Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 2 juli 2014

Milieu: scherpere recyclingstