Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 29. janvārī

Balsstiesību atņemšana - Komisija rīkojas, lai aizsargātu ārvalstīs dzīvojošu ES pilsoņu balsstiesības

Eiropas Komisija šodien ir publicējusi vadlīnijas tām ES dalībvalstīm, kurās pastāv noteikumi, saskaņā ar kuriem šo valstu pilsoņi var zaudēt balsstiesības valsts vēlēšanās tikai tāpēc, ka viņi ir izmantojuši tiesības brīvi pārvietoties ES. Piecas dalībvalstis (Dānija, Īrija, Kipra, Malta un Apvienotā Karaliste) pašlaik piemēro regulējumu, kam ir šādas sekas. Kaut arī saskaņā ar esošajiem ES līgumiem tiesības noteikt balsstiesīgo iedzīvotāju loku valsts vēlēšanās ir dalībvalstu kompetencē, šāda balsstiesību atņemšana var negatīvi ietekmēt ES tiesību aktos paredzētās tiesības brīvi pārvietoties. Šāda balsstiesību atņemšana ir arī pretrunā ES pilsonības pamatprincipam, proti, ka ES pilsonība ir paredzēta, lai piešķirtu pilsoņiem papildu tiesības, nevis atņemtu viņiem tiesības.

"Tiesības balsot ir viena no pilsoņu politiskajām pamattiesībām. Tās ir demokrātijas pamatā. Balsstiesību atņemšana pilsoņiem, līdzko viņi pārceļas uz citu ES dalībvalsti, būtībā ir līdzvērtīga pilsoņu sodīšanai par to, ka viņi ir izmantojuši savas tiesības brīvi pārvietoties. Šāda prakse rada risku, ka šīs personas tiks padarītas par otršķirīgiem pilsoņiem", teica Komisijas priekšsēdētāja vietniece un ES tiesiskuma komisāre Viviāna Redinga. "Vēstulēs, lūgumrakstos un pilsoņu dialogos pilsoņi mums ir atklājuši, cik ļoti svarīgs viņiem ir šis jautājums. Tādēļ 2013. gada ziņojumā par ES pilsonību Komisija apņēmās pievērsties šim jautājumam. Šodien mēs esam paveikuši daļu no šā darba. Mēs aicinām dalībvalstis kļūt elastīgākām un sniedzam piecām skartajām valstīm vadlīnijas, kas atvieglos iedzīvotājiem balsstiesību atgūšanu viņu pilsonības valstī. Es ceru, ka dalībvalstis būs gatavas rīkoties saistībā ar šīm ļoti konkrētajām bažām, jo balsstiesību atņemšana skartajām personām ir ļoti svarīgs jautājums."

Piecās ES valstīs (Dānijā, Īrijā, Kiprā, Maltā un Apvienotajā Karalistē) pašlaik pastāv valsts noteikumi, saskaņā ar kuriem to pilsoņi zaudē balsstiesības valsts vēlēšanās, ja viņi uzturas ārvalstīs noteiktu laikposmu. Šie noteikumi ir ļoti atšķirīgi - piemēram, Kipras pilsoņi zaudē balsstiesības, ja viņi nav uzturējušies Kiprā sešus mēnešus pirms vēlēšanām, savukārt Apvienotās Karalistes pilsoņiem iepriekšējo 15 gadu laikā ir jābūt reģistrētiem vēlēšanām ar adresi Apvienotajā Karalistē (skat. pārskatu pielikumā). Ir citas dalībvalstis, kas ļauj saviem pilsoņiem (kuri ir arī ES pilsoņi) saglabāt balsstiesības ar zināmiem nosacījumiem, piemēram, Austrija, kura ārvalstīs dzīvojošiem pilsoņiem prasa periodiski atjaunot reģistrāciju vēlētāju reģistrā, vai Vācija, kura ir izvirzījusi nosacījumu, ka pilsoņiem jābūt informētiem par valsts politiku un šai politikai ir viņus jāskar vai arī pilsoņiem pēdējo 25 gadu laikā ir jābūt dzīvojušiem Vācijā vismaz trīs mēnešus.

Galvenais pamatojums noteikumiem, ar kuriem tiek atņemtas balsstiesības, proti, apstāklis, ka ārvalstīs dzīvojošiem pilsoņiem vairs nav pietiekamas saiknes ar savu pilsonības valsti, šķiet novecojis mūsdienu pasaulē, kas ir cieši savstarpēji saistīta.

Ar šodien publicētajām vadlīnijām Komisija vēlas risināt šo problēmu samērīgā veidā, aicinot dalībvalstis:

ļaut saviem pilsoņiem, kas izmanto tiesības brīvi pārvietoties ES, saglabāt balsstiesības valsts vēlēšanās, ja viņi apliecina turpmāku interesi par valsts politisko dzīvi, tai skaitā, iesniedzot pieteikumu saglabāt reģistrāciju vēlētāju reģistrā;

ja valsts ļauj saviem pilsoņiem, kas dzīvo citā dalībvalstī, iesniegt pieteikumu balsstiesību saglabāšanai, tai vajadzētu nodrošināt iespēju šādus pieteikumus iesniegt elektroniskā veidā;

laikus un pienācīgā veidā informēt pilsoņus par nosacījumiem un praktisko kārtību, kas jāievēro, lai saglabātu balsstiesības valsts vēlēšanās.

