Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 2 lipca 2014 r.

Środowisko i polityka przemysłowa: mieszkania i zakłady pracy w lepszych budynkach

Komisja przyjęła dziś nowe wnioski ustawodawcze mające na celu zmniejszenie oddziaływania nowych i odnawianych budynków na środowisko poprzez zwiększenie efektywnego wykorzystania zasobów i poprawę dostępności informacji na temat efektywności środowiskowej budynków. Rezultat powinien być z korzyścią dla:

środowiska: Prawie połowa unijnego zużycia energii końcowej i wydobywanych surowców, a także około jednej trzeciej zużycia wody wiąże się z budową i eksploatacją budynków;

sektora budowlanego: Sektor budownictwa w Europie generuje prawie 10 proc. PKB i zapewnia 20 mln miejsc pracy;

użytkowników: Zrównoważone budownictwo jest tańsze w eksploatacji i utrzymaniu i ma pozytywny wpływ na użytkowników w zakresie zdrowia i samopoczucia.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej pełniący obowiązki komisarza ds. przemysłu i przedsiębiorczości, Michel Barnier, powiedział: „Sektor budowlany powinien widzieć w dzisiejszych wnioskach szansę na innowację i przyciągnięcie nowych talentów. Nowe technologie oferują znaczny potencjał, nie tylko w odniesieniu do nowych domów, ale również w odniesieniu do renowacji milionów istniejących już budynków w celu zapewnienia ich wysokiej efektywności energetycznej. Nie zaprzepaśćmy tej szansy”.

Komisarz ds. środowiska, Janez Potočnik, powiedział: „Słyszymy wiele o efektywności energetycznej budynków, ale musimy spojrzeć na to także z szerszej perspektywy. Lepsze informowanie społeczeństwa o działalności środowiskowej jest pewnym sposobem podniesienia ogólnej efektywności energetycznej naszych budynków. Jest to korzystne dla środowiska, dla zdrowia ludzi, jak i dla ich portfeli”.

Budowa, eksploatacja i wyburzanie budynków często mają znaczący wpływ na nasze środowisko. Choć w ciągu ostatnich lat poczyniono znaczne postępy w dziedzinie efektywności energetycznej w UE, jest bardzo niewiele informacji dostępnych na temat ogólnej efektywności środowiskowej budynków. Badania wykazały, że 79 proc. gospodarstw domowych w całej Europie chciałoby móc uwzględniać aspekty środowiskowe przy dzierżawie lub zakupie nieruchomości. Pomimo to, oceniono pod tym względem niecały 1 proc. budynków w Europie.

Przedstawione dziś wnioski ustawodawcze mają zapewnić architektom, producentom wyrobów budowlanych, przedsiębiorstwom budowlanym i wszystkim pragnącym kupić lub wynająć nieruchomość lepszy dostęp do informacji na temat związanych z tym aspektów środowiskowych i zdrowotnych. Ł‎atwiej będzie porównać oddziaływanie na środowisko różnych opcji w zakresie projektowania, budowy, użytkowania i rozbiórki budynków, co z kolei będzie zachęcać do tworzenia zrównoważonych budynków w całej UE.

W związku z tym Komisja wraz z zainteresowanymi stronami i organami krajowymi opracuje ramy oceny efektywności środowiskowej budynków, z ograniczoną liczbą wskaźników. Celem jest dostarczenie narzędzia, z którego mogłyby korzystać podmioty prywatne i organy publiczne w całej Europie. Z zeszłorocznych konsultacji społecznych wynika, że takie ramy byłyby dużym krokiem w kierunku zwiększenia podaży i popytu w odniesieniu do bardziej przyjaznych środowisku budynków.

Podjęte zostaną również kroki mające na celu bezpośrednią poprawę efektywności środowiskowej budynków. Nowe wnioski ustawodawcze ułatwią recykling odpadów z budowy i rozbiórki budynków i umożliwią ponowne wykorzystywanie ich przy budowie nowych budynków lub przy remontach. Oznacza to, że mniej odpadów trafi na składowiska oraz, że zużywanych będzie mniej surowców.

Omawiane wnioski ustawodawcze wraz z komunikatami w sprawie odpadów i gospodarki o obiegu zamkniętym, zielonych miejsc pracy oraz planem działań proekologicznych na rzecz MŚP, opublikowanymi również dzisiaj przez Komisję, inicjują odnowiony program efektywnego gospodarowania zasobami na nadchodzące lata.

Kolejne kroki

Pierwszy zestaw wskaźników powinien być dostępny w ciągu dwóch do trzech lat. Następnie informacje będą gromadzone i stopniowo będą miały wpływ na nowe i odnawiane budynki. Komisja dąży również do ożywienia rynku recyklingu odpadów z budowy i rozbiórki budynków poprzez większe wsparcie dla projektów badawczych i demonstracyjnych oraz ściślejszą współpracę z państwami członkowskimi w celu zwiększenia atrakcyjności gospodarczej recyklingu.

Kontekst

Plan działania na rzecz zasobooszczędnej Europy przyjęty w 2011 r. wykazał, że odżywianie, mobilność i budownictwo mieszkaniowe odpowiadają zwykle za 70-80 proc. całego oddziaływania na środowisko w krajach uprzemysłowionych. W związku z tym należy uzupełnić istniejące strategie promowania efektywności energetycznej oraz wykorzystania energii odnawialnej w budynkach o strategie efektywnego gospodarowania zasobami, które uwzględnią w szerszym zakresie oddziaływanie na środowisko w całym cyklu życia budynków. Ponadto taka polityka przyczyniłaby się do zwiększenia konkurencyjności sektora budownictwa i zasobooszczędności budynków. Plan określa cele pośrednie na 2020 r. oraz działania, które mają być przeprowadzone przez Komisję Europejską. W planie tym przewidziano również komunikat w sprawie zrównoważonego budownictwa w celu wsparcia realizacji jego działań pośrednich.

Inicjatywa ta obejmuje koncepcje wzajemnego uznawania lub harmonizacji różnych istniejących metod oceny, co zapewni również większą operacyjność i przystępność dla przedsiębiorstw budowlanych, branży ubezpieczeniowej i inwestorów. Jest to zgodne ze strategią na rzecz zrównoważonej konkurencyjności branży budowlanej i jej przedsiębiorstw, która określa działania w ramach polityki do 2020 r. w zakresie inwestycji, kapitału ludzkiego, wymogów w zakresie ochrony środowiska, regulacji i dostępu do rynków.

Dodatkowe informacje

Link do komunikatu Komisji:

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/

Zobacz również

Pytania i odpowiedzi dotyczące zrównoważonych budynków MEMO/14/451

http://ec.europa.eu/environment/eussd/buildings.htm

http://ec.europa.eu/enterprise/magazine/articles/sustainable-industry-innovation/article_11121_en.htm

IP/14/763

Kontakt:

Dla prasy:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Andreja Skerl (+32 2 295 14 45)

Informacje dla obywateli: Europe Direct pod nr tel. 00 800 6 7 8 9 10 11 lub pocztą elektroniczną


Side Bar