Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli, 29. januára 2014

Odobratie volebného práva: Komisia koná na obranu občanov EÚ v zahraničí a ich práva voliť

Európska komisia dnes vydala usmernenia členským štátom, ktoré majú stanovené predpisy vedúce k strate práva voliť v celoštátnych voľbách iba preto, že si ich občania uplatnili svoje právo na voľný pohyb v rámci EÚ. Režim s týmto dôsledkom má momentálne päť členských štátov (Dánsko, Írsko, Cyprus, Malta a Spojené kráľovstvo). Hoci na základe platných zmlúv EÚ môžu členské štáty stanoviť, kto bude mať právo voliť v celoštátnych voľbách, postupy súvisiace s odobratím volebného práva môžu negatívne zasiahnuť právo na voľný pohyb v EÚ. Takéto postupy súvisiace s odobratím volebného práva sú v rozpore so základným predpokladom občianstva EÚ, ktoré má občanom EÚ poskytovať ďalšie práva, nie ich o ne pripravovať.

„Právo voliť je jedným zo základných politických práv občianstva. Je súčasťou samotnej podstaty demokracie. „Odoprením práva voliť v prípade presťahovania sa do inej krajiny EÚ trestáme občanov za to, že sa rozhodli uplatniť svoje právo na voľný pohyb. Takéto postupy by z nich mohli urobiť občanov druhej kategórie,“ vyjadrila sa podpredsedníčka Komisie Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť. „V listoch, petíciách a dialógoch s občanmi nám dali občania jasne najavo, že tento problém je pre nich veľmi dôležitý. Preto sa Komisia v Správe o občianstve EÚ za rok 2013 zaviazala v tejto súvislosti konať. Dnes už si robíme svoju časť práce. Vyzývame členské štáty, aby preukázali väčšiu flexibilitu a vydávame spomenutým piatim krajinám primerané usmernenia, aby umožnili občanom figurovať na zozname voličov vo svojej domovskej krajine. Dúfam, že členské štáty sú pripravené konať v tejto konkrétnej veci, pretože odobratie volebného práva je pre dotknuté osoby zásadným problémom.

Päť členských štátov má v súčasnosti zavedené pravidlá, ktoré vedú k strate práva voliť v dôsledku toho, že občan istý čas býva v zahraničí (Dánsko, Írsko, Cyprus, Malta a Spojené kráľovstvo). Tieto pravidlá sa však značne líšia: kým Cyperským občanom je odopreté voliť, ak nebývali na Cypre aspoň šesť mesiacov pred voľbami, občania Spojeného kráľovstva musia v priebehu posledných 15 rokov uviesť pri zápise k voľbám adresu v Spojenom kráľovstve, aby si právo voliť zachovali (pozri prehľad v prílohe). Iné členské štáty povoľujú svojim občanom ponechať si právo voliť, ak dodržia určité podmienky, napríklad Rakúsko vyžaduje od svojich občanov žijúcich v zahraničí, aby si pravidelne obnovovali registráciu v zozname voličov, Nemecko zase požaduje, aby občania boli oboznámení s vnútroštátnou politickou situáciou a boli ňou dotknutí alebo bývali v Nemecku aspoň tri mesiace počas posledných 25 rokov.

Hlavný dôvod odobratia volebného práva – odlúčenie občanov žijúcich v zahraničí od svojej domovskej krajiny – sa v dnešnom prepojenom svete zdá zastarané.

Komisia dnes vydala usmernenia, ktoré majú primeraným spôsobom riešiť problém a vyzývajú členské štáty aby:

umožnili svojim občanom, ktorí sa rozhodli uplatniť svoje právo na voľný pohyb v EÚ, ponechať si právo voliť v celoštátnych voľbách, ak preukážu pretrvávajúci záujem o politické dianie vo svojej krajine, a požiadať o zotrvanie na zozname voličov,

zaistili elektronické podanie žiadosti, v prípade, že sa občan s pobytom v inej členskej krajine rozhodne požiadať o ponechanie svojho hlasu,

včas a vhodným spôsobom informovali svojich občanov o podmienkach a praktických opatreniach zachovania svojho práva voliť v celoštátnych voľbách.

Príklady

Dánsky pár sa presťahoval do Poľska za prácou, kým ich dcéra zostala v Dánsku kvôli dokončeniu štúdia. Často sa vracajú do Kodane, aby navštívili svoju rodinu a priateľov, a zostali v úzkom kontakte s politickým a spoločenským vývojom v Dánsku, kam sa chcú napokon vrátiť. Napriek tomu nemôžu voliť v celoštátnych voľbách, keďže dánski občania, ktorí opustili krajinu môžu zostať na zozname voličov iba za predpokladu, že sa plánujú vrátiť v priebehu dvoch rokov.

