Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 2 iulie 2014

Mediu: obiective mai exigente în materie de reciclare, pentru a impulsiona tranziția către o economie circulară care să asigure noi locuri de muncă și o creștere durabilă

Comisia a adoptat astăzi propuneri menite să transforme Europa într-o economie mai circulară și să stimuleze reciclarea în statele membre. Realizarea noilor obiective în materie de deșeuri ar crea 580 000 de noi locuri de muncă, în comparație cu performanțele înregistrate în prezent, crescând totodată gradul de competitivitate al Europei și reducând cererea de resurse costisitoare și limitate. De asemenea, propunerile implică diminuarea efectelor asupra mediului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Planurile prevăd ca europenii să recicleze 70 % din deșeurile municipale și 80 % din deșeurile de ambalaje până în 2030 și interzic îngroparea deșeurilor reciclabile în depozite de gunoi, începând din 2025. Se prevede, de asemenea, un obiectiv de reducere a deșeurilor marine, precum și a celor alimentare.

Revizuirea menită să potențeze obiectivele în materie de deșeuri, prevăzute în directivele în vigoare, are loc în contextul orientării ambițioase către o tranziție fundamentală de la o economie liniară, la una mai circulară. În locul extragerii de materii prime, care să fie utilizate o singură dată și apoi aruncate, noua viziune optează pentru un model economic diferit. Într-o economie circulară, reutilizarea, repararea și reciclarea devin regula, iar deșeurile sunt de domeniul trecutului. Menținerea materialelor în circuitul productiv pentru o perioadă mai îndelungată și reutilizarea acestora cu mai multă eficacitate ar îmbunătăți, de asemenea, competitivitatea UE pe scena mondială. Această abordare este prezentată într-o comunicare ce explică modul în care inovarea pe piețele de materiale reciclate, noile modele de afaceri, proiectarea ecologică și simbioza industrială pot contribui la orientarea noastră către o economie și o societate fără deșeuri.

Dl Janez Potočnik, comisarul pentru mediu, a declarat: „Utilizăm sisteme economice liniare, moștenite din secolul al XIX-lea, în secolul al XXI-lea, caracterizat de economii emergente, milioane de noi consumatori din clasa de mijloc și piețe interconectate. Dacă dorim să concurăm, trebuie să utilizăm în mod optim resursele de care dispunem, iar aceasta înseamnă reciclarea lor pentru a li se da din nou o utilizare productivă, și nu îngroparea lor în depozite de gunoi ca deșeuri. Orientarea către o economie circulară nu este numai posibilă, ci și rentabilă, dar aceasta nu se poate realiza fără politici adecvate. În vederea realizării obiectivelor pe care le propunem pentru 2030, este necesar să se întreprindă astăzi măsuri menite să accelereze tranziția către o economie circulară și să valorifice oportunitățile de afaceri și de creare de locuri de muncă pe care aceasta le oferă.”

Dna Máire Geoghegan-Quinn, comisarul european pentru cercetare, inovare și știință, a declarat: „Cercetarea și inovarea sunt elemente-cheie pentru succesul economiei circulare, iar din acest motiv astăzi propunem o abordare unitară. Împreună cu un cadru de reglementare propice, noul nostru program Orizont 2020 va aduce know-how-ul necesar pentru a crea în UE o economie eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, verde, competitivă și cu emisii reduse de dioxid de carbon.”

Comunicarea prezintă modul în care o utilizare mai eficientă a resurselor va genera o nouă creștere economică și noi oportunități de creare de locuri de muncă. Proiectarea inovatoare, îmbunătățirea performanței produselor, creșterea durabilității produselor și a proceselor de producție, orientarea spre viitor a modelelor de afaceri și progresele tehnice pentru transformarea deșeurilor în resurse vor duce la sporirea eficienței. Pachetul de măsuri care însoțește comunicarea are ca obiectiv crearea unui cadru care să faciliteze transpunerea economiei circulare în realitate, cu politici mai bine corelate, reglementare inteligentă și sprijin activ din partea sectorului cercetării și inovării. Aceasta va debloca investițiile și va atrage finanțare, promovând în același timp un rol important pentru întreprinderi și participarea consumatorilor. Pachetul sugerează, de asemenea, că productivitatea resurselor ar trebui măsurată cu ajutorul raportului PIB/consum de materii prime și că o îmbunătățire cu 30 % până în 2030 ar putea fi considerată un posibil obiectiv principal pentru viitoarea revizuire a Strategiei Europa 2020.

Aceste inițiative sunt adoptate simultan cu comunicările aferente, referitoare la:

  • inițiativa privind locurile de muncă verzi;

  • planul verde de acțiune pentru IMM-uri;

  • oportunitățile de utilizare eficientă a resurselor în sectorul clădirilor.

