Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 7. júla 2014

Lepšie presadzovanie práv spotrebiteľov: Realizácia skutočného jednotného trhu pre spotrebiteľov

Komisár pre spotrebiteľskú politiku Neven Mimica dnes v Ríme vyjadril svoje názory o potrebe väčšej spolupráce pri presadzovaní práv spotrebiteľov v rámci jednotného trhu.

Dôležité je prísne presadzovanie. Práva spotrebiteľov, ktoré existujú len na papieri, pre spotrebiteľov nepredstavujú pomoc. Účinné presadzovanie spotrebiteľských právnych predpisov je nevyhnutné, pokiaľ ide o premenu práv na papieri na hmatateľné výhody pre spotrebiteľov v praxi.

Presadzovanie spolupráce vedie nielen k lepšiemu fungovaniu jednotného trhu pre spotrebiteľov, ale prináša aj výhody pre podniky prostredníctvom väčšej transparentnosti, väčšej hospodárskej súťaže, rovnakých podmienok a právnej istoty pre spoločnosti.

Musíme vytvoriť rámec, ktorý nám umožní riešiť problém rozsiahleho porušovania predpisov, ktoré sa týka viacerých členských štátov alebo dokonca všetkých členských štátov EÚ súčasne. V tejto súvislosti treba takisto pozorne zvážiť, aká by mala byť úloha Komisie – v prvom rade ako koordinátora, ale aj ako pomocníka pri identifikácii priestupkov a pri rozhodovaní o spoločných mechanizmoch na úrovni EÚ, ktorými by sa najlepšie riešili takéto prípady porušovania.“

Úspechy siete CPC...

Sieť spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa spája vnútroštátne orgány zodpovedné za presadzovanie európskych právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa a Európsku komisiu. V prípade cezhraničného porušovania práv spotrebiteľov sieť umožňuje orgánu členského štátu, v ktorom došlo k poškodeniu záujmov spotrebiteľa, obrátiť sa na rovnocenný orgán v členskom štáte, kde má daný obchodník sídlo, a požiadať o opatrenia na zastavenie daného porušovania predpisov. Orgány presadzovania právnych predpisov sa medzi sebou môžu takisto vzájomne varovať v súvislosti s nekalými praktikami, ktoré by sa mohli rozšíriť aj do ďalších krajín.

V rámci siete sa od roku 2007 vymenilo viac ako 1 400 žiadostí o vzájomnú pomoc. Pravidelný koordinovaný dohľad nad online trhmi – v angličtine často nazývaný „sweeps“, v tom istom časovom období viedol k náprave asi 2 000 webových stránok, ktoré nespĺňali požiadavky. Tento pravidelný koordinovaný dohľad nad online trhmi zvýšil povedomie o spotrebiteľských právnych predpisoch medzi elektronickým obchodníkmi a spotrebiteľmi v mnohých sektoroch: letecká doprava, rezervácia hotelov, spotrebiteľský úver, predaj lístkov na spoločenské udalosti, elektronický tovar alebo produkty s digitálnym obsahom.

Od minulého roka začali orgány presadzovania práva spolupracovať aj v rámci spoločných problémov, ktoré majú vplyv na spotrebiteľov vo viacerých členských štátoch. Prvý krok tohto druhu sa prijal v oblasti nákupov v rámci aplikácií („in app“), najmä hier, a to predovšetkým hier zameraných na deti. Orgány presadzovania práva v celej EÚ sa dohodli na spoločnom výklade spôsobu uplatňovania príslušných spotrebiteľských predpisov v tejto oblasti a vyzvali priemysel, aby priestupky napravili vo vymedzenom časovom rámci s cieľom zabezpečiť riadnu ochranu spotrebiteľa v prípade zákazníkov používajúcich aplikácie. Tento proces je takmer ukončený a výsledky sa očakávajú čoskoro.

... a výzvy do budúcnosti

V nedávnej verejnej diskusii o výsledkoch siete sa zdôraznila potreba nájsť účinné riešenia na boj proti rozsiahlemu porušovaniu práv spotrebiteľov v EÚ. Zúčastnené strany vo verejnej diskusii vyzvali k lepšej koordinácii a jednotnému prístupu v rámci celej EÚ, čo by prinieslo lepšie výsledky pre spotrebiteľov, zjednodušilo dodržiavanie predpisov a znížilo náklady podnikov. Združovanie administratívneho úsilia na úrovni EÚ by vládam umožnilo usporiť značné náklady a zdroje.

Vo svojom prejave komisár uvažoval aj o tom, ako zlepšiť mechanizmus vzájomnej spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi, mechanizmus monitorovania trhu a mechanizmus varovania s cieľom rýchlejšie odhaľovať porušovanie, a ako znížiť celkové poškodenie spotrebiteľa.

Takisto sa zaviazal pokročiť s prípravnými prácami tak, aby nasledujúca Komisia mohla rýchlo prijať informované rozhodnutie o tom, ako posilniť presadzovanie právnych predpisov v oblasti ochrany spotrebiteľa v EÚ a čeliť výzvam digitálneho hospodárstva.

Ďalšie informácie:

Správa o fungovaní nariadenia o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa prijatá 1. júla 2014

Webová stránka komisára Mimicu

Komisár Mimica na Twitteri: @MimicaEU

Sledujte politiku v oblasti práv spotrebiteľov na Twitteri: @EU_Consumer

Kontaktné osoby:

David Hudson (+32 2 296 8335)

Andreana Stankova (+32 2 295 7857)

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na 00 800 6 7 8 9 10 11 alebo e­mailom


Side Bar