Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 29. tammikuuta 2014

Komissio puolustaa ulkomailla asuvien unionin kansalaisten oikeutta äänestää kotimaansa vaaleissa

Euroopan komissio on tänään ehdottanut äänioikeuden säilyttämistä koskevien sääntöjen väljentämistä niille EU:n jäsenvaltioille, joiden kansalaiset voivat menettää oikeutensa äänestää kotimaansa parlamenttivaaleissa vain siksi, että he ovat muuttaneet toiseen EU:n jäsenvaltioon. Tällainen käytäntö on nyt voimassa viidessä jäsenvaltiossa (Tanska, Irlanti, Kypros, Malta ja Yhdistynyt kuningaskunta). Vaikka jäsenvaltioilla onkin EU:n perussopimusten nojalla toimivalta päättää, ketkä saavat äänestää kansallisissa parlamenttivaaleissa, tällaiset äänioikeuden menettämiseen johtavat säännöt voivat heikentää oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen EU:ssa. Tällaiset säännöt ovat myös ristiriidassa sen ajatuksen kanssa, että unionin kansalaisuuden on tarkoitus täydentää kansalaisten oikeuksia eikä heikentää niitä.

”Äänioikeus on kansalaisuuteen liittyvä perustavanlaatuinen poliittinen oikeus, joka kuuluu demokratian ytimeen. Äänioikeuden menettäminen vain sillä perusteella, että on muuttanut toiseen EU:n jäsenvaltioon, tarkoittaa käytännössä rangaistusta vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden käytöstä. Tällainen käytäntö uhkaa tehdä maastamuuttajista toisen luokan kansalaisia", totesi oikeusasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Viviane Reding. "Kansalaiset ovat kirjeissä, vetoomuksissa ja kansalaiskeskusteluissa tuoneet esiin, että kyseessä on heidän mielestään vakava ongelma. Siksi komissio lupasi vuoden 2013 katsauksessa Euroopan unionin kansalaisuuteen puuttua asiaan. Se kehottaakin näitä viittä jäsenvaltiota olemaan joustavampia, jotta kansalaiset voivat säilyttää äänioikeutensa kotimaan vaaleissa. Toivon, että jäsenvaltiot ovat valmiit korjaamaan tämän ongelman, sillä se koskettaa äänioikeutensa menettäneitä syvästi", Reding sanoi.

Tanskassa, Irlannissa, Kyproksessa, Maltassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa on nyt voimassa käytäntö, jonka mukaan niiden kansalaiset eivät saa äänestää kotimaan parlamenttivaaleissa asuttuaan tietyn ajan ulkomailla. Asiaa koskevat säännöt vaihtelevat huomattavasti maasta toiseen. Kyprokselaiset menettävät äänioikeutensa, jos he eivät ole asuneet maassa vaaleja edeltävien kuuden kuukauden ajan. Britit taas menettävät äänioikeutensa vasta kun heitä ei ole rekisteröity äänestäjiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevassa osoitteessa vaaleja edeltävien 15 vuoden aikana (ks. liite). Eräiden muiden jäsenvaltioiden kansalaiset voivat säilyttää äänioikeutensa tietyin ehdoin. Esimerkiksi ulkomailla asuvien itävaltalaisten on määräajoin uudistettava rekisteröitymisensä äänioikeusrekisterissä. Saksassa taas kansalaisten on osoitettava, että he ovat edelleen perillä kotimaansa politiikasta ja kuuluvat sen vaikutuspiiriin tai että he ovat asuneet Saksassa vähintään kolme kuukautta vaaleja edeltävien 25 vuoden aikana.

Äänioikeuden menettämistä perustellaan ennen muuta sillä, että ulkomailla asuvilla ei ole enää riittävän tiiviitä yhteyksiä kotimaahansa. Tämä näkemys tuntuu kuitenkin nykyisten tietoliikenneyhteyksien aikana vanhentuneelta.

Komission tänään hyväksymien ohjeiden tarkoituksena on puuttua ongelmaan oikeasuhteisella tavalla. Niissä kehotetaan jäsenvaltioita

antamaan kansalaisille, jotka käyttävät oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen EU:ssa, mahdollisuus säilyttää äänioikeutensa kotimaan parlamenttivaaleissa, jos he osoittavat seuraavansa edelleen kotimaansa poliittista elämää. He voisivat esimerkiksi tehdä hakemuksen nimensä säilyttämiseksi äänioikeusrekisterissä;

antamaan toisessa jäsenvaltiossa asuville kansalaisille mahdollisuus tehdä äänioikeutensa säilyttämistä koskeva sähköinen hakemus;

ilmoittamaan kansalaisille hyvissä ajoin ja soveltuvalla tavalla niistä ehdoista ja käytännön järjestelyistä, joiden mukaisesti he voivat säilyttää äänioikeutensa kotimaan parlamenttivaaleissa.

Esimerkkejä

Tanskalainen pariskunta muuttaa Puolaan työn perässä, mutta heidän tyttärensä jää kotimaahan opiskelemaan. Pariskunta käy usein Kööpenhaminassa tapaamassa perhettä ja ystäviä. He seuraavat tiiviisti Tanskan poliittista ja yhteiskunnallista kehitystä, koska aikovat palata jossain vaiheessa takaisin kotimaahansa. He eivät kuitenkaan saa äänestää Tanskan parlamenttivaaleissa, koska Tanskan kansalaiset säilyttävät äänioikeutensa vain jos oleskelu ulkomailla kestää enintään kaksi vuotta.

Brittimies muuttaa eläkkeelle jäätyään Ranskaan, mutta pitää yhä tiiviisti yhteyttä Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuviin sukulaisiin ja ystäviin. Hänellä on edelleen asunto kotimaassa ja hänen on helppo seurata kotimaan politiikkaa brittiläisten radio- ja televisio-ohjelmien välityksellä. Viidentoista Ranskassa vietetyn eläkevuoden jälkeen hän ei kuitenkaan saa enää äänestää Yhdistyneen kuningaskunnan parlamenttivaaleissa.

Tausta

Euroopan unionin kansalaisilla on oikeus äänestää ja asettua ehdolle kunnallisvaaleissa ja Euroopan parlamentin vaaleissa siinä jäsenvaltiossa, jossa he asuvat, samoin edellytyksin kuin kyseisen maan kansalaisilla. Nämä vaalioikeudet eivät kuitenkaan koske kansallisia parlamenttivaaleja tai aluevaaleja (niissä 13 jäsenvaltiossa, joissa alueilla on lainsäädäntövaltaa).

Komissio totesi vuoden 2010 katsauksessa Euroopan unionin kansalaisuuteen, että äänioikeuden menettäminen kotimaan vaaleissa on ongelma niille unionin kansalaisille, jotka käyttävät oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen, ja kehotti etsimään siihen ratkaisuja.

Euroopan parlamentti ja komissio järjestivät 19. helmikuuta 2013 yhteisen kuulemistilaisuuden, jonka aiheena oli unionin kansalaisuus. Tilaisuuteen osallistui kansalaisia, joita asia koskee, kansalaisyhteiskunnan edustajia, Euroopan parlamentin jäseniä ja asiantuntijoita. He korostivat tarvetta arvioida uudelleen vallitsevia käytänteitä, joiden perusteella kansalaiset menettävät äänioikeutensa, ja niiden taustalla olevia perusteluja ottaen huomioon nykyiset suuntaukset kohti osallistavampaa demokratiaa EU:ssa.

Lisäksi tuoreen vaalioikeuksia koskevan Eurobarometri-tutkimuksen vastaajista kaksi kolmasosaa oli sitä mieltä, ettei kansalaisten pitäisi menettää oikeutta äänestää kotimaansa parlamenttivaaleissa vain siksi, että he ovat muuttaneet toiseen EU:n jäsenvaltioon.

Vuoden 2013 katsauksessa Euroopan unionin kansalaisuuteen esitetään 12 konkreettista toimenpidettä, joiden tarkoituksena on auttaa kansalaisia käyttämään tehokkaammin unionin kansalaisuuteen liittyviä oikeuksia, esimerkiksi hakemaan työtä toisesta jäsenvaltiosta tai osallistumaan vahvemmin demokratian toteuttamiseen unionissa. Komissio lupasi katsauksessa ehdottaa rakentavia keinoja, joiden avulla toisessa jäsenvaltiossa asuvat unionin kansalaiset voisivat säilyttää äänioikeutensa kotimaansa parlamenttivaaleissa.

Lisätietoja

Lehdistömateriaali (komission tiedonanto ja suositus)

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/citizen/news/140129_en.htm

Toukokuu 2014: Sinun äänesi ratkaisee

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I083108

Euroopan komissio - EU:n kansalaisuus - Vaalioikeudet:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/voting-rights/index_en.htm

Oikeusasioista vastaavan komissaarin, varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

Seuraa varapuheenjohtaja Redingiä Twitterissä: @VivianeRedingEU

Seuraa EU:n oikeusasioiden pääosastoa Twitterissä: @EU_Justice

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Kansalaisille: Europe Direct, puh. 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköposti

ANNEX

1. The situation in the Member States

COUNTRY

Estimated number of nationals living elsewhere in the EU

Disenfranchisement after

Conditions

Denmark

No information available 

2 years

Danish citizens are only allowed to remain on the electoral roll if they register their intention to return to Denmark within 2 years.

Ireland

 No information available 

18 months

Irish citizens are only allowed to remain on the electoral roll if they register their intention to return within 18 months

United Kingdom

1 000 000

15 years

UK citizens are disenfranchised if they have not been registered to vote at an address in the UK in the past 15 years

Malta

No information available  

18 months

Maltese citizens are disenfranchised if they have not resided in Malta for at least six months in the 18 months immediately preceding national elections

Cyprus

No information available  

6 months

Cypriot citizens are disenfranchised if they have not resided in Cyprus during the six months immediately preceding national elections


Side Bar