Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 2 juli 2014

Miljö: Högre återvinningsmål för att driva på övergången till en cirkulär ekonomi med nya jobb och hållbar tillväxt

Kommissionen antog idag förslag som ska göra EU till en mer cirkulär ekonomi och öka återvinningen i medlemsstaterna. Om de nya återvinningsmålen uppnås skulle 580 000 nya jobb skapas samtidigt som EU skulle bli mer konkurrenskraftigt och efterfrågan på kostsamma och knappa resurser skulle minska. Förslagen medför också mindre miljöpåverkan och ett minskat utsläpp av växthusgaser. Européerna ombes att återvinna 70 % av det kommunala avfallet och 80 % av förpackningsmaterialet senast 2030. Dessutom förbjuds deponering av återvinningsbart avfall från och med 2025. Dessutom fastställs mål för minskning av marint avfall och köksavfall.

Den översyn som görs för att stärka avfallsmålen i befintliga direktiv är ett led i en ambitiös insats som går ut på att åstadkomma en grundläggande övergång från en lineär till en mer cirkulär ekonomi. Istället för att utvinna råmaterial, använda det en gång och sedan slänga det, finns det nu en vision om en annan ekonomisk modell. I en cirkulär ekonomi blir återanvändning, reparation och återvinning normen, och avfall något som tillhör det förgångna. Genom en längre produktiv användning av material, återanvändning och större effektivitet skulle också EU:s konkurrenskraft förbättras internationellt sett. Detta tillvägagångssätt fastställs i ett meddelande som förklarar hur innovation på marknaderna för återvinning, nya affärsmodeller, ekodesign och industriell symbios kan åstadkomma en ekonomi och ett samhälle utan avfall.

– Vi lever med 1800-talets lineära ekonomiska system i ett 2000-tal som präglas av tillväxtekonomier, miljontals nya konsumenter från medelklassen och inbördes sammanhängande marknader, säger EU:s miljökommissionär Janez Potočnik. Om vi vill vara konkurrenskraftiga måste vi använda våra resurser maximalt, vilket innebär att vi måste återvinna dem så att de åter kan användas produktivt, inte deponera dem som avfall. Att gå över till en cirkulär ekonomi är inte bara möjligt, utan även lönsamt, men det betyder inte att det kommer att ske utan rätt politik. Tanken bakom de mål för 2030 som vi föreslår är att vi måste göra en insats idag för att påskynda övergången till en cirkulär ekonomi och utnyttja de affärsmöjligheter och arbetstillfällen som en sådan ekonomi erbjuder.

– Forskning och innovation är nyckelfaktorer för att den cirkulära ekonomin ska bli framgångsrik, säger EU:s kommissionär med ansvar för forskning, innovation och vetenskap, Máire Geoghegan-Quinn. Därför föreslår vi idag ett integrerat tillvägagångssätt. Tillsammans med en stödjande lagstiftningsram kommer vårt nya program Horisont 2020 att bidra till den sakkunskap som behövs för att skapa en resurseffektiv, grön och konkurrenskraftig ekonomi i EU.

Av meddelandet framgår hur en effektivare resursanvändning kommer att leda till ny tillväxt och nya arbetstillfällen. Större effektivitet kommer att drivas fram av innovativ design, bättre produkter och produktprocesser, framåtblickande affärsmodeller och tekniska framsteg när det gäller att omvandla avfall till en resurs. Det lagstiftningspaket som åtföljer meddelandet syftar till att skapa en ram som bidrar till att förverkliga den cirkulära ekonomin, genom mer samstämmiga strategier, smart lagstiftning och aktivt stöd från forskning och innovation. Detta kommer att leda till investeringar och locka till sig finansiering samtidigt som det ger företagen en framträdande roll och främjar konsumenternas engagemang. I paketet föreslås också att resursproduktiviteten bör mätas utgående från BNP/råmaterialkonsumtion, och att en förbättring med 30 % till 2030 skulle kunna vara ett möjligt överordnat mål vid den kommande översynen av Europa 2020-strategin.

