Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 3 juli 2014

Staatssteun: Commissie vraagt België onverenigbare staatssteun terug te vorderen van financiële coöperatie ARCO

Na een diepgaand onderzoek is de Europese Commissie tot de conclusie gekomen dat een Belgische garantieregeling voor aandeelhouders van financiële coöperaties onverenigbaar is met de EU-staatssteunregels. Meer bepaald verleende deze garantie een selectief voordeel aan de Belgische financiële coöperatie ARCO, de enige begunstigde van de regeling. Die zal nu dit onterechte voordeel moeten terugbetalen.

In november 2011 meldde België een garantieregeling aan die aandelen van individuele leden van erkende financiële coöperaties tegen verliezen moest beschermen. De maatregel was al ten uitvoer gelegd, ook al zijn lidstaten verplicht om nieuwe staatssteunmaatregelen eerst ter goedkeuring aan de Commissie voor te leggen. ARCO blijkt de enige financiële coöperatie te zijn geweest die van de regeling heeft gebruikgemaakt. In april 2012 is de Commissie een diepgaand onderzoek begonnen (zie IP/12/347).

Het onderzoek van de Commissie leerde dat financiële coöperaties die deze overheidsgarantie genieten, voor beleggers aantrekkelijker worden dan hun concurrenten die zonder die garantie moeten opereren. Daarmee verleent deze regeling een selectief voordeel aan de begunstigden ervan en vormt zij dus staatssteun.

Vervolgens is de Commissie nagegaan of de steun verenigbaar kon worden verklaard met de EU-regels die de mogelijkheid bieden om steun te verlenen ten behoeve van bepaalde doelstellingen van gemeenschappelijk belang, als dit tenminste de mededinging op de interne markt niet buitensporig verstoort.

De Belgische overheid voert aan dat individuele aandeelhouders van financiële coöperaties zich in een situatie bevinden die vergelijkbaar is met depositohouders van een bank. Het Belgische rechtskader bepaalt echter duidelijk dat financiële coöperaties vennootschappen met beperkte of onbeperkte aansprakelijkheid zijn. Bijdragen in het kapitaal van dergelijke coöperaties gebeuren in de vorm van eigen-vermogens - en dragen ook het risico dat aan eigen vermogen verbonden is. Er zijn dus geen gronden om de maatregel als verenigbaar met de EU-staatssteunregels te beschouwen.

Omdat België de maatregel al ten uitvoer heeft gelegd voordat het deze bij de Commissie heeft aangemeld, moet ARCO nu aan de Belgische Staat het voordeel terugbetalen dat zij heeft ontvangen.

Achtergrond

Op 3 april 2012 is de Commissie een diepgaand onderzoek begonnen nadat België aanmelding had gedaan van de zogeheten garantieregeling voor coöperaties, die de aandelen moest beschermen van individuele vennoten in erkende coöperaties die ofwel onder prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België (NBB) staan of die ten minste de helft van hun activa hebben geïnvesteerd in een instelling die onder dat soort toezicht staat ("financiële coöperaties").

De enige financiële coöperatie die heeft gevraagd om tot deze garantieregeling voor coöperaties te mogen toetreden, was ARCO. Historisch gezien was ARCO de aandeelhouder van Artesia, die zelf voor 100% eigenaar was van BACOB Bank en voor 82% van verzekeringsmaatschappij DVV. Door de fusie van Artesia met Dexia in 2001 werd ARCO de grootste aandeelhouder van Dexia, met een belang van rond 15%.

ARCO is een groepsnaam voor ARCOPAR, ARCOPLUS en ARCOFIN, die alle drie erkende coöperatieve vennootschappen zijn. ARCO heeft meer dan 800 000 vennoten, van wie 99% particulieren zijn. Het kapitaal van individuele vennoten in de vennootschappen was als volgt: 1 300 miljoen EUR in ARCOPAR, 46 miljoen EUR in ARCOPLUS en 140 miljoen EUR in ARCOFIN.

Op 8 december 2011 hebben de algemene vergaderingen van ARCOPAR, ARCOPLUS en ARCOFIN ingestemd met het voorstel van hun raad van bestuur om de coöperaties in vrijwillige vereffening te stellen.

De niet-vertrouwelijke versie van het besluit van vandaag komt, zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost, in het Staatssteunregister op de website van DG Concurrentie beschikbaar onder zaaknummer SA.35382. Een overzicht van de recentste staatssteunbesluiten die op internet en in het EU-Publicatieblad zijn gepubliceerd, is te vinden in de elektronische nieuwsbrief State Aid Weekly e-News.

Contact:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13, Twitter: @ECspokesAntoine )

Yizhou Ren (+32 229-94889)


Side Bar