Britský dôchodca sa po odchode do dôchodku presťahoval do Francúzska, so svojimi priateľmi a rodinou zo Spojeného kráľovstva je však stále v úzkom kontakte. V Spojenom kráľovstve vlastní byt a prostredníctvom vysielania spravodajských relácií britskou televíziou a rádiom široko dostupných v ostatných krajinách EÚ sleduje politický vývoj. Napriek tomu, 15 rokov po odchode do dôchodku, mu nie je umožnené voliť v britských celoštátnych voľbách.

Súvislosti

Občianstvo EÚ poskytuje občanom EÚ právo voliť a byť volený v miestnych voľbách a voľbách do Európskeho parlamentu v hostiteľskej krajine za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci danej krajiny. Tieto práva sa však nevzťahujú na celoštátne voľby a – v 13 členských štátoch, kde sú regiónom zverené legislatívne právomoci – na regionálne voľby.

Správe o občianstve EÚ za rok 2010 identifikovala Komisia odobratie volebného práva ako problém občanov EÚ, ktorí uplatňujú svoje právo na voľný pohyb a začala diskusiu o možných riešeniach.

Dňa 19. februára 2013 sa konala spoločná diskusia Európskeho parlamentu a Komisie na tému občianstva EÚ. Účastníci, vrátane dotknutých občanov, predstaviteľov občianskych spoločností, poslancov Európskeho parlamentu a odborníkov, zdôraznili potrebu prehodnotiť existujúce politiky, ktoré odoberajú občanom volebné právo — a odôvodnenia, ktoré ich podporujú — vo svetle súčasného vývoja smerujúceho k inkluzívnejšej demokratickej účasti v rámci EÚ.

Okrem toho podľa nedávnych prieskumov Eurobarometra o volebných právach dve tretiny respondentov nepokladajú za opodstatnené, aby v dôsledku zmeny bydliska v rámci EÚ prišli o svoje právo voliť.

Správe o občianstve EÚ za rok 2013 sa stanovuje 12 konkrétnych spôsobov, ako Európanom uľahčiť uplatňovanie práv v EÚ, či už ide o hľadanie zamestnania v inej krajine EÚ alebo zabezpečenie väčšej účasti na demokratickom živote Únie. Komisia sa v správe zaviazala k vypracovaniu konštruktívneho spôsobu ako umožniť občanom EÚ udržať si svoje právo voliť v celoštátnych voľbách v krajine pôvodu.

Ďalšie informácie

Informácie pre tlač (oznámenie a odporúčanie Komisie):

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/citizen/news/140129_en.htm

Máj 2014: Na vašom hlase záleží

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I083108

Európska komisia – Občianstvo EÚ – Volebné právo:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/voting-rights/index_en.htm

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

Podpredsedníčka Komisie na Twitteri: @VivianeRedingEU

Sledujte tému spravodlivosť EÚ na Twitteri: @EU_Justice

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 1382)

Natasha Bertaud (+32 2 296 7456)

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky 00 800 6 7 8 9 10 11 alebo e-mailom

PRÍLOHA

1. Situácia v členských štátoch

KRAJINA

Odhadovaný počet štátnych príslušníkov žijúcich v inej krajine EÚ

Odobratie volebného práva po

Podmienky

Dánsko

Nie sú dostupné žiadne informácie 

2 rokoch

Dánski občania môžu zostať na zozname voličov len vtedy, ak zaregistrovali svoj zámer vrátiť sa do Dánska do 2 rokov.

Írsko

 Nie sú dostupné žiadne informácie 

18 mesiacoch

Írski občania môžu zostať na zozname voličov len vtedy, ak zaregistrovali svoj zámer vrátiť sa do 18 rokov

Spojené kráľovstvo

1 000 000

15 rokoch

Občanom Spojeného kráľovstva je odobraté volebné právo, ak v priebehu posledných 15 rokov neuviedli pri zápise k voľbám adresu v Spojenom kráľovstve.

Malta

Nie sú dostupné žiadne informácie  

18 mesiacoch

Maltským občanom je odobraté volebné právo, ak nebývali na Malte aspoň 6 mesiacov v priebehu 18 mesiacov predchádzajúcich celoštátnym voľbám

Cyprus

Nie sú dostupné žiadne informácie  

6 mesiacoch

Cyperským občanom je odobraté volebné právo, ak nebývali na Cypre v priebehu 6 mesiacov bezprostredne predchádzajúcich celoštátnym voľbám


Side Bar