merede ja ookeanide turvalisuse tagamiseks

Euroopa Komisjon astus täna veel ühe sammu Euroopa merede seire tõhususe ja kulutõhususe suurendamiseks. Kui ühendada seireandmed, mida koguvad tsiviil- ja sõjalised asutused nagu rannavalve, merevägi, samuti laevaliikluse seire, keskkonna- ja saasteseire, kalanduse ja piirikontrolli kaudu saadavad andmed, saab vältida töö dubleerimist ja säästa aastas kuni 400 miljonit eurot. Tihedam koostöö ja andmete jagamine üksteisega aitaksid tõhusamalt ja kiiremini reageerida merel toimuvatele sündmustele, nagu õnnetused, saastamisjuhtumid, kuriteod või julgeolekuohud. ELi merendusvaldkondade ühise teabejagamiskeskkonna CISE (Common Information Sharing Environment) eesmärk on koondada kõiki asjaosalisi ja teha andmed neile kättesaadavaks. CISE on hiljuti vastuvõetud Euroopa meresõidu turvalisuse strateegia üks koostisosi.

Merenduse ja kalanduse volinik Maria Damanaki märkis: „Jätkusuutlikku majanduskasvu merendussektoris saab tagada ainult siis, kui meie mered ja ookeanid on turvalised. CISE eesmärk on tagada, et kõigil mereseires osalejatel oleks täielik ülevaade kõigist sündmustest merel. Sellise teabe jagamine on väga oluline, et vältida dubleerimist andmete kogumisel ja seirelaevade, lennukite, kopterite või satelliitide kasutamist samades merepiirkondades. Tänapäeval kogutakse ligikaudu 40% teabest mitmekordselt ja 40–80% teabest jääb jagamata huvitatud kasutajate vahel. Me ei saa endale lubada sellist jõupingutuste ja raha raiskamist.”

Tänases komisjoni teatises räägitakse sellest, kuidas on ELi ja riikide tasandil edenenud CISE loomine pärast CISE tegevuskava koostamist 2010. aastal ja kuidas kõik asjaosalised on selles töös innukalt kaasa löönud. Samuti esitatakse selles suuniseid ja seatakse edasise tegevuse prioriteedid riigi ja ELi tasandil. Peamine tähelepanu peaks olema suunatud teabevahetuse edasisele tihendamisele, eelkõige tsiviil- ja sõjaliste asutuste vahel, olemasolevate mereseiresüsteemide paremale ühendamisele ja koostalitlusvõime tagamisele. See tooks kaasa suurema tõhususe, kvaliteedi, kiirema reageerimise ja mereseire operatsioonide kooskõlastamise ELi vetes, samuti muudes geograafilistes piirkondades, kus ELil on tähtsaid huvisid. CISE aitab luua turvalisema investeerimiskliima sinise majanduskasvu jaoks, suurendada ELi kodanike jõukust ja turvalisust.

Lähitulevikus kavatseb komisjon käivitada ELi 7. teadusuuringute raamprogrammi raames projekti, et katsetada merealade CISE tööd suures mastaabis. Samuti koostab komisjon koos liikmesriikidega käsiraamatu parimatel tavadel põhinevate soovituste kohta, kuidas kohaldada CISE puhul olemasolevate süsteemide ja katseprojektidega nagu MARSUNO, Bluemassmed ja Cooperation saadud kogemusi. Komisjon toetab jätkuvalt standardite väljatöötamise meetmeid, et saavutada eri süsteemide koostalitlusvõimet.

Taustteave

ELi liikmesriigid teostavad mereseiret ja jätkavad seda tegevust. Euroopa eri seireasutustel ei ole aga piisavat juurdepääsu üksteise teabele. Uusima tehnoloogia kasutamisega ühendatakse CISE raames olemasolevad seiresüsteemid ja -võrgustikud ning muudetakse süsteemid koostalitlusvõimeliseks.

Mereseireasutuste vahelise teabejagamise edendamine on liidu integreeritud merenduspoliitika üks peamisi eesmärke ning meresõidu turvalisuse strateegia oluline alustala. Julgeoleku suurendamine meredel ja ookeanidel on oluline osa ka ELi sinise majanduskasvu kavast, millega elavdatakse majanduskasvu ja luuakse töökohti meremajanduses.

EL on eluliselt huvitatud merendusküsimustest nii ELis kui ka kogu maailmas ning peab olema suuteline neid huve kaitsma nõuetekohaselt ja tõhusalt.

ELi 28 liikmesriigist on 23 mereäärsed riigid ja 26 on lipuriigid.

ELi liikmesriigid piirnevad kahe ookeani ja nelja merega ning vastutavad enam kui 90 000 km pikkuse rannajoone kontrollimise eest, arvestamata veel nende riikide meretaguseid alasid ja julgeolekuga seotud rajatisi muudes ookeanides. Neil on rohkem kui 1200 kaubasadamat; enam kui 8100 nende lipu all sõitvat laeva (üle 500 GT); 4300 registreeritud laevandusettevõtjat; 764 suurt sadamat ja enam kui 3800 muud sadamat. Liikmesriikides on 80 registreeritud julgestusteenistuse alast ettevõtjat, kelle on määranud liikmesriigid.

90% ELi väliskaubanduse ja 40% sisekaubanduse transpordist toimub meritsi.

Euroopa laevaomanikud haldavad 30% kogu maailma laevadest ja 35% kogutonnaažist, muu hulgas 55% konteinerlaevadest ja 35% tankeritest, millega luuakse 42% üleilmse meritsi toimuva kaubavahetuse väärtusest.

Igal aastal külastab ELi sadamaid enam kui 400 miljonit reisijat.

Üle 20% maailma laevade tonnaažist on registreeritud ELi liikmesriigi lipu all ja üle 40% maailma laevastikust kuulub ELi äriühingutele.

ELis ja selle liikmesriikides tegutsevad mereseire valdkonnas umbes 300 avaliku sektori asutust.

Lisateave

MEMO/14/467

Teatis ja täiendav teave: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/integrated_maritime_surveillance/index_et.htm

Kontaktisikud:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Kodanikule: Europe Direct, tel 00 800 6 7 8 9 10 11, või e-post


Side Bar