Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 2. jūlijā

Vides un rūpniecības politika: dzīve un darbs labākās ēkās

Šodien Komisija pieņēma jaunus priekšlikumus, kuru mērķis ir, efektīvāk izmantojot esošos resursus un uzlabojot pieejamo informāciju par ēku ekoloģiskajiem raksturlielumiem, samazināt jaunu un renovētu ēku ietekmi uz vidi. Rezultātā ieguvēji būtu:

vide . Gandrīz puse no ES enerģijas un iegūto izejvielu galapatēriņa un aptuveni viena trešdaļa no ES ūdens patēriņa ir saistībā ar ēku būvniecību un izmantošanu;

būvniecības nozare. Eiropas būvniecības nozare rada gandrīz 10 % no IKP un nodrošina 20 miljonus darbvietu;

un iedzīvotāji. Ilgtspējīgas ēkas ir lētāk izmantojamas un uzturamas un labvēlīgi ietekmē iedzīvotāju veselību un labklājību.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks un rūpniecības un uzņēmējdarbības komisāra vietas izpildītājs Mišels Barnjē sacīja: "Būvniecības nozarei šodienas priekšlikumi dod iespēju veikt inovācijas un piesaistīt jaunus talantus. Jaunās tehnoloģijas paver plašas iespējas ne vien jaunām ēkām, bet arī miljoniem esošo ēku renovācijai, krasi uzlabojot to energoefektivitāti. Mēs nedrīkstam laist garām šādu iespēju."

Vides komisārs Janess Potočniks sacīja: "Daudz dzirdēts par ēku energoefektivitāti, bet vajadzīgs arī plašāks skatījums. Labāka sabiedrības informēšana par vides raksturlielumiem ir veids, kā uzlabot ēku vispārējos raksturlielumus. Tas nāk par labu videi un cilvēku veselībai, un tas ir izdevīgi iedzīvotājiem.”

Kad ēkas tiek celtas, izmantotas un nojauktas, tās bieži būtiski ietekmē vidi. Lai gan pēdējo gadu laikā ES ir sasniegti ievērojami uzlabojumi energoefektivitātes jomā, ļoti maz informācijas ir par ēku vispārējiem vides raksturlielumiem. Pētījumi liecina, ka 79 % mājsaimniecību visā Eiropā vēlētos, lai, pērkot vai īrējot īpašumu, tām būtu iespēja ņemt vērā vides aspektu. Neraugoties uz to, mazāk par 1 % ēku Eiropā ir novērtētas no šāda viedokļa.

Šodienas priekšlikumi dotu pieeju labākai informācijai par vides un veselības aspektiem arhitektiem, būvizstrādājumu ražotājiem, celtniekiem un visiem, kas vēlas īrēt vai iegādāties ēku. Dažādu projektēšanas, celtniecības, izmantošanas un nojaukšanas variantu ietekmi uz vidi varētu vieglāk salīdzināt, kas savukārt stimulētu ilgtspējīgas ēkas visā ES.

Paturot to prātā, kopā ar ieinteresētajām personām un valsts iestādēm Komisija tagad izveidos ēku ekoloģisko raksturlielumu novērtēšanas shēmu ar ierobežotu skaitu rādītāju. Tās mērķis ir sniegt instrumentu, ko privātais sektors un publiskās iestādes var izmantot visā Eiropā. Pagājušajā gadā rīkotajā sabiedriskajā apspriešanā secināja, ka šāda shēma būtu nozīmīgs solis, lai palielinātu videi draudzīgāku ēku piedāvājumu un pieprasījumu.

Tiks veikti arī pasākumi, lai tieši uzlabotu ēku ekoloģiskos raksturlielumus. Jauni priekšlikumi atvieglos būvdarbos un ēku nojaukšanā radušos atkritumu pārstrādi un to atkārtotu izmantošanu, būvējot jaunas ēkas vai atjaunojot tās. Tas nozīmē, ka mazāk atkritumu nonāks atkritumu poligonos un būs nepieciešams mazāk primāro izejvielu.

Šīs iniciatīvas kopā ar paziņojumiem par atkritumiem un aprites ekonomiku, videi draudzīgu nodarbinātību un mazo un vidējo uzņēmumu videi draudzīgo rīcības plānu, ko Komisija arī publicēja šodien, uzsāk jaunu resursefektivitātes darba programmu turpmākajiem gadiem.

Turpmākie pasākumi

Pirmais rādītāju kopums būs pieejams divu līdz trīs gadu laikā. Pēc tam informācija tiks apkopota un pakāpeniski ietekmēs jaunās un renovētās ēkas. Komisija sekmēs arī būvniecības atkritumu un ēku nojaukšanas atkritumu pārstrādes tirgu, izmantojot lielāku atbalstu pētniecības un demonstrējumu projektiem, kā arī sadarbību ar dalībvalstīm, lai padarītu otrreizējo pārstrādi ekonomiski izdevīgāku.

Vispārīga informācija

"Ceļvedis par resursu efektīvu izmantošanu Eiropā" (pieņemts 2011. gadā) parādīja, ka uzturs, mobilitāte un mājokļi rūpnieciski attīstītajās valstīs parasti ir atbildīgi par 70-80 % no kopējās ietekmes uz vidi. Ceļvedī secināts, ka pašreizējie energoefektivitātes veicināšanas un atjaunojamās enerģijas izmantošanas ēkās politikas virzieni jāpapildina ar resursu efektivitātes politikas virzieniem, kas aplūko plašāku ietekmi uz vidi visā ēku aprites cikla laikā. Turklāt šāda politika padara celtniecības nozari konkurētspējīgāku un veicinās resursu izmantošanas ziņā efektīvu ēku attīstību. Ceļvedī ir noteikti starpposma mērķi līdz 2020. gadam un paredzēti pasākumi, kas jāveic Eiropas Komisijai. Tajā arī aicināts sniegt paziņojumu par ilgtspējīgām ēkām, lai palīdzētu sasniegt ceļvedī noteiktos starpposma mērķus.

Šī iniciatīva piedāvās pieejas dažādu esošo novērtējuma metožu savstarpējai atzīšanai vai saskaņošanai, kas arī padarīs tās vienkāršāk izmantojamas un pieejamākas būvniecības uzņēmumiem, apdrošināšanas nozarei un investoriem. Tas ir saskaņā ar Paziņojumu par būvniecības nozares un tās uzņēmumu ilgtspējīgas konkurētspējas stratēģiju, kas nosaka rīcībpolitiku līdz 2020. gadam investīciju, cilvēkkapitāla, vides prasību, tirgu reglamentēšanas un pieejas tiem jomā.

Papildinformācija

Saite uz Komisijas paziņojumu:

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/

Papildinformācija:

Jautājumi un atbildes par ilgtspējīgām ēkām MEMO/14/451

http://ec.europa.eu/environment/eussd/buildings.htm

http://ec.europa.eu/enterprise/magazine/articles/sustainable-industry-innovation/article_11121_en.htm

IP/14/763

Kontaktpersonas:

Presei:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Andreja Skerl (+32 2 295 14 45)

Informatīvais dienests Europe Direct: tālr. 00 800 6 7 8 9 10 11 vai e-pasts epasts


Side Bar