Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 8. července 2014

Spolupráce členských států zvýší bezpečnost moří a oceánů

Evropská komise dnes podnikla další krok k tomu, aby se po kvalitativní i finanční stránce zefektivnil dohled nad evropskými moři. Pokud se budou shromažďovat údaje o dohledu pocházející od civilních a vojenských úřadů, např. pobřežních hlídek, námořních sil, orgánů odpovědných za sledování dopravy, stavu životního prostředí a znečištění či subjektů pověřených kontrolou rybolovu a kontrolou hranic, může se předejít duplicitní práci a dosáhnout ročních úspor ve výši až 400 milionů eur ročně. Díky těsnější spolupráci a sdílení dat by bylo možné účinněji čelit aktuálním událostem a problémům na moři – nehodám, znečištění, trestné činnosti, bezpečnostním hrozbám atd. Společné prostředí pro sdílení informací (CISE) pro námořní odvětví má svést dohromady všechny příslušné aktéry a přimět je ke sdílení údajů. Systém CISE je jedním ze základních kamenů nedávno přijaté evropské strategie námořní bezpečnosti.

Udržitelný hospodářský růst v námořním odvětví lze zajistit jen tehdy, budou-li naše moře a oceány bezpečné,“ upozorňuje Maria Damanakiová, evropská komisařka pro námořní záležitosti a rybolov, a vysvětluje: „Smyslem systému CISE je docílit toho, aby měli všichni, kdo jsou zapojeni do námořního dohledu, úplný přehled o veškerém dění na moři. Sdílení takovýchto informací je zásadní z hlediska nasazování hlídkových lodí, letadel, vrtulníků či satelitů v týchž lokalitách a může se díky němu předejít duplicitnímu sběru údajů. Přibližně 40 % informací totiž dnes sbírá paralelně několik subjektů a 40 až 80 % informací si uživatelé mezi sebou nesdělují. Takové plýtvání úsilím a finančními prostředky si nemůžeme dovolit.“

Dnešní sdělení Komise shrnuje uspokojivý pokrok, jehož se dosáhlo na úrovni EU i členských států od roku 2010, kdy byl plán systému CISE vypracován, a vyzdvihuje se v něm pevné odhodlání všech aktérů v této oblasti. Sdělení také dává vodítka a vytyčuje priority pro další opatření na unijní a vnitrostátní úrovni. Pozornost je třeba věnovat především dalšímu zintenzivňování informačních výměn, zejména mezi civilními a vojenskými úřady, aby se zlepšilo propojení stávajících systémů pro námořní dohled a dosáhlo se jejich interoperability. Výsledkem budou účinnější, kvalitnější, pohotovější a koordinovanější operace v rámci námořního dohledu, a to nejen ve vodách EU, ale i v jiných, pro EU klíčových zeměpisných oblastech. Intenzivnější výměna informací pomůže navodit bezpečnější investiční prostředí ve prospěch „modrého“ růstu a zvýší blahobyt a bezpečnost občanů EU.

V dohledné době Komise hodlá v rámci 7. rámcového programu EU pro výzkum zahájit projekt, jehož cílem bude společné prostředí CISE ve velkém otestovat. Ve spolupráci s členskými státy bude také vypracována příručka, která bude obsahovat praktické tipy a doporučení, jak CISE využívat, a která bude vycházet ze zkušeností se stávajícími systémy a pilotními projekty, jako jsou například MARSUNO, BluemassmedCooperation. Komise bude rovněž nadále podporovat opatření usilující o rozpracování norem tak, aby byly systémy interoperabilní.

Souvislosti

Námořní dohled vykonávají členské státy EU a tak tomu bude i nadále. Mnohým orgánům dohledu v Evropě však chybí dostatečný vzájemný přístup k informacím. Společné prostředí CISE zajistí pomocí nejnovější technologie integraci zavedených systémů a sítí dohledu a umožní jejich interoperabilitu.

Posílení informačních výměn mezi orgány námořního dohledu je jedním z klíčových strategických cílů integrované námořní politiky EU a důležitým stavebním blokem nedávno přijaté strategie námořní bezpečnosti. Zvýšení bezpečnosti moří a oceánů je také zásadním prvkem agendy „modrého“ růstu, jejímž cílem je generovat růst a vytvářet pracovní místa v námořním hospodářství.

Pro EU jsou námořní záležitosti na jejím území i po celém světě předmětem mimořádného zájmu, který musí být schopna adekvátně a efektivně hájit.

Ze všech 28 zemí Unie je 23 přímořských a 26 je státem vlajky.

Členské státy EU odpovídají za kontrolu více než 90 000 km dlouhého pobřeží dvou oceánů a čtyř moří a kromě toho dohlížejí na zámořská území a provozují národní bezpečnostní stanice ve vodách ostatních oceánů. V zemích Unie je dohromady provozováno více než 1 200 obchodních přístavů, více než 8 100 plavidel plujících pod státní vlajkou (o hrubé prostornosti převyšující 500 rejstříkových tun), 764 velkých přístavů a více než 3 800 přístavních zařízení a v celé Unii funguje 4 300 registrovaných námořních společností. Na bezpečnost dohlíží 80 registrovaných subjektů jmenovaných členskými státy.

Unie přepravuje po moři 90 % zboží v rámci zahraničního obchodu a 40 % v rámci vnitřního obchodu.

Evropští loďaři provozují 30 % všech plavidel na světě a spravují 35 % světové tonáže – mimo jiné 55 % nákladu kontejnerových lodí a 35 % tankerů, a na celosvětovém námořním obchodě se tak podílejí 42 %.

Unijními přístavy projde každoročně více než 400 milionů cestujících.

Přes 20 % světové tonáže je registrováno pod vlajkou členských států EU a více než 40 % světového loďstva je kontrolováno společnostmi z EU.

Do námořního dohledu je v EU a jejích členských státech aktivně zapojeno přibližně 300 veřejných orgánů.

Podrobnější informace:

MEMO/14/467

Sdělení a další informace: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/integrated_maritime_surveillance/index_en.htm

Kontaktní osoby:

paní Helene Banner (+32 22952407)

paní Lone Mikkelsen (+32 22960567)

Pro veřejnost: služba Europe Direct, tel.: 00 800 6 7 8 9 10 11 nebo e-mail


Side Bar