Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 29 januari 2014.

Förlorad rösträtt: Kommissionen agerar för att försvara rösträtten för EU-medborgare utomlands

Europeiska kommissionen har idag lämnat vägledning till EU-länder som har bestämmelser som gör att medborgare förlorar sin rösträtt i nationella val bara för att de utövar sin rätt till fri rörlighet i EU. Fem länder (Danmark, Irland, Cypern, Malta och Storbritannien) som tillämpar system som har denna effekt. Men enligt EU:s befintliga fördrag, är länderna behöriga att avgöra vem som kan dra nytta av rätten att rösta i nationella val. Att frånta medborgarna rösträtten kan i praktiken påverka EU:s rätt till fri rörlighet negativt. Detta rimmar illa med den grundläggande förutsättningen för EU-medborgarskapet som är avsedd att ge medborgarna ytterligare rättigheter, snarare än att beröva dem rättigheter. Viviane Reding, EU-kommissionär för rättsliga frågor säger följande:

-Rösträtten är en av medborgarskapets grundläggande politiska rättigheter. Den är en av byggstenarna i en demokrati. Att frånta medborgarna deras rätt att rösta när de flyttar till ett annat EU-land är i praktiken att bestraffa medborgare för att ha utövat sin rätt till fri rörlighet. Sådan praxis riskerar att göra dem till andra klassens medborgare. I brev, petitioner och dialoger har medborgarna gjort klart för oss hur viktig denna fråga är för dem. Detta är skälet till att kommissionen i 2013 års rapport om EU-medborgarskapet lovat att ta itu med frågan. Vi gör vår en del av arbetet. Vi uppmanar länderna att visa större flexibilitet och utfärdar vägledning till de fem berörda länderna, så att medborgarna kan få i röstlängden i sina hemländer. Jag hoppas att medlemsländerna kommer att vara redo att ta itu med dessa mycket konkreta problem, eftersom att bli berövad sin rösträtt en allvarlig angelägenhet för medborgarna.”

Fem EU-länder har nationella regler som leder fram till en förlust av nationell rösträtt till följd av bosättning utomlands (Danmark, Irland, Cypern, Malta och Storbritannien). Reglerna varierar betydligt. Cypriotiska medborgare förlorar sin rösträtt om de inte har varit bosatta i Cypern sex månader före ett val, medan brittiska medborgare måste ha varit registrerade i en röstlängd på en adress i Storbritannien de senaste 15 åren (se bilagan). Det finns andra medlemsländer som gör det möjligt för EU-medborgare att behålla rösträtten på vissa villkor, t.ex. Österrike, som kräver att deras medborgare som är bosatta utomlands regelbundet förnyar sin registrering i röstlängden eller Tyskland, där medborgarna ska ha kännedom om den nationella politiken eller varit bosatta i Tyskland i minst tre månader under de senaste 25 åren.

Det huvudsakliga berättigandet för regler som fråntar medborgare som bosatta utomlands deras rösträtt är att de inte längre har tillräckliga kopplingar till sina hemländer. Detta verkar som ett föråldrat argument i dagens sammanlänkade värld.

Dagens riktlinjer som utfärdats av kommissionen syftar till att ta itu med problemet på ett rimligt sätt genom att uppmana medlemsländerna att:

Möjliggöra för deras medborgare som utnyttjar sin rätt till fri rörlighet i EU att behålla sin rösträtt om de kan visa ett långsiktigt intresse i det politiska livet i sina länder, bl.a. genom att ansöka om att få stå kvar i röstlängden.

När de tillåter medborgare som är bosatta i ett annat medlemsland att rösta, kan de göra det möjligt för dem att rösta elektroniskt.

Informera medborgarna i rätt tid och på ett lämpligt sätt om villkor och förfaranden för att få behålla sin rösträtt vid val till det nationella parlamentet.

Exempel

Ett danskt par som flyttat till Polen för att arbeta där, medan deras dotter vistas i Danmark för att avsluta studierna. De åker ofta tillbaka till Köpenhamn för att träffa familj och vänner och är hela tiden uppdaterade om den politiska och sociala utvecklingen i Danmark dit de tänker återvända så småningom. De kan emellertid inte rösta i nationella val som danska medborgare bosatta utomlands utan får endast stanna kvar i röstlängden om de avser att återvända inom två år.

