Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 2. julija 2014

Okoljska/industrijska politika: živeti in delati v boljših stavbah

Danes je Komisija sprejela nove predloge, katerih cilj je zmanjšanje vpliva novih in obnovljenih stavb na okolje s povečanjem učinkovite uporabe virov in izboljšanjem razpoložljivih informacij o okoljski učinkovitosti stavb. Rezultati bi morali biti:

  • ugodni za okolje. Skoraj polovica končne porabe energije in izkopanih surovin ter približno tretjina porabe vode v Uniji sta povezani z gradnjo in uporabo stavb;

  • ugodni za gradbeni sektor. Evropski gradbeni sektor ustvari skoraj 10 % BDP in zaposluje 20 milijonov ljudi;

  • ugodni za stanovalce in delavce. Upravljanje in vzdrževanje trajnostnih stavb je cenejše, te stavbe pa imajo tudi pozitiven učinek na zdravje in dobro počutje ljudi, ki v njih živijo in delajo.

Podpredsednik Evropske komisije in v.d. komisarja za industrijo in podjetništvo Michel Barnier je dejal: Gradbena dejavnost bi morala gledati na današnje predloge kot na priložnost za inovativnost in pritegnitev novih talentov. Nove tehnologije ponujajo velik potencial ne le za nove stavbe, temveč tudi za obnovo na milijone obstoječih stavb, da bodo dosegle visoko raven energijske učinkovitosti. Ne zamudimo te priložnosti.“

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je povedal: „Veliko se govori o energijski učinkovitosti stavb, vendar moramo upoštevati tudi širši pogled. Boljše obveščanje javnosti o okoljski učinkovitosti je zanesljiv način, kako na splošno izboljšati učinkovitost naših zgradb. To je dobro za okolje, dobro za zdravje ljudi in tudi dobro za njihove denarnice.

Gradnja, uporaba in rušenje stavb pogosto močno vplivajo na naše okolje. Čeprav smo v Uniji v zadnjih letih dosegli izjemne izboljšave na področju energijske učinkovitosti, je na voljo zelo malo podatkov o splošni okoljski učinkovitosti stavb. Raziskave so pokazale, da bi si 79 % gospodinjstev v Evropi želelo upoštevati okoljske vidike pri najemu ali nakupu nepremičnine. Kljub temu je bilo manj kot 1 % stavb v Evropi ocenjenih s tega vidika.

Današnji predlogi arhitektom, proizvajalcem gradbenih proizvodov, gradbenikom in vsem, ki želijo najeti ali kupiti stavbo, omogočajo dostop do boljših informacij o okoljskih in zdravstvenih vidikih stavb. Okoljski vplivi različnih načinov načrtovanja, gradnje, uporabe in rušenja objektov bi se lahko lažje primerjali, kar bi še bolj spodbudilo trajnostni vidik stavb po vsej Uniji.

S tega vidika in ob upoštevanju zainteresiranih strani ter nacionalnih organov bo zdaj Komisija oblikovala okvir z omejenim številom kazalnikov za oceno okoljske učinkovitosti stavb. Njihov cilj je zagotoviti orodje, ki ga bodo lahko uporabljali tako zasebni sektor kot javni organi po vsej Evropi. Po lanskem javnem posvetovanju je bilo ugotovljeno, da bi tak okvir pomenil pomemben korak k povečanju ponudbe okolju prijaznih stavb in povpraševanja po njih.

Prav tako bodo sprejeti ukrepi za neposredno izboljšanje okoljske učinkovitosti stavb. Novi predlogi bodo olajšali recikliranje gradbenih odpadkov in odpadkov pri rušenju stavb ter ponovno uporabo pri gradnji in obnovi stavb. To pomeni, da bo manj odpadkov končalo na odlagališčih, potreba po nepredelanih materialih pa se bo tudi zmanjšala.

S pobudami, vključno s sporočili o odpadkih in krožnem gospodarstvu, zelenih delovnih mestih ter zelenem akcijskem načrtu za MSP, ki jih je Komisija objavila danes, se začenja prenovljen program učinkovite uporabe virov za prihodnja leta.

Naslednji koraki

Prvi sklop kazalnikov bi moral biti na voljo čez dve ali tri leta. Nato se bodo zbirale informacije, ki bodo postopoma vplivale na nove in obnovljene stavbe. Komisija bo spodbudila tudi trg za recikliranje gradbenih odpadkov in odpadkov pri rušenju stavb, in sicer z večjo podporo za raziskovalne in predstavitvene projekte ter tesnejšim sodelovanjem z državami članicami, da bo recikliranje postalo gospodarsko bolj privlačno.

Ozadje

Časovni načrt za Evropo, gospodarno z viri, sprejet leta 2011, je pokazal, da so prehrana, mobilnost in stanovanja običajno odgovorni za 70–80 % vseh vplivov na okolje v industrializiranih državah. Načrt ugotavlja, da se morajo obstoječe politike za spodbujanje energijske učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov energije v zgradbah dopolniti s politikami za učinkovitost virov, ki upoštevajo širšo paleto okoljskih vplivov skozi celotno življenjsko dobo stavb. Poleg tega bi takšne politike prispevale h konkurenčnemu gradbenemu sektorju in razvoju stavbnega fonda, ki je gospodaren z viri. Načrt opredeljuje cilje za leto 2020 in določa ukrepe, ki jih mora izvesti Evropska komisija. Poziva tudi k pripravi Sporočila o trajnostnih stavbah, da bi se lažje dosegli cilji časovnega načrta.

Pobuda bo predlagala kako doseči vzajemno priznavanje ali usklajevanje različnih obstoječih metod ocenjevanja, s tem pa bi te postale bolj operativne in dostopnejše za gradbena podjetja, zavarovalnice in vlagatelje. To je v skladu s strategijo za trajnostno konkurenčnost gradbenega sektorja in gradbenih podjetij, ki določa ukrepe politike do leta 2020 na področju naložb, človeškega kapitala, okoljskih zahtev, predpisov in dostopa do trgov.

Dodatne informacije

Povezava na Sporočilo Komisije:

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/

Glej tudi

Vprašanja in odgovori o trajnostnih stavbah MEMO/14/451

http://ec.europa.eu/environment/eussd/buildings.htm

http://ec.europa.eu/enterprise/magazine/articles/sustainable-industry-innovation/article_11121_en.htm

IP7/14/763

Kontakti :

Za novinarje:

Joe Hennon (+32 22953593)

Andreja Škerl (+32 22951445)

Za javnost: Europe Direct po telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 ali po e–pošti


Side Bar