Piemēri

Pāris no Dānijas pārceļas uz Poliju, lai tur strādātu, savukārt viņu meita paliek Dānijā, lai pabeigtu studijas. Viņi bieži atgriežas Kopenhāgenā, lai apciemotu ģimeni un draugus, un cieši seko politiskajām un sabiedriskajām norisēm Dānijā, kur viņi vēlas atgriezties. Tomēr viņi nevar balsot valsts vēlēšanās, jo Dānijas pilsoņi, kas pamet valsti, drīkst palikt vēlētāju reģistrā tikai tad, ja viņi plāno atgriezties divu gadu laikā.

Britu pensionārs pēc pensionēšanās pārceļas uz Franciju, taču viņš saglabā ciešus kontaktus ar draugiem un ģimeni Apvienotajā Karalistē. Viņam vēl joprojām pieder dzīvoklis Apvienotajā Karalistē, un viņš seko politiskajām norisēm valstī, klausoties Lielbritānijas radio un skatoties Lielbritānijas televīzijas programmas, kas ir plaši pieejamas citās ES valstīs. Tomēr piecpadsmit gadus pēc pensionēšanās viņš vairs nevar balsot vēlēšanās Apvienotajā Karalistē.

Vispārīga informācija

ES pilsonība piešķir ES pilsoņiem tiesības balsot un kandidēt vietējās un Eiropas Parlamenta vēlēšanās dzīvesvietas valstī ar tādiem pašiem nosacījumiem kā šīs valsts pilsoņiem. Tomēr šīs tiesības neattiecas uz valsts mēroga vēlēšanām un reģionālajām vēlēšanām tajās 13 dalībvalstīs, kurās reģioniem ir piešķirtas likumdošanas pilnvaras.

2010. gada ziņojumā par ES pilsonību Komisija konstatēja, ka balsstiesību atņemšanas jautājums ir problēma ES pilsoņiem, kas izmanto savas tiesības brīvi pārvietoties, un sāka diskusiju par iespējamiem risinājumiem.

Eiropas Parlaments un Komisija 2013. gada 19. februārī rīkoja kopīgu uzklausīšanu par ES pilsonību. Dalībnieki, tai skaitā skartie pilsoņi, pilsoniskās sabiedrības pārstāvji, Eiropas Parlamenta deputāti un eksperti, uzsvēra nepieciešamību pārvērtēt pastāvošo politiku, kuras rezultātā pilsoņiem tiek atņemtas balsstiesības, un tās pamatojumu, ņemot vērā pašreizējās tendences virzīties uz iekļaujošāku demokrātisko līdzdalību ES.

Turklāt nesenā Eirobarometra pētījumā par vēlēšanu tiesībām divas trešdaļas respondentu apgalvoja, ka nav pamatoti atņemt viņu balsstiesības izcelsmes valsts vēlēšanās, tikai pamatojoties uz to, ka viņi dzīvo citā ES valstī.

2013. gada ziņojumā par ES pilsonību ir izklāstīti 12 konkrēti veidi, kā palīdzēt eiropiešiem labāk izmantot savas ES tiesības – sākot no darba meklēšanas citā ES valstī līdz aktīvākai līdzdalībai Savienības demokrātiskajos procesos. Komisija ziņojumā apņēmās strādāt pie konstruktīviem risinājumiem, kas ļautu ES pilsoņiem saglabāt balsstiesības valsts vēlēšanās izcelsmes valstī.

Papildu informācija

Informācija presei (Komisijas paziņojums un ieteikums):

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/citizen/news/140129_en.htm

2014. gada maijs. “Tavai balsij ir svars”

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I083108

Eiropas Komisija – ES pilsonība – Vēlēšanu tiesības:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/voting-rights/index_en.htm

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/reding

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces Twitter konts: @VivianeRedingEU

Tieslietu ģenerāldirektorāta Twitter konts: @EU_Justice

Kontaktpersonas:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Sabiedrībai: Europe Direct pa tālruni 00 800 6 7 8 9 10 11 vai e-pastu

PIELIKUMS

1. Situācija dalībvalstīs

VALSTS

Aplēstais pilsoņu skaits, kas dzīvo citās ES dalībvalstīs

Balsstiesības tiek atņemtas pēc

Nosacījumi

Dānija

Nav informācijas 

2 gadiem

Dānijas pilsoņi var palikt vēlētāju reģistrā tikai tad, ja viņi ir reģistrējuši nodomu atgriezties Dānijā 2 gadu laikā.

Īrija

 Nav informācijas 

18 mēnešiem

Īrijas pilsoņi var palikt vēlētāju reģistrā tikai tad, ja viņi ir reģistrējuši nodomu atgriezties Īrijā 18 mēnešu laikā.

Apvienotā Karaliste

1 000 000

15 gadiem

AK pilsoņi zaudē balsstiesības, ja viņi nav reģistrēti vēlēšanām ar adresi AK pēdējos 15 gados.

Malta:

Nav informācijas  

18 mēnešiem

Maltas pilsoņi zaudē balsstiesības, ja viņi nav dzīvojuši Maltā vismaz sešus mēnešus 18 mēnešu laikposmā tieši pirms valsts vēlēšanām.

Kipra

Nav informācijas  

6 mēnešiem

Kipras pilsoņi zaudē balsstiesības, ja viņi nav dzīvojuši Kiprā sešus mēnešus tieši pirms valsts vēlēšanām.


Side Bar