Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 2. julija 2014

Okolje: višji cilji glede recikliranja odpadkov za hitrejši prehod na krožno gospodarstvo z novimi delovnimi mesti in trajnostno rastjo

Komisija je danes sprejela predloge, s katerimi želi Evropo preoblikovati v bolj krožno gospodarstvo in v državah članicah pospešiti recikliranje odpadkov. Z uresničitvijo novih ciljev glede odpadkov bi nastalo 580 000 novih delovnih mest v primerjavi s sedanjim stanjem, obenem pa bi Evropa postala konkurenčnejša, njene potrebe po dragih redkih virih pa bi se zmanjšale. Poleg tega bi z izvajanjem predlogov zmanjšali učinke na okolje in emisije toplogrednih plinov. V skladu z načrtovanimi ukrepi so Evropejci pozvani, da do leta 2030 reciklirajo 70 % komunalnih odpadkov in 80 % odpadne embalaže, od leta 2025 naprej pa bi bilo odpadke, ki se lahko reciklirajo, prepovedano odlagati na odlagališčih. Vključena sta tudi cilja za zmanjšanje morskih odpadkov in odpadne hrane.

V okviru ambicioznih prizadevanj za temeljni prehod z linearnega na bolj krožno gospodarstvo so revidirani in okrepljeni cilji v obstoječih direktivah o odpadkih. Namesto pridobivanja surovin, ki se uporabijo enkrat, nato pa se jih zavrže, nova vizija ponuja drugačen gospodarski model. V krožnem gospodarstvu postanejo ponovna uporaba, popravilo in recikliranje zlato pravilo, odpadki pa stvar preteklosti. Če bi surovine ohranili v produktivni rabi dlje časa, jih večkrat uporabili in izboljšali njihovo učinkovitost, bi povečali tudi konkurenčnost EU na svetovnih trgih. Ta pristop je opredeljen v sporočilu, ki pojasnjuje, kako lahko inovacije na trgih za reciklirane materiale, novi poslovni modeli, okoljsko primerna zasnova in industrijska simbioza pripomorejo h gospodarstvu in družbi brez odpadkov.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je povedal: „Živimo v linearnih gospodarskih sistemih, ki smo jih podedovali od 19. stoletja, medtem ko je 21. stoletje svet gospodarstev v vzponu, medsebojno povezanih trgov in milijonov novih potrošnikov srednjega razreda. Če želimo biti konkurenčni, moramo kar najbolje izkoristiti naše vire, kar pomeni, da jih moramo reciklirati nazaj v produktivno rabo, namesto da bi jih odlagali na odlagališčih. Prehod na krožno gospodarstvo ni le možen, je tudi dobičkonosen, vendar se ne bo zgodil brez ustreznih politik. Cilji, ki jih predlagamo za leto 2030, pomenijo, da moramo ukrepati še danes, če želimo pospešiti prehod na krožno gospodarstvo ter izkoristiti poslovne priložnosti in delovna mesta, ki jih ponuja.“

Evropska komisarka za raziskave, inovacije in znanost Máire Geoghegan-Quinn je dejala: „Raziskave in inovacije so ključne za uspešno krožno gospodarstvo, zato danes predlagamo skupen pristop. Poleg podpornega regulativnega okvira, bo naš novi program Obzorje 2020 prispeval k strokovnemu znanju in izkušnjam, ki so potrebne za oblikovanje z viri gospodarnega, zelenega in konkurenčnega nizkoogljičnega gospodarstva v EU.“

V sporočilu je prikazano, kako bo učinkovitejša raba virov omogočila nove priložnosti za rast in delovna mesta. Učinkovitejša raba virov bo posledica inovativne zasnove, učinkovitejših in bolj trajnih proizvodov in proizvodnih postopkov, v prihodnost usmerjenih poslovnih modelov ter tehničnega napredka, ki bo omogočil pretvorbo odpadkov v vire. Cilj svežnja ukrepov, ki je priložen sporočilu, je vzpostaviti okvir, ki bi pripomogel k temu, da bi krožno gospodarstvo postalo resničnost, in sicer s politikami, ki so med seboj bolje povezane, pametno pravno ureditvijo ter dejavno podporo z raziskavami in inovacijami. Tako bomo sprostili naložbe in pritegnili finančna sredstva, obenem pa spodbujali sodelovanje podjetij in potrošnikov. Poleg tega je v svežnju ukrepov predlagano, da se produktivnost virov meri na podlagi razmerja med bruto domačim proizvodom (BDP) in porabo surovin (BDP/poraba surovin) ter da bi njegovo izboljšanje za 30 % do leta 2030 lahko veljalo za možnega kandidata za vodilni cilj, ki bi bil vključen v prihodnjem pregledu strategije Evropa 2020.

Te pobude so bile sprejete hkrati z dopolnilnimi sporočili o

  • pobudi za zelena delovna mesta,

  • zelenem akcijskem načrtu za mala in srednje velika podjetja (MSP) in

  • možnostih učinkovite rabe virov v gradbeništvu.

Ta sporočila bodo v naslednjih letih osnova za prenovljen načrt za učinkovito rabo virov.

Nadaljnji koraki

Zakonodajni predlogi bodo predloženi Svetu in Evropskemu parlamentu.

Napredek pri doseganju cilja produktivnosti virov se bo spremljal v okviru evropskega semestra gospodarskega upravljanja. Ta cilj je treba obravnavati v okviru vmesnega pregleda strategije Evropa 2020. Okrepljene bodo raziskave in inovacije na področju krožnega gospodarstva. V naslednjih letih se bo nadalje razvijal okvir politike za spodbujanje krožnega gospodarstva.

Ozadje

Zakonodajni predlogi se nanašajo predvsem na okvirno direktivo o odpadkih, direktivo o odlagališčih ter direktivo o embalaži in odpadni embalaži. Poleg revizije ciljev bo poenostavljena zakonodaja o odpadkih in okrepljeno sodelovanje med Komisijo in državami članicami, da bi zagotovili njeno boljše izvajanje. Določeni bodo minimalni pogoji delovanja načrtov za razširjeno odgovornost proizvajalca. Izvajali se bodo pristopi po meri, prilagojeni posebnim tokovom odpadkov, kot so morski odpadki, fosfor, odpadki z gradbišč in ostanki rušenja, odpadna hrana, nevarni odpadki in odpadki iz plastike.

Prehod h krožnemu gospodarstvu je jedro načrta za učinkovito rabo virov v okviru strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast. Z načrtom za Evropo, gospodarno z viri, je Komisija leta 2011 predlagala okvir ukrepov in poudarila, da je potreben celovit pristop na vseh področjih in ravneh politike. Glavne ideje iz načrta so bile nadalje razvite v splošnem okoljskem akcijskem programu Unije (7. okoljski akcijski program), katerega prednostni cilj je preoblikovanje EU v z viri gospodarno, zeleno in konkurenčno nizkoogljično gospodarstvo. Evropska platforma za učinkovito rabo virov na visoki ravni, ki povezuje vlade, podjetja in organizacije civilne družbe, je pozvala k ukrepom za prehod na bolj krožno gospodarstvo, za katerega sta potrebna pogostejša ponovna uporaba in visokokakovostno recikliranje odpadkov z namenom zmanjšanja odvisnosti od primarnih surovin.

V 7. okoljskem akcijskem programu so se države članice in Evropski parlament odločili, da bodo določili kazalnike in cilje za učinkovito rabo virov ter ocenili ustreznost vključitve vodilnega kazalnika in cilja v evropski semester. Po obsežnih posvetovanjih je bila produktivnost virov, merjena z BDP glede na potrošnjo surovin, opredeljena za najbolj primeren kazalnik za možni cilj v zvezi z učinkovitostjo virov. Od EU se je že zdaj pričakuje, da bo svojo produktivnost virov ob običajnem scenariju med letoma 2014 in 2030 povečala za 15 %. S politikami za spodbujanje prehoda na bolj krožno gospodarstvo, k čemur poziva evropska platforma za učinkovito rabo virov, bi lahko to stopnjo podvojili, obenem pa pospešili ustvarjanje novih delovnih mest in nadaljnjo gospodarsko rast.

Glej tudi:

vprašanja in odgovori glede sporočila Komisije o krožnem gospodarstvu MEMO/14/450,

okoljska/industrijske politika: Življenje in delo v boljših stavbah IP/14/764,

vprašanja in odgovori glede trajnostnih stavb MEMO/14/451,

zaposlovanje: Komisija predstavi ukrepe za povečanje zaposlitvenih možnosti v zelenem gospodarstvu IP/14/765 & MEMO/14/446,

zeleni akcijski načrt za MSP: Spreminjanje okoljskih izzivov v poslovne priložnosti IP/14/766,

zeleni akcijski načrt za MSP: Združevanje trajnega okrevanja z viri gospodarnega evropskega gospodarstva MEMO/14/452.

Dodatne informacije:

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/

http://ec.europa.eu/environment/waste/target_review.htm

Avdiovizualno gradivo je na voljo na spletni strani http://www.tvlink.org/.

Kontakti:

Za medije:

Joe Hennon (+32 22953593)

Andreja Skerl (+32 22951445)

Za javnost: Europe Direct po telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 ali e-pošti


Side Bar