En brittisk pensionär som flyttade till Frankrike efter att han gått i pension, men fortsätter att ha nära kontakt med vänner och anhöriga i Storbritannien. Han äger fortfarande en lägenhet i Storbritannien och följer den politiska utvecklingen i landet genom samhällsprogram på brittiskt radio och television som finns tillgängliga i andra EU-länder. 15 år efter pensionen kan han dock inte längre rösta i brittiska nationella val.

Bakgrund

EU-medborgarskapet ger EU-medborgarna rätt att rösta och kandidera i kommunala val och i val till Europaparlamentet i det EU-land där de är bosatta på samma villkor som egna medborgare. Dessa rättigheter omfattar inte nationella val, och — i de 13 medlemsländer där regioner omfattas av lagstiftningen — regionala val.

I 2010 års rapport om EU-medborgarskapet tar kommissionen upp frågan om ”fråntagande av rösträtt” som ett problem för EU-medborgare som utnyttjar sin rätt till fri rörlighet och har inlett en diskussion om möjliga lösningar.

Den 19 februari 2013 anordnade Europaparlamentet och kommissionen en gemensam utfrågning om EU-medborgarskapet. Deltagarna, inklusive direkt berörda medborgare, det civila samhället, Europaparlamentet och experter, betonade behovet att ompröva den nuvarande politiken som fråntar medborgarna sin rösträtt — och de skäl som ligger till grund för den — till följd av den pågående utvecklingen för ett mer inkluderande demokratiskt deltagande inom EU.

I en nyligen genomförd Eurobarometer om rösträtt ansåg två tredjedelar av de svarande att det inte var berättigat att de förlorar sin rösträtt i nationella val i sitt ursprungsland, enbart på grund av att de bor i ett annat EU-land.

2013 års rapport om EU-medborgarskapet innehåller tolv konkreta sätt att hjälpa européerna att bättre utnyttja sina EU-rättigheter, t.ex. vid jobbsökning i andra EU-länder eller för att öka deltagandet i de demokratiska processerna i EU. Kommissionens åtog sig i rapporten att arbeta på ett konstruktivt sätt för att göra det möjligt för EU-medborgare att få behålla sin rösträtt i nationella val i sitt hemland.

Ytterligare information

Presspaket (kommissionens meddelande och en rekommendation):

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/citizen/news/140129_en.htm

May 2014: Your vote counts

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I083108

Europeiska kommissionen — EU-medborgarskapet — rösträtt:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/voting-rights/index_en.htm

Viviane Redings webbplats:

http://ec.europa.eu/reding

Följ Viviane Reding på Twitter: \"https://twitter.com/VivianeRedingEU" @VivianeRedingEU

Följ EU Justice på Twitter: @EU_Justice

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

För allmänheten: Europe Direct per telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller e­post

BILAGA

1. Den rättsliga situationen i medlemsländerna

LAND

Uppskattat antal medborgare som bor på annat håll i EU

Berövande av rösträtt efter

Villkor

Danmark

Inga uppgifter tillgängliga) 

2 år

Danska medborgare har endast rätt att stanna kvar i röstlängden om de registrerar sin avsikt att återvända till Danmark inom 2 år.

Irland

 Inga uppgifter tillgängliga) 

18 månader

Irländska medborgare har endast rätt att stanna kvar i röstlängden om de registrerar sin avsikt att återvända till Danmark inom 18 år.

Storbritannien

1 000 000

15 år

Brittiska medborgare förlorar sin rösträtt om de inte har tagits upp i röstlängden på en adress i Storbritannien under de senaste 15 åren

Malta:

Inga uppgifter tillgängliga)  

18 månader

Maltesiska medborgare förlorar sin rösträtt om de inte har varit bosatta i Malta under minst sex månader inom en period på 18 månader som omedelbart föregår nationella val

Cypern

Inga uppgifter tillgängliga)  

6 månader

Cypriotiska medborgare förlorar sin rösträtt om de inte har varit bosatta i Cypern inom en period på sex månader som omedelbart föregår nationella val


Side Bar