Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 29. januar 2014

Tab af stemmeret: Kommissionen vil forsvare EU-borgeres ret til at stemme i udlandet

Europa-Kommissionen har i dag udsendt retningslinjer til de EU-lande, hvis regler betyder, at deres borgere taber deres stemmeret ved nationale valg, bare fordi de har brugt deres ret til fri bevægelighed i EU. Fem medlemsstater (Danmark, Irland, Cypern, Malta og Det Forenede Kongerige) anvender i øjeblikket ordninger, som har denne virkning. Mens medlemsstaterne under EU's gældende traktater selv kan fastlægge, hvem der nyder godt af retten til at stemme ved nationale valg, kan et sådant tab af stemmeret have en negativ indvirkning på retten til fri bevægelighed i EU. En sådan fratagelse af stemmeret er desuden i strid med den grundlæggende forudsætning for unionsborgerskabet, som er at give borgerne yderligere rettigheder, og ikke at fratage dem rettigheder.

"Stemmeret er en af borgernes grundlæggende politiske rettigheder. Den er en del af demokratiets væsen. At fratage borgerne deres stemmeret, når de flytter til et andet EU-land, er faktisk ensbetydende med at straffe dem for at have brugt deres ret til fri bevægelighed. En sådan praksis risikerer at gøre dem til andenrangsborgere", udtaler næstformand Viviane Reding, EU-kommissær for retlige anliggender. "Borgerne har i breve, andragender og borgerdialoger gjort det klart for os, hvor vigtigt dette spørgsmål er for dem. Derfor afgav Kommissionen i rapporten om unionsborgerskab 2013 et tilsagn om at tage sagen op. I dag gør vi vores del af arbejdet. Vi opfordrer medlemsstaterne til at udvise større fleksibilitet og er i gang med at udstede retningslinjer til de fem lande, som vil gøre det muligt for borgerne at komme tilbage på valglisten i deres hjemland. Jeg håber, at medlemsstaterne vil være klar til at tage fat på disse meget konkrete problemer, da tab af stemmeret er et vigtigt spørgsmål for dem, det rammer."

Fem EU-lande har i dag nationale regler, der fører til en begrænsning af den nationale stemmeret som følge af ophold i udlandet (Danmark, Irland, Cypern, Malta og Det Forenede Kongerige). Reglerne varierer betydeligt. Cypriotiske statsborgere mister deres stemmeret, hvis de ikke har boet i Cypern seks måneder forud for et valg, mens britiske statsborgere skal have boet i Det Forenede Kongerige i de sidste 15 år for at beholde deres stemmeret (se oversigten i bilaget). Der er andre medlemsstater, der giver deres borgere mulighed for at bevare retten til at stemme på visse betingelser, f.eks. Østrig, som kræver, at borgere, der bor i udlandet, regelmæssigt skal forny deres optagelse på valglisten, eller Tyskland, som kræver, at borgerne skal kende til og være berørt af national politik eller have boet i Tyskland i mindst tre måneder i de sidste 25 år.

Den væsentligste begrundelse for, at fratage borgerne deres stemmeret – at folk, der bor i udlandet ikke længere har tilstrækkelig tilknytning til deres hjemland – synes at have overlevet sig selv i vore dages tætforbundne verden.

Dagens retningslinjer fra Kommissionen tager sigte på at løse problemet på en forholdsmæssig måde ved at opfordre medlemsstaterne til at:

give borgere, der gør brug af deres ret til fri bevægelighed i EU, mulighed for at bevare retten til at stemme ved nationale valg, hvis de kan påvise en fortsat interesse i det politiske liv i deres eget land, bl.a. ved at søge om at forblive på valglisten.

sørge for, at statsborgere med bopæl i en anden medlemsstat, der får lov at beholde deres stemmeret, kan stemme elektronisk.

informere borgerne rettidigt og på passende måde om betingelserne og de praktiske ordninger for bevare deres ret til at stemme ved nationale valg.

Eksempler

En dansk par er flyttet til Polen for at arbejde der, mens deres datter er blevet i Danmark for at gøre sin uddannelse færdig. De tager ofte tilbage til København for at se deres familie og venner og følger fortsat nøje den politiske og sociale udvikling i Danmark, som de agter at vende tilbage til en dag. De kan dog ikke stemme ved folketingsvalg, eftersom danske statsborgere, når de forlader landet, kun har lov til at forblive på valglisten, hvis de har til hensigt at vende tilbage inden for to år.

En engelsk pensionist er flyttet til Frankrig, efter at han gik på pension, men er fortsat i tæt kontakt med venner og familie hjemme i England. Han ejer stadig en lejlighed i England og følger den politiske udvikling gennem aktualitetsprogrammer i britisk radio og tv, som der er adgang til i mange andre EU-lande. 15 år efter at være gået på pension kan han dog ikke længere stemme ved britiske valg.

Baggrund

Unionsborgerskabet giver EU-borgerne ret til at stemme og stille op ved kommunalvalg og valg til Europa-Parlamentet i deres bopælsland i EU på samme vilkår som medlemsstatens egne statsborgere. Rettighederne gælder imidlertid ikke nationale valg, og – i de 13 EU-lande, hvor regionerne har lovgivningsbeføjelser – heller ikke regionalvalg.

I rapporten om unionsborgerskab 2010 pegede Kommissionen på tab af stemmeret som et problem for EU-borgere, der gør brug af deres ret til fri bevægelighed, og indledte en drøftelse om mulige løsninger.

Den 19. februar 2013 holdt Europa-Parlamentet og Kommissionen en fælles høring om unionsborgerskabet. Deltagerne, herunder berørte borgere, repræsentanter for civilsamfundet, medlemmer af Europa-Parlamentet og eksperter, understregede behovet for at revurdere eksisterende politikker, der fratager borgerne deres stemmeret – og begrundelserne for det – i lyset af den senere tids udvikling i retning af mere inklusiv demokratisk deltagelse i EU.

I en nylig Eurobarometerundersøgelse om valgret mente to tredjedele af de adspurgte, at det ikke var berettiget, at de skulle miste retten til at stemme ved nationale valg i deres hjemland, blot fordi de bor i et andet EU-land.

Rapporten om unionsborgerskab 2013 opstillede 12 konkrete metoder til at hjælpe europæerne med at gøre bedre brug af deres rettigheder i EU. De spænder fra at søge job i et andet EU-land til at sikre større deltagelse i det demokratiske liv i EU. Kommissionen forpligtede sig i rapporten til at finde konstruktive metoder til at gøre det muligt for EU's borgere at bevare deres ret til at stemme ved nationale valg i deres hjemland.

Læs mere

Pressemateriale (Kommissionens meddelelse og henstilling):

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/citizen/news/140129_en.htm

Maj 2014: Din stemme tæller

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I083108

Europa-Kommissionen – Unionsborgerskab – Valgret:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/voting-rights/index_en.htm

Hjemmeside for næstformand Viviane Reding, EU's kommissær for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/reding

Følg Viviane Reding på Twitter: @VivianeRedingEU

Følg EU Justice på Twitter @EU_Justice

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

For borgerne: Europe Direct på telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller e­mail

BILAG

1. Situationen i medlemsstaterne

LAND

Anslået antal statsborgere, der bor i et andet EU-land

Tab af stemmeret efter

Betingelser

Danmark

Ingen tilgængelige data  

2 år

Danske statsborgere kan kun blive på valglisten, hvis de registrerer deres hensigt om at rejse tilbage til Danmark i løbet af 2 år.

Irland

 Ingen tilgængelige data 

18 mdr.

Irske statsborgere kan kun blive på valglisten, hvis de registrerer deres hensigt om at rejse tilbage i løbet af 18 måneder.

Det Forenede Kongerige

1 000 000

15 år

Britiske statsborgere mister deres stemmeret, hvis de ikke er blevet registreret som vælgere på en adresse i Det Forenede Kongerige i de foregående 15 år

Μalta

Ingen tilgængelige data   

18 mdr.

Maltesiske statsborgere mister deres stemmeret, hvis de ikke har boet i Malta i mindst seks måneder i de 18 måneder umiddelbart forud for et nationalt valg

Cypern

Ingen tilgængelige data   

6 mdr.

Cypriotiske statsborgere mister deres stemmeret, hvis de ikke har boet i Cypern i mindst seks måneder umiddelbart forud for et nationalt valg


Side Bar