Dessa initiativ antas samtidigt med kompletterande kommunikationer om

  • ett initiativ för grön sysselsättning,

  • en grön handlingsplan för små och medelstora företag,

  • möjligheter till resurseffektivitet i byggsektorn.

Sammantaget blir dessa meddelanden startskottet för en ny agenda för resurseffektivitet för de kommande åren.

Nästa steg

Lagstiftningsförslagen kommer nu att överlämnas till rådet och Europaparlamentet.

Utvecklingen när det gäller att nå målet för resurseffektivitet kommer att följas genom den europeiska planeringsterminen för ekonomisk styrning. Målet bör beaktas inom ramen för halvtidsöversynen av Europa 2020-strategin. Forsknings- och innovationsarbetet på området för cirkulär ekonomi kommer att intensifieras. Ramen för främjande av den cirkulära ekonomin kommer att vidareutvecklas under de kommande åren.

Bakgrund

Lagstiftningsförslagen rör främst ramdirektivet om avfall, direktivet om deponering av avfall och direktivet om förpackningar och förpackningsavfall. Förutom att målen ses över kommer avfallslagstiftningen att förenklas, och samarbetet mellan kommissionen och medlemsstaterna kommer att förstärkas så att genomförandet kan förbättras. Minimikrav för driften av utökade system för producentansvar kommer att fastställas. Särskilt avpassade metoder kommer att användas för särskilda typer av avfall såsom marint avfall, avfallsfosfor, bygg- och rivningsavfall, köksavfall, farligt avfall och plastavfall.

Utvecklingen mot en cirkulär ekonomi är central för den agenda för resurseffektivitet som upprättats inom Europa 2020-strategin om en smart och hållbar tillväxt för alla. Med färdplanen för ett resurseffektivt Europa 2011 lade kommissionen fram en handlingsram och betonade att det behövs en integrerad ansats som spänner över många politikområden och nivåer. De huvudsakliga idéerna från färdplanen utvecklades vidare i det allmänna miljöhandlingsprogram för unionen (sjunde miljöhandlingsprogrammet), som har som mål att omvandla unionen till en resurseffektiv, grön, konkurrenskraftig och utsläppssnål ekonomi. Plattformen för ett resurseffektivt Europa, som sammanför regeringar, företag och organisationer inom det civila samhället, har uppmanat till insatser för att övergå till en mer cirkulär ekonomi, vilket kräver mer återanvändning och högkvalitativ återvinning för att minska beroendet av primära råmaterial.

I det sjunde miljöhandlingsprogrammet beslutade medlemsstaterna och Europaparlamentet att fastställa indikatorer och mål för resurseffektivitet och att bedöma om det var lämpligt att införa en överordnad indikator och ett överordnat mål i den europeiska planeringsterminen. Efter omfattande samråd har resursproduktivitet, beräknad genom BNP i förhållande till råmaterialkonsumtion, fastställts vara den mest lämpliga indikatorn för ett möjligt resurseffektivitetsmål. EU väntas redan öka sin resurseffektivitet med 15 % mellan 2014 och 2030 utan att vidta några särskilda åtgärder. Med strategier för att främja en övergång till en mer cirkulär ekonomi, vilket plattformen för ett resurseffektivt Europa uppmanar till, skulle denna siffra kunna fördubblas samtidigt som fler arbetstillfällen skapas och tillväxt genereras.

Se även:

Questions and answers on the Commission Communication "Towards a Circular Economy" MEMO/14/450

Environment/industrial policy: Live and work in better buildings IP/14/764

Questions and answers on sustainable buildings MEMO/14/451

Employment: Commission outlines measures to maximise job opportunities in the green economy IP/14/765 & MEMO/14/446

Green Action Plan for SMEs: turning environmental challenges into business opportunities IP/14/766

Green Action Plan for SMEs: Combining a lasting recovery with a resource-efficient European economy MEMO/14/452

Mer information:

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/

http://ec.europa.eu/environment/waste/target_review.htm

Audiovisuellt material finns att tillgå på http://www.tvlink.org/

Kontaktpersoner:

För pressen:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Andreja Skerl (+32 2 295 14 45)

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller via e­-post


Side Bar