Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel, 2. heinäkuuta 2014

Ympäristö- ja teollisuuspolitiikka: Elä ja asu paremmissa rakennuksissa

Komissio hyväksyi tänään ehdotuksia, joiden tavoitteena on uusien ja saneerattujen rakennusten ympäristövaikutusten vähentäminen resurssitehokkuutta ja rakennusten ympäristötehokkuutta koskevien tietojen laatua ja saatavuutta parantamalla. Ehdotukset ovat:

  • hyviä ympäristön kannalta. Lähes puolet EU:n lopullisesta energiankulutuksesta ja hankituista materiaaleista ja noin kolmannes EU:n vedenkulutuksesta liittyvät rakennuksiin ja niiden käyttöön.

  • hyviä rakennusalan kannalta. Euroopan rakennusala muodostaa lähes 10 prosenttia BKT:sta ja luo 20 miljoonaa työpaikkaa.

  • hyviä asukkaiden kannalta. Kestävän kehityksen mukaiset rakennukset ovat halvempia käyttää ja ylläpitää ja asukkaat saavat niistä myös myönteisiä terveys- ja hyvinvointivaikutuksia.

"Rakennussektorin olisi nähtävä tämänpäiväiset ehdotukset mahdollisuutena innovoida ja houkutella uusia kykyjä”, totesi teollisuus- ja yrittäjyysasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Michel Barnier, joka hoitaa tällä hetkellä myös teollisuus- ja yritysasioita. ”Uudet teknologiat tarjoavat paljon mahdollisuuksia, eivät ainoastaan uusien talojen osalta, vaan myös miljoonien nykyisten rakennusten saneerauksen yhteydessä, kun talot voidaan korjata energiatehokkaiksi. Tätä mahdollisuutta ei pidä hukata."

Ympäristökomissaarin Janez Potočnikin mukaan "Rakennusten energiatehokkuudesta puhutaan paljon, mutta on syytä tarkastella myös laajempaa kokonaisuutta. Yleisölle suunnatun ympäristötehokkuutta koskevan tiedon parantaminen on varma tapa parantaa rakennustemme kokonaistehokkuutta. Se on hyvä asia ympäristölle, ihmisten terveydelle, sekä lompakoillemme."

Rakennuksilla on usein merkittäviä vaikutuksia ympäristöömme. Niitä aiheutuu niin rakentamis-, käyttö- kuin purkuvaiheessakin. Vaikka energiatehokkuuden alalla onkin edistytty merkittävästi EU:ssa viime vuosina, käytettävissä on vain hyvin vähän tietoja rakennusten yleisestä ympäristötehokkuudesta. Tutkimus osoittaa, että 79 prosenttia Euroopan kotitalouksista haluaisi ottaa ympäristövaikutukset huomioon vuoratessaan tai ostaessaan kiinteistöä. Tästä huolimatta vain alle prosenttia Euroopan rakennuksista on arvioitu tämän osalta.

Tänään hyväksyttyjen ehdotusten avulla arkkitehdit, rakennustuotteiden valmistajat, rakennuttajat ja kaikki rakennuksia vuokraavat tai ostavat henkilöt saisivat käyttöönsä parempia tietoja rakennuksiin liittyvistä ympäristö- ja terveysnäkökohdista. Suunnittelun, rakentamisen, käytön ja purkamisen eri vaihtoehtojen ympäristövaikutuksia olisi voitava vertailla helpommin, mikä vuorostaan kannustaisi rakentamaan resurssitehokkaita rakennuksia EU:n alueella.

Komissio kehittää tältä pohjalta yhdessä sidosryhmien ja kansallisten viranomaisten kanssa toimintakehyksen, johon sisältyy muutamia indikaattoreita rakennusten ympäristötehokkuuden arvioimiseksi. Tavoitteena on luoda väline, jota yksityiset toimijat ja julkiset viranomaiset voivat käyttää koko Euroopassa. Viime vuonna järjestetyssä julkisessa kuulemisessa todettiin, että tällainen toimintakehys olisi merkittävä askel eteenpäin edistettäessä ympäristöystävällisempien rakennusten tarjontaa ja kysyntää.

Lisäksi toteutetaan toimia rakennusten ympäristötehokkuuden välittömäksi parantamiseksi. Uudet ehdotukset helpottavat rakennus- ja purkujätteen kierrätystä ja sen uudelleenkäyttöä uusia rakennuksia rakennettaessa tai vanhoja korjattaessa. Näin kaatopaikoille viedään vähemmän jätettä ja tarvitaan vähemmän ensiöraaka-aineita.

Nämä aloitteet, kuten myös komission tänään julkistamat jätteitä ja kiertotaloutta, vihreää työllisyyttä ja pk-yritysten vihreää toimintaohjelmaa koskevat tiedonannot, käynnistävät tulevia vuosia koskevan uudistetun energiatehokkuuden toimintasuunnitelman.

Seuraavat vaiheet

Ensimmäisten indikaattoreiden pitäisi olla käytettävissä kahden tai kolmen vuoden kuluessa. Tämän jälkeen kerätään tietoja, jotka vähitellen vaikuttavat uusiin ja korjattaviin rakennuksiin. Komissio edistää myös rakennus- ja purkujätteiden kierrätysmarkkinoita antamalla enemmän tukea tutkimus- ja demonstrointihankkeille ja lisäämällä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa kierrätyksen taloudellisen houkuttelevuuden parantamiseksi.

Tausta

Vuonna 2011 hyväksytty Etenemissuunnitelma kohti resurssitehokasta Eurooppaa osoitti, miten ravinto, liikkuminen ja asuminen aiheuttavat noin 70–80 prosenttia teollisuusmaiden kaikista ympäristövaikutuksista. Sen mukaan nykyisiä politiikkoja, jotka edistävät rakennusten energiatehokkuutta ja uusiutuvien energiamuotojen käyttämistä rakennuksissa, on täydennettävä politiikoilla, joissa tarkastellaan rakennusten koko elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia. Lisäksi näillä politiikoilla parannettaisiin rakennusalan kilpailukykyä ja resurssitehokkaan rakennuskannan kehittymistä. Etenemissuunnitelmassa määritellään välietapiksi vuosi 2020 ja esitellään toimia, jotka Euroopan komissio aikoo toteuttaa. Siinä kehotetaan myös laatimaan ympäristötehokkaita rakennuksia koskeva tiedonanto etenemissuunnitelman tavoitteiden saavuttamisen tueksi.

Tässä aloitteessa ehdotetaan toimintatapoja nykyisten arviointimenetelmien vastavuoroista tunnustamista tai yhdenmukaistamisesta varten, myös siten, että niiden toimivuutta parannetaan ja niiden hinta saatetaan kohtuullisemmaksi rakennusalan yritysten, vakuutusalan ja sijoittajien kannalta. Tämä on Rakennusalan ja rakennusalan yritysten kestävää kilpailukykyä koskevan strategian mukaista. Kyseisessä strategiassa esitetään vuoteen 2020 ulottuva toimintapolitiikka investointien, inhimillisen pääoman, ympäristövaatimusten, sääntelyn ja markkinoille pääsyn osalta.

Lisätietoja

Linkki komission tiedonantoon:

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/

Ks. myös

Questions and answers on sustainable buildings MEMO/14/451

http://ec.europa.eu/environment/eussd/buildings.htm

http://ec.europa.eu/enterprise/magazine/articles/sustainable-industry-innovation/article_11121_en.htm

IP/14/763

Yhteystiedot:

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Andreja Skerl (+32 2 295 14 45)

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct puh. 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköposti


Side Bar