Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 2. júla 2014

Životné prostredie/priemyselná politika: Život a práca v lepších budovách

Komisia dnes prijala nové návrhy, ktorých cieľom je znížiť vplyvy nových a renovovaných budov na životné prostredie zvýšením efektívnosti využívania zdrojov a vyššou kvalitou dostupných informácií o environmentálnych vlastnostiach budov. Výsledky, ktoré sa tým dosiahnu, by mali byť:

prospešné pre životné prostredie: takmer polovica konečnej spotreby energie a vyťažených surovín a približne tretina spotreby vody v EÚ súvisí s výstavbou a využívaním budov,

  • prospešné pre sektor stavebníctva: európsky sektor stavebníctva vytvára takmer 10 % HDP a poskytuje 20 miliónov pracovných miest,

  • a prospešné pre obyvateľov: udržateľné budovy sú lacnejšie z hľadiska prevádzky a údržby a pokiaľ ide o zdravie a pohodu, majú pozitívny vplyv na ich obyvateľov.

Podpredseda Európskej komisie Michel Barnier, dočasný komisár pre priemysel a podnikanie uviedol: Sektor stavebníctva by mal dnešné návrhy vnímať ako príležitosť pustiť sa do inovácie a prilákať nové talenty. Nové technológie ponúkajú obrovský potenciál nielen pre nové domy, ale aj pre milióny existujúcich budov, ktoré môžu vďaka renovácii výrazne zlepšiť svoju energetickú efektívnosť. Nepremeškajme túto šancu.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik v tejto súvislosti uviedol: „Veľa sa hovorí o energetickej efektívnosti budov, no my sa musíme pozrieť aj na širší kontext. Lepšie informovanie verejnosti o environmentálnych vlastnostiach je zaručený spôsob, ako zvýšiť celkovú výkonnosť našich budov. Pomôže životnému prostrediu, má dobrý vplyv na zdravie a nezaťaží peňaženku.“

Budovy majú hmatateľný vplyv na naše životné prostredie, či už v štádiu ich stavby, využívania alebo demolácie. Zatiaľ čo v oblasti energetickej efektívnosti sa za posledné roky dosiahli v EÚ pozoruhodné zlepšenia, k dispozícii je len veľmi málo informácii o celkových environmentálnych vlastnostiach budov. Podľa prieskumu by 79 % domácností v Európe chcelo pri prenájme alebo kúpe nehnuteľnosti prihliadať na environmentálne aspekty. Napriek tomu bolo z tohto hľadiska v Európe posúdených menej ako 1 % budov.

Dnešné návrhy by poskytli architektom, výrobcom stavebných výrobkov, stavbárom a všetkým, ktorí majú záujem o prenájom alebo kúpu budovy, prístup k lepším informáciám o environmentálnych a zdravotných aspektoch. Uľahčilo by sa porovnávanie vplyvov rôznych možností navrhovania, výstavby, využívania a demolácie na životné prostredie a výsledkom toho by bola väčšia motivácia stavať udržateľné budovy v celej EÚ.

Vzhľadom na túto skutočnosť sa Komisia spolu so zúčastnenými stranami a vnútroštátnymi orgánmi chystá vyvinúť rámec s obmedzeným počtom ukazovateľov na posudzovanie environmentálnych vlastností budov. Cieľom je poskytnúť nástroj, ktorý môžu využiť súkromné subjekty, ako aj verejné orgány v celej Európe. V rámci verejnej konzultácie minulý rok sa dospelo k záveru, že takýto rámec by bol hlavným krokom ku zvýšeniu ponuky budov šetrných k životnému prostrediu a dopytu po nich.

Takisto sa podniknú kroky s cieľom priamo zlepšiť environmentálne vlastnosti budov. Nové návrhy uľahčia recykláciu stavebného a demolačného odpadu a jeho opätovné použitie pri stavbe nových budov alebo pri renovácii. To znamená, že na skládkach skončí menej odpadu a bude potrebné menšie množstvo primárneho materiálu.

Tieto iniciatívy spolu s oznámeniami o odpade a obehovom hospodárstve, o zelených pracovných miestach a zelenom akčnom pláne pre MSP, ktoré dnes Komisia takisto uverejnila, spúšťajú obnovenú agendu v oblasti efektívneho využívania zdrojov na nadchádzajúce roky.

Ďalšie kroky

Prvý súbor ukazovateľov by mal byť k dispozícii do dvoch až troch rokov. Potom sa budú zbierať informácie, ktoré budú postupne ovplyvňovať nové a renovované budovy. Komisia takisto posilní trh zameraný na recykláciu stavebného a demolačného odpadu, a to tak, že vo väčšej miere podporí výskumné a demonštračné projekty a zintenzívni spoluprácu s členskými štátmi s cieľom dosiahnuť, aby sa recyklovanie stalo ekonomicky atraktívne.

Súvislosti

V Pláne pre Európu efektívne využívajúcu zdroje prijatom v roku 2011 sa poukazuje na to, že výživa, mobilita a bývanie nesú v priemyselných krajinách zvyčajne zodpovednosť za 70 – 80 % všetkých vplyvov na životné prostredie. V závere sa uvádza, že existujúce politiky na podporu energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov v budovách sa musia doplniť politikami zameranými na efektívne využívanie zdrojov, ktoré zohľadňujú širšiu škálu vplyvov na životné prostredie počas životného cyklu budov. Okrem toho by takéto politiky prispeli ku konkurencieschopnosti sektora stavebníctva a k rozvoju stavebného fondu efektívne využívajúceho zdroje. V tomto pláne sa vymedzujú míľniky na rok 2020 a stanovujú opatrenia, ktoré má Európska komisia zrealizovať. Takisto sa v ňom vyzýva k dosiahnutiu uvedených míľnikov pomocou oznámenia o udržateľných budovách.

V rámci uvedenej iniciatívy sa navrhujú prístupy k vzájomnému uznávaniu alebo harmonizácii existujúcich metód posudzovania, ktoré by mali takisto prispieť k tomu, aby boli pre stavebné podniky, odvetvie poisťovníctva a investorov použiteľnejšie a cenovo dostupnejšie. Je to v súlade so Stratégiou pre udržateľnú konkurencieschopnosť sektora stavebníctva a podnikov podnikajúcich v tomto sektore, v ktorej sa stanovujú politické opatrenia do roku 2020 v oblasti investícií, ľudského kapitálu, environmentálnych požiadaviek, regulácie a prístupu na trhy.

Ďalšie informácie

Odkaz na oznámenie Komisie:

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/

Pozri aj

Otázky a odpovede o udržateľných budovách MEMO/14/451

http://ec.europa.eu/environment/eussd/buildings.htm

http://ec.europa.eu/enterprise/magazine/articles/sustainable-industry-innovation/article_11121_en.htm

IP/14/763

Kontaktné osoby:

Pre médiá:

Joe Hennon (+32 2 295 3593)

Andreja Skerl (+32 2 295 1445)

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 6 7 8 9 10 11 alebo e­-mailom


Side Bar