Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 2 juli 2014

Milieu/industriebeleid: in betere gebouwen wonen en werken

De Commissie heeft vandaag nieuwe voorstellen aangenomen om de milieueffecten van nieuwe en gerenoveerde gebouwen te verminderen. De voorstellen voorzien een efficiënter gebruik van hulpbronnen en een verbetering van de beschikbare informatie over de milieuprestaties van gebouwen. Dit is:

  • goed voor het milieu. Bijna de helft van het eindverbruik van energie en gewonnen grondstoffen en ongeveer een derde van het waterverbruik in de EU is gerelateerd aan de bouw en de benutting van gebouwen;

  • goed voor de bouwsector. De Europese bouwsector is goed voor bijna 10 % van het bbp en 20 miljoen banen;

  • goed voor bewoners. Duurzame gebouwen zijn goedkoper te beheren en te onderhouden, en hebben een positief effect op de gezondheid en het welzijn van de bewoners.

Michel Barnier, vicevoorzitter van de Europese Commissie en waarnemend commissaris voor Industrie en ondernemerschap, zei hierover het volgende: "De bouwsector moet de voorstellen van vandaag zien als een kans om te vernieuwen en nieuw talent aan te trekken. Nieuwe technologieën bieden grote mogelijkheden. Dit geldt niet alleen voor nieuwbouw, maar ook voor de renovatie van miljoenen bestaande gebouwen die heel energie-efficiënt gemaakt kunnen worden. We mogen deze kans niet laten lopen."

Commissaris voor Milieu Janez Potočnik zei hierover: "Er wordt veel gesproken over energie-efficiënte gebouwen, maar we moeten ook naar het grotere geheel kijken. De algehele prestaties van onze gebouwen zullen zeker verbeteren door betere publieksvoorlichting over milieuprestaties. Dat is goed voor het milieu, goed voor de gezondheid van de mensen, en goed voor hun portemonnee."

De bouw, het gebruik en de sloop van gebouwen hebben vaak aanzienlijke gevolgen voor het milieu. Hoewel er in de EU de afgelopen jaren grote vooruitgang is geboekt op het gebied van energie-efficiëntie, is er zeer weinig informatie beschikbaar over de algehele milieuprestaties van gebouwen. Uit onderzoek is gebleken dat 79 % van de huishoudens in Europa bij het huren of kopen van onroerend goed graag rekening zou houden met milieuaspecten. Desondanks is minder dan 1 % van de gebouwen in Europa hierop beoordeeld.

Dankzij de voorstellen van vandaag zouden architecten, fabrikanten van bouwproducten, bouwbedrijven en iedereen die een gebouw wil huren of kopen, toegang tot betere informatie over de betrokken milieu- en gezondheidsaspecten krijgen. Het zou eenvoudiger worden om de milieueffecten van verschillende ontwerp-, bouw-, gebruik- en sloopopties te vergelijken, wat vervolgens verder zou aanmoedigen tot duurzaam bouwen in de EU.

Met dit in gedachten gaat de Commissie nu samen met belanghebbenden en nationale instanties een kader ontwikkelen met een beperkt aantal indicatoren voor de beoordeling van de milieuprestaties van gebouwen. Het doel hiervan is een instrument te ontwikkelen dat in heel Europa zowel door particulieren als openbare instellingen kan worden gebruikt. Bij een openbare raadpleging vorig jaar is gebleken dat een dergelijk kader een belangrijke bijdrage zou vormen om het aanbod van en de vraag naar milieuvriendelijkere gebouwen te bevorderen.

Ook zullen er maatregelen worden genomen die de milieuprestaties van gebouwen rechtstreeks ten goede komen. Nieuwe voorstellen zullen het gemakkelijker maken om bouw- en sloopafval te recyclen en dit te hergebruiken voor de bouw van nieuwe gebouwen of voor renovatie. Hierdoor zal minder afval op stortplaatsen terechtkomen en zullen er minder onbewerkte grondstoffen nodig zijn.

Samen met de Mededelingen betreffende afvalstoffen en de kringloopeconomie, groene werkgelegenheid en het groene actieplan voor kmo's die de Commissie eveneens vandaag bekendmaakt, vormen deze initiatieven het startschot voor de vernieuwde agenda voor efficiënt hulpbronnengebruik voor de komende jaren.

Volgende stappen

De eerste reeks indicatoren zou over twee tot drie jaar beschikbaar moeten zijn. Daarna zal informatie worden verzameld die geleidelijk effect zal hebben op nieuwe en gerenoveerde gebouwen. Ook zal de Commissie de markt voor het recyclen van bouw- en sloopafval bevorderen door meer steun aan onderzoeks- en demonstratieprojecten te verlenen, en door meer samenwerking met de lidstaten om recycling economisch aantrekkelijker te maken.

Achtergrond

Het Stappenplan voor efficiënt hulpbronnengebruik in Europa van de Commissie van 2011 heeft aangetoond hoe voeding, mobiliteit en huisvesting gewoonlijk 70-80 % van alle milieueffecten in geïndustrialiseerde landen voor hun rekening nemen. Het stappenplan concludeert dat het bestaande beleid ter bevordering van energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie in gebouwen moet worden aangevuld met beleidslijnen voor het efficiënter gebruik van hulpbronnen die een grotere diversiteit aan milieueffecten tijdens de levenscyclus van gebouwen in aanmerking nemen. Dergelijke beleidslijnen zouden bovendien bijdragen aan een concurrentiële bouwsector en de ontwikkeling van een zuinig woningpark. Het stappenplan bevat doelstellingen voor 2020 en acties die moeten worden uitgevoerd door de Europese Commissie. Het vraagt ook om een Mededeling over duurzame gebouwen, die moet bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van het stappenplan.

In het kader van het initiatief zullen voorstellen worden gedaan voor benaderingen voor de wederzijdse erkenning of harmonisatie van de diverse bestaande beoordelingsmethoden, onder andere om deze methoden beter uitvoerbaar en betaalbaarder te maken voor bouwondernemingen, het verzekeringswezen en investeerders. Dit sluit aan bij de Strategie voor het duurzame concurrentievermogen van de bouwsector en de ondernemingen in die sector, die voorziet in beleidsmaatregelen op het gebied van investeringen, menselijk kapitaal, milieuvoorschriften, regelgeving en markttoegang tot en met 2020.

Meer informatie

Link naar de Mededeling van de Commissie:

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/

Zie ook:

Vragen en antwoorden over duurzame gebouwen: MEMO/451

http://ec.europa.eu/environment/eussd/buildings.htm

http://ec.europa.eu/enterprise/magazine/articles/sustainable-industry-innovation/article_11121_en.htm

IP/14/763

Contact:

Voor de pers:

Joe Hennon (+32 22953593)

Andreja Skerl (+ 32 22951445)

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 6 7 8 9 10 11 of via e-­mail


Side Bar