Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 2 юли 2014 г.

Околна среда/промишлена политика: Работа и живот в по-добри сгради

Днес Комисията прие нови предложения, които имат за цел намаляване на въздействието на новите и обновените сгради върху околната среда чрез повишаване на ресурсната ефективност и подобряване на наличната информация за екологосъобразността на сградите. Очаква се те да донесат ползи за:

околната среда — почти половината от крайното потребление на енергия и от добиваните материали и около една трета от потреблението на вода в ЕС са свързани със строителството и използването на сгради;

строителния сектор — европейският строителен сектор създава почти 10% от БВП и осигурява работа на 20 млн. души;

обитателите на сгради — устойчивите сгради са по-евтини за експлоатация и поддръжка и оказват положително въздействие върху своите обитатели по отношение на здравето и благополучието.

Заместник-председателят на Европейската комисия Мишел Барние, изпълняващ длъжността комисар по въпросите на промишлеността и предприемачеството, заяви: „Строителният сектор трябва да гледа на днешните предложения като на възможност за иновации и за привличане на нови таланти. Новите технологии предлагат голям потенциал не само за новите жилища, но и за обновяването на милиони съществуващи сгради с цел постигане на висока енергийна ефективност. Нека не пропускаме тази възможност“.

Европейският комисар по въпросите на околната среда Янез Поточник заяви: „Говорим много за енергийната ефективност на сградите, но трябва да обръщаме внимание и на по-общата картина. По-добрата информация за обществеността относно екологосъобразността на сградите е сигурен начин за подобряване на техните цялостни характеристики. Това е добре за околната среда, добре е за здравето на хората, както и за техните портфейли“.

Когато се строят, използват или разрушават сгради, това често оказва значително въздействие върху околната среда. Въпреки че през последните години в ЕС бяха постигнати забележителни подобрения в областта на енергийната ефективност, има много малко налична информация за цялостната екологосъобразност на сградите. Проучвания показват, че 79% от домакинствата в Европа искат да имат възможност да вземат предвид екологичните аспекти, когато наемат или купуват недвижим имот. Въпреки това по-малко от 1% от сградите в Европа са оценени в това отношение.

Благодарение на днешните предложения архитектите, производителите на строителни продукти, строителите и всички, които искат да наемат или купят сграда, ще имат достъп до по-добра информация за аспектите, свързани с околната среда и здравето. Въздействията върху околната среда на различните варианти при проектиране, строителство, използване и разрушаване ще могат да се сравняват по-лесно, което от своя страна ще доведе до увеличаване на стимулите за строителство на устойчиви сгради в ЕС.

Комисията ще разработи заедно със заинтересованите лица и националните органи рамка с ограничен брой показатели за оценка на екологосъобразността на сградите. Целта е да се осигури инструмент, който да се използва в цяла Европа както от частните лица, така и от публичните органи. Според резултатите от обществена консултация през миналата година подобна рамка ще бъде важна стъпка за увеличаване на търсенето и предлагането на по-екологосъобразни сгради.

Ще бъдат предприети и мерки за пряко подобряване на екологосъобразността на сградите. С новите предложения ще се улесни рециклирането на отпадъци от строителство и разрушаване и повторната им употреба при строеж или обновяване на сгради. По този начин по-малко отпадъци ще се озовават в депата за отпадъци и ще са необходими по-малко използвани за пръв път материали.

С инициативите и със съобщенията за отпадъците и кръговата икономика, екологичните работни места и екологичния план за действие за МСП, които Комисията също публикува днес, се обновява програмата за ресурсна ефективност за идните години.

Следващи стъпки

Първият набор от показатели следва да бъдат готови до две — три години. След това ще се събира информация и това постепенно ще започне да оказва въздействие по отношение на строежа и обновяването на сгради. Комисията също така ще стимулира пазара за рециклиране на отпадъци от строителство и разрушаване на сгради чрез по-голяма подкрепа за научноизследователски и демонстрационни проекти и чрез по-тясно сътрудничество със страните от ЕС с цел повишаване на икономическата привлекателност на рециклирането.

Контекст

Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа, приета през 2011 г., показва как на храненето, мобилността и жилищата обикновено се дължат 70 — 80% от всички въздействия върху околната среда в индустриализираните страни. В нея се заключава, че настоящите политики, насочени към повишаване на енергийната ефективност и потреблението на възобновяема енергия в сградите, трябва да бъдат допълнени с политики за ресурсна ефективност, които да обхващат по-широк набор от въздействия върху околната среда през жизнения цикъл на сградите и инфраструктурата. Освен това подобни политики ще допринесат за наличието на конкуренция в строителния сектор и за развитието на ресурсно ефективен сграден фонд. В пътната карта са определени цели за 2020 г. и са посочени действия, които Европейската комисия трябва да извърши. В нея също така се предвижда изготвяне на съобщение относно устойчивите сгради с оглед постигане на целите.

С инициативата ще се предложат подходи за взаимно признаване или хармонизиране на различните съществуващи методи за оценка, като това също така би трябвало да ги направи по-оперативни и достъпни за строителните предприятия, застрахователните дружества и инвеститорите. Това е в съответствие със Стратегията за устойчивата конкурентоспособност на строителния сектор и предприятията от него, с която се определят действия в областта на инвестициите, човешкия капитал, екологичните изисквания, регулирането и достъпа до пазарите, които трябва да бъдат извършени до 2020 г.

Допълнителна информация

Съобщението на Комисията:

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/

Вижте също

Въпроси и отговори относно устойчивите сгради — MEMO/14/451

http://ec.europa.eu/environment/eussd/buildings.htm

http://ec.europa.eu/enterprise/magazine/articles/sustainable-industry-innovation/article_11121_en.htm

IP/14/763

За контакти:

За медиите:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Andreja Skerl (+32 2 295 14 45)

За гражданите: Europe Direct на телефон 00 800 6 7 8 9 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar