Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. liepos 2 d.

Aplinka ir pramonė. Gyvenimas ir darbas geresniuose pastatuose

Šiandien Komisija priėmė naujų pasiūlymų, kuriais siekiama mažinti naujų ir renovuojamų pastatų poveikį aplinkai efektyviau naudojant išteklius ir renkant daugiau informacijos apie pastatų aplinkosauginį veiksmingumą. Tikimasi, kad rezultatai bus:

naudingi aplinkai – Europos Sąjungoje pastatams statyti ir eksploatuoti sunaudojama apie pusė iškasenų, pusė visos suvartojamos energijos ir apie trečdalis viso sunaudojamo vandens;

naudingi Europos pastatų sektoriui, kuriame sukuriama beveik 10 % BVP ir įdarbinta 20 milijonų žmonių;

naudingi gyventojams – su tvariais pastatais siejamas ne tik efektyvus išteklių naudojimas, pigesnė eksploatacija ir priežiūra – juose taip pat sveikiau ir maloniau gyventi.

Už pramonę ir verslumą laikinai atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Michelis Barnier sakė: „Statybų sektoriaus įmonės šiandieninius pasiūlymus turėtų vertinti kaip progą ieškoti naujovių ir pritraukti naujų talentų. Naujos technologijos suteikia daug galimybių, kuriomis galima pasinaudoti ne tik statant naujus namus, bet ir renovuojant milijonus jau pastatytų pastatų, kad pagerėtų jų energinis naudingumas. Nepraleiskime šios progos.

Už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „Daug kalbama apie pastatų energinį naudingumą, tačiau reikia žvelgti plačiau. Geriau informuodami visuomenę apie pastatų aplinkosauginį veiksmingumą neabejotinai padarysime juos efektyvesnius. Tai yra visapusiškai naudinga – ir aplinkai, ir žmonių sveikatai, ir jų piniginėms.

Statant, naudojant ir griaunant pastatus dažnai daromas didelis poveikis aplinkai. Nors per pastaruosius kelerius metus ES daug nuveikta energijos vartojimo efektyvumo srityje, informacijos apie bendrą pastatų aplinkosauginį veiksmingumą turima labai mažai. Tyrimas parodė, kad visoje Europoje 79 % namų ūkių, nuomodamiesi ar pirkdami nekilnojamąjį turtą, norėtų atsižvelgti į poveikio aplinkai aspektus. Tačiau šiuo atžvilgiu Europoje įvertinta mažiau kaip 1 % pastatų.

Šiandienos pasiūlymai architektams, statybos produktų gamintojams, statytojams ir visiems, norintiems išsinuomoti arba nusipirkti pastatą, atvers galimybių būti geriau informuotiems apie susijusius poveikio aplinkai ir sveikatai aspektus. Bus galima lengviau palyginti įvairių projektavimo, statybos, naudojimo ir griovimo variantų poveikį aplinkai, o tai skatins statyti daugiau tvarių pastatų visoje ES.

Atsižvelgdama į tai, dabar Komisija kartu su suinteresuotosiomis šalimis ir atitinkamomis nacionalinėmis institucijomis sukurs sistemą, apimančią tam tikrą ribotą pastatų aplinkosauginio veiksmingumo vertinimo rodiklių skaičių. Tai bus priemonė, kuria galės naudotis privatūs subjektai ir valdžios institucijos visoje Europoje. Pernai surengus viešąsias konsultacijas padaryta išvada, kad tokia sistema būtų reikšmingas žingsnis skatinant mažesnį poveikį aplinkai darančių pastatų pasiūlą ir paklausą.

Be to, bus įgyvendinama ir tiesioginių pastatų aplinkosauginio veiksmingumo gerinimo priemonių. Nauji pasiūlymai skatins perdirbti statybų ir griovimo atliekas ir pakartotinai jas naudoti naujiems pastatams statyti arba renovuoti. Tai reiškia, kad mažiau atliekų bus išvežama į sąvartynus ir reikės mažiau pirminių medžiagų.

Šiais pasiūlymais, kartu su kitais šiandien paskelbtais dokumentais – komunikatu dėl atliekų ir žiedinės ekonomikos, žaliųjų darbo vietų ir žaliojo MVĮ veiksmų plano, – skelbiama atnaujinta kelerių ateinančių metų efektyvaus išteklių naudojimo darbotvarkė.

Tolesni veiksmai

Pirmasis rodiklių rinkinys turėtų būti parengtas per dvejus trejus metus. Tada bus kaupiama informacija, turėsianti poveikį naujiems ir renovuojamiems pastatams. Komisija taip pat skatins statybos ir griovimo atliekų perdirbimo rinką: rems mokslinių tyrimų ir parodomuosius projektus, taip pat bendradarbiaus su valstybėmis narėmis dėl to, kaip perdirbimą padaryti ekonomiškai patrauklesnį.

Pagrindiniai faktai

2011 m. priimtame Efektyvaus išteklių naudojimo Europos plane atskleidžiama, kad pramoninėse šalyse 70–80 % poveikio aplinkai yra susiję su mityba, judumu ir pastatų sektoriumi. Plane padaryta išvada, kad dabartinė efektyvaus energijos naudojimo ir atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo pastatuose skatinimo politika turi būti papildyta efektyvaus išteklių naudojimo politika, kuria atsižvelgiama į platesnį pastatų per visą jų gyvavimo ciklą daromo poveikio aplinkai spektrą. Be to, tokia politika padėtų statybų sektoriui tapti konkurencingesniam ir turėti vis daugiau efektyviai išteklius naudojančių pastatų. Plane numatyti tarpiniai tikslai iki 2020 m. ir veiksmai, kurių turėtų imtis Europos Komisija. Jame, be kita ko, raginama parengti komunikatą dėl tvarių pastatų ir taip padėti siekti plano tarpinių tikslų.

Iniciatyvoje taip pat numatyta pasiūlyti būdų, kaip tarpusavyje pripažinti ar suderinti įvairius taikomus vertinimo metodus, kad jie būtų tinkamesni naudoti ir prieinamesni statybos bendrovėms, draudimo pramonei ir investuotojams. Tai atitinka Statybų sektoriaus ir šio sektoriaus įmonių tvaraus konkurencingumo strategiją, kurioje pateikiami su investicijomis, žmogiškuoju kapitalu, aplinkosaugos reikalavimais, reglamentavimu ir galimybe patekti į rinkas susiję politikos veiksmai iki 2020 m.

Daugiau informacijos

Nuoroda į Komisijos komunikatą:

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/

Dar žr.

Klausimai apie tvarius pastatus ir atsakymai į juos – MEMO/14/451

http://ec.europa.eu/environment/eussd/buildings.htm

http://ec.europa.eu/enterprise/magazine/articles/sustainable-industry-innovation/article_11121_en.htm

IP/14/763

Asmenys ryšiams:

Žiniasklaidai:

Joe Hennon, tel. +32 2 295 35 93,

Andreja Skerl, tel. +32 2 295 14 45

Visuomenei: „Europe Direct“, tel. 00 800 6 7 8 9 10 11, e. paštas


Side Bar