Împreună, acestea vor lansa o agendă reînnoită privind utilizarea eficientă a resurselor pentru anii următori.

Etapele următoare

Propunerile legislative vor fi transmise acum Consiliului și Parlamentului European.

Progresele în ceea ce privește realizarea obiectivului de productivitate a resurselor vor fi monitorizate în cadrul semestrului european de guvernanță economică. Un astfel de obiectiv trebuie să fie analizat în contextul evaluării la jumătatea perioadei a Strategiei Europa 2020. Eforturile în materie de cercetare și inovare în domeniul economiei circulare vor fi accelerate. Cadrul de politică pentru promovarea economiei circulare va fi dezvoltat în continuare în următorii ani.

Context

Propunerile legislative se referă în principal la Directiva-cadru privind deșeurile, la Directiva privind depozitele de deșeuri și la Directiva privind ambalajele și deșeurile de ambalaje. Pe lângă revizuirea acestor obiective, legislația privind deșeurile va fi simplificată, iar cooperarea dintre Comisie și statele membre se va intensifica pentru a se asigura o mai bună punere în aplicare. Se vor stabili condițiile minime de funcționare pentru schemele de responsabilitate extinsă a producătorului de deșeuri. Se vor pune în aplicare abordări adaptate pentru fluxurile specifice de deșeuri, cum ar fi deșeurile marine, deșeurile de fosfor, deșeurile din construcții și demolări, deșeurile alimentare, deșeurile periculoase și deșeurile din plastic.

Trecerea către o economie circulară se află în centrul agendei privind utilizarea eficientă a resurselor, stabilită în cadrul Strategiei Europa 2020 privind o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. În 2011, în Foaia de parcurs către o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, Comisia a propus un cadru de acțiune și a subliniat necesitatea aplicării unei abordări integrate, care să vizeze numeroase domenii de politică și multe niveluri. Ideile principale din foaia de parcurs au fost dezvoltate în continuare în cadrul Programului general de acțiune pentru mediu al Uniunii (PAM 7), care are ca obiectiv prioritar transformarea UE într-o economie eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, verde, competitivă și cu emisii reduse de dioxid de carbon. Platforma europeană la nivel înalt pentru utilizarea eficientă a resurselor, care reunește guverne, întreprinderi și organizații ale societății civile, a solicitat efectuarea de acțiuni menite să asigure orientarea către o economie mai circulară, care necesită reutilizarea în mai mare măsură a materialelor și o reciclarea de înaltă calitate pentru reducerea dependenței de materii prime primare.

În cadrul PAM 7, statele membre și Parlamentul European au hotărât să stabilească indicatori și să fixeze obiective privind utilizarea eficientă a resurselor, precum și să evalueze oportunitatea introducerii unui indicator principal și a unui obiectiv-cheie în cadrul semestrului european. În urma unor ample consultări, productivitatea resurselor, măsurată prin raportarea PIB la consumul de materii prime (Raw Material Consumption - RMC), a fost identificată ca fiind cel mai adecvat indicator pentru un posibil obiectiv de eficiență din punctul de vedere al utilizării resurselor. Se preconizează deja ca UE să își sporească productivitatea resurselor cu 15 % în perioada 2014-2030, în cadrul unui scenariu de statu-quo. Politicile de promovare a tranziției către o economie mai circulară, solicitate de Platforma europeană pentru utilizarea eficientă a resurselor, ar putea avea ca rezultat o dublare a acestui procent, stimulând, în același timp, crearea de locuri de muncă și generând o creștere economică suplimentară.

A se vedea, de asemenea:

Întrebări și răspunsuri privind Comunicarea Comisiei „Spre o economie circulară” MEMO/14/450;

Mediu/politică industrială: Să trăim și să muncim în clădiri mai bune IP/14/764;

Întrebări și răspunsuri privind clădirile sustenabile MEMO/14/451;

Ocuparea forței de muncă: Comisia prezintă măsurile necesare pentru maximizarea oportunităților de angajare în cadrul economiei verzi IP/14/765 & MEMO/14/446;

Planul verde de acțiune pentru IMM-uri: transformarea provocărilor legate de mediu în oportunități de afaceri IP/14/766;

Planul verde de acțiune pentru IMM-uri: combinarea unei redresări durabile cu o economie europeană eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor MEMO/14/452

Informații suplimentare:

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/

http://ec.europa.eu/environment/waste/target_review.htm

Materialul audiovizual este disponibil la următoarea adresă: http://www.tvlink.org/

Contact:

Pentru presă:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Andreja Skerl (+32 2 295 14 45)

Pentru public: Europe Direct, la numărul de telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 sau prin e­mail


Side Bar