Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 2 juli 2014

Miljö- och industripolitik: Bo och arbeta i bättre byggnader

I dag antar kommissionen nya förslag som syftar till att minska miljöeffekterna av nya och renoverade byggnader genom att öka resurseffektiviteten och förbättra den tillgängliga informationen om byggnaders miljöprestanda. Resultaten bör vara

bra för miljön: nästan hälften av EU:s slutliga energianvändning och användning av utvunnet material, och ungefär en tredjedel av EU:s vattenförbrukning, är kopplad till konstruktion och användning av byggnader,

bra för byggbranschen: EU:s byggsektor generarar nästan 10 % av BNP och skapar 20 miljoner arbetstillfällen, och

bra för dem som vistas i byggnaderna: ekologiskt hållbara byggnader är billigare att driva och underhålla och de som vistas i dem upplever positiva effekter i fråga om hälsa och välbefinnande.

– Byggsektorn bör se dagens förslag som en möjlighet att förnya sig och locka till sig nya talanger, säger EU-kommissionens tillförordnade näringslivskommissionär Michel Barnier, som också är dess vice ordförande. Ny teknik har stor potential, inte bara för nya hus, utan också när det gäller att göra miljontals befintliga byggnader mycket energieffektiva genom renovering. Låt oss inte försumma detta tillfälle.

– Vi hör mycket om byggnaders energieffektivitet, men vi måste också se helhetsbilden, säger miljökommissionär Janez Potočnik. Bättre offentlig information om miljöprestanda är ett säkert sätt att öka våra byggnaders övergripande prestanda. Det är bra för miljön, bra för människors hälsa och bra för plånboken.

Konstruktion, användning och rivning av byggnader ger ofta stora miljöeffekter. Även om energieffektiviteten i EU har förbättrats avsevärt under de senaste åren, finns det mycket knapphändig information om byggnaders övergripande miljöprestanda. Forskning har visat att 79 % av hushållen i Europa vill kunna ta hänsyn till miljöaspekter när de köper eller hyr en fastighet. Trots detta har mindre än 1 % av byggnaderna i Europa bedömts i detta avseende.

Dagens förslag skulle ge arkitekter, tillverkare av byggprodukter, byggnadsföretag och personer som vill hyra eller köpa en byggnad bättre information om miljö- och hälsoaspekter. Det skulle vara enklare att jämföra miljöeffekterna av olika alternativ när det gäller utformning, konstruktion, användning och rivning, vilket i sin tur skulle stärka incitamenten för ekologiskt hållbara byggnader i EU.

Med detta i åtanke ska kommissionen, tillsammans med berörda parter och nationella myndigheter, nu utarbeta en ram med ett begränsat antal indikatorer för att bedöma byggnaders miljöprestanda. Syftet är att ta fram ett verktyg som kan användas av privata aktörer och offentliga myndigheter i hela Europa. I ett offentligt samråd förra året drogs slutsatsen att en sådan ram skulle vara ett viktigt steg mot att öka utbudet av och efterfrågan på miljövänligare byggnader.

Åtgärder kommer också att vidtas för att direkt förbättra byggnaders miljöprestanda. Nya förslag ska göra det lättare att återvinna bygg- och rivningsavfall och återanvända det för konstruktion av nya byggnader eller renoveringar. Detta kommer att innebära att mindre avfall hamnar i deponier, och att det krävs mindre nytt material.

Förutom dessa initiativ offentliggör kommissionen i dag också meddelanden om avfall och den cirkulära ekonomin, gröna jobb och en grön handlingsplan för små och medelstora företag. Tillsammans utgör dessa initiativ en ny agenda för resurseffektivitet för de kommande åren.

Kommande steg

Den första uppsättningen indikatorer bör bli tillgänglig inom två till tre år. Därefter kommer information att samlas in som gradvis kommer att påverka nya och renoverade byggnader. Kommissionen kommer också att stimulera marknaden för återvinning av bygg- och rivningsavfall genom ökat stöd till forsknings- och demonstrationsprojekt och mer samarbete med medlemsstaterna så att det blir mer lönsamt att återvinna.

Bakgrund

Den färdplan för ett resurseffektivt Europa som antogs 2011 visade att livsmedel, bostäder och transporter normalt står för 70–80 % av all miljöpåverkan i industriländerna. Slutsatsen är att de nuvarande strategierna för att främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i byggnader måste kompletteras med åtgärder för resurseffektivitet som tar hänsyn till flera typer av miljöpåverkan under byggnaders livscykel. Dessutom skulle en sådan politik bidra till en konkurrenskraftig byggsektor och utvecklingen av ett resurseffektivt byggnadsbestånd. I färdplanen uppställdes delmål för 2020 samt angavs åtgärder som ska vidtas av Europeiska kommissionen. Det efterlystes även ett meddelande om ekologiskt hållbara byggnader som skulle bidra till uppnåendet av färdplanens delmål.

Initiativet innehåller förslag på metoder för ömsesidigt erkännande eller harmonisering av de olika befintliga bedömningsmetoderna, som skulle göra dem mer praktiska och billigare för byggföretagen, försäkringsbranschen och investerare. Detta ligger i linje med strategin för hållbar konkurrenskraft inom byggsektorn, där det fastställs ett antal åtgärder som ska vidtas fram till 2020 när det gäller investeringar, personal, miljökrav, lagstiftning och marknadstillträde.

Läs mer

Länk till kommissionens meddelande: http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/

Se även

Frågor och svar om ekologiskt hållbara byggnader MEMO/14/451

http://ec.europa.eu/environment/eussd/buildings.htm

http://ec.europa.eu/enterprise/magazine/articles/sustainable-industry-innovation/article_11121_en.htm

IP/14/763

Kontaktpersoner:

För journalister:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Andreja Skerl (+32 2 295 14 45)

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller per e-post


Side Bar