Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 2. července 2014

Žít a pracovat v lepších budovách

Komise dnes přijala nové návrhy, jejichž cílem je omezit dopady nových a renovovaných budov na životní prostředí účinnějším využíváním zdrojů a zlepšením dostupných informací o náročnosti budov ve vztahu k životnímu prostředí. To by mělo být přínosem pro:

životní prostředí: s výstavbou a užíváním budov souvisí téměř polovina konečné spotřeby energie a vytěžených surovin v EU a asi jedna třetina spotřeby vody v EU.;

stavebnictví: evropské stavebnictví vytváří téměř 10 % HDP a 20 milionů pracovních míst;

obyvatele: udržitelné budovy umožňují levnější provoz a údržbu a pozitivně působí na ty, kdo se v nich zdržují, neboť ovlivňují jejich zdraví a dobré životní podmínky.

„Pro stavebnictví by se dnešní návrhy měly stát příležitostí k inovacím a získávání nových odborníků,“ uvedl místopředseda Evropské komise a úřadující komisař odpovědný za průmysl a podnikání Michel Barnier. „Nové technologie nabízejí velký potenciál nejen pro výstavbu nových domů, ale i pro renovaci milionů již postavených budov, neboť umožní zvýšit jejich energetickou účinnost. Tuto příležitost nesmíme promarnit.“

A komisař pro životní prostředí Janez Potočnik k tomu dodal: „O energetické účinnosti jsme toho slyšeli už mnoho, je však třeba vidět problém v širších souvislostech. Lepší informovanost veřejnosti o působení budov na životní prostředí je tou nejlepší cestou, jež povede ke zlepšení celkové náročnosti našich budov. To je dobrá zpráva pro životní prostředí, zdraví lidí i pro jejich peněženky.“

Výstavba, používání a demolice budov mají často značný dopad na životní prostředí. Zatímco v oblasti energetické účinnosti došlo v EU v posledních letech k pozoruhodnému zlepšení, o celkovém působení budov na životní prostředí je k dispozici velmi málo informací. Výzkum ukázal, že 79 % domácností v Evropě by při pronájmu či koupi nemovitosti rádo vzalo v úvahu otázky životního prostředí. V Evropě však bylo v tomto ohledu posouzeno méně než 1 % budov.

Dnešní návrhy by architektům, výrobcům stavebních prvků, stavbařům i všem ostatním, kdo si chtějí pronajmout nebo koupit dům, zajistily přístup k lepším informacím o souvisejících dopadech na životní prostředí a zdraví. Bylo by možné lépe porovnat vliv různých možností projektů, výstavby, užívání a demolic na životní prostředí, což by vedlo ke zvýšení zájmu o udržitelné budovy v EU.

V této souvislosti Komise společně se zúčastněnými stranami a vnitrostátními orgány nyní vytvoří rámec s omezeným počtem ukazatelů pro hodnocení náročnosti budov s dopadem na životní prostředí. Cílem je poskytnout nástroj, který by mohly používat soukromé subjekty i veřejné orgány v celé Evropě. Ze závěrů veřejné konzultace uspořádané v loňském roce vyplývá, že takovýto rámec by byl významným krokem v úsilí o zvýšení nabídky ekologicky šetrných budov a poptávky po nich.

Budou rovněž podniknuty kroky, které přímo povedou ke zlepšení náročnosti budov v oblasti životního prostředí. Nové návrhy usnadní recyklaci stavebního a demoličního odpadu a jeho opětovné použití při výstavbě nových budov či renovaci starších. To znamená, že na skládkách skončí méně odpadů a ve stavebnictví se bude používat méně primárních surovin.

Tyto iniciativy spolu se sděleními o odpadech a oběhovém hospodářství, zelených pracovních místech a zeleném akčním plánu pro malé a střední podniky, která dnes Komise rovněž zveřejnila, zahájí nový program účinného využívání zdrojů pro nadcházející roky.

Další kroky

První soubor ukazatelů by měl být k dispozici do dvou až tří let. Poté budou shromážděny informace, které se postupně začnou uplatňovat u nových a renovovaných budov. Komise rovněž podpoří trh pro recyklaci stavebního a demoličního odpadu tím, že poskytne větší podporu výzkumným a demonstračním projektům a posílí spolupráci s členskými státy, aby tak zvýšila zájem o recyklaci z hospodářského hlediska.

Dosavadní vývoj

Plán pro Evropu účinněji využívající zdroje, který byl přijat v roce 2011, ukázal, že výživa, mobilita a bydlení jsou obvykle odpovědné za 70 až 80 % celkového dopadu na životní prostředí v průmyslově vyspělých zemích. Dospěl k závěru, že stávající politiky na podporu energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů v budovách je třeba doplnit o politiky týkající se účinnějšího využívání zdrojů, které se zaměřují na širší škálu působení budov na životní prostředí během jejich životního cyklu. Tyto politiky by kromě toho přispěly k vytvoření konkurenceschopného stavebnictví a k rozvoji budov účinně využívajících zdroje. Plán stanoví milníky pro rok 2020 a opatření, která má provádět Evropská komise. Rovněž požaduje, aby bylo předloženo sdělení o udržitelných budovách, jež by pomohlo naplnit cíle plánu.

Navržená iniciativa nabídne přístupy k vzájemnému uznávání nebo harmonizaci různých stávajících metod posuzování, což by mělo rovněž zvýšit jejich použitelnost a dostupnost pro stavební podniky, pojišťovny a investory. To je v souladu se Strategií pro udržitelnou konkurenceschopnost odvětví stavebnictví a jeho podniků, která stanoví opatření politiky až do roku 2020, pokud jde o investice, lidský kapitál, požadavky z hlediska životního prostředí, právní předpisy a přístup na trhy.

Další informace

Odkaz na sdělení Komise

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/

Viz též

Otázky a odpovědi týkající se udržitelných budov MEMO/14/451

http://ec.europa.eu/environment/eussd/buildings.htm

http://ec.europa.eu/enterprise/magazine/articles/sustainable-industry-innovation/article_11121_en.htm

IP/14/763

Kontaktní osoby:

Pro tisk:

Joe Hennon (+32 22953593)

Andreja Skerl (+32 22951445)

Pro veřejnost: služba Europe Direct tel.: 00 800 6 7 8 9 10 11 nebo e-mail


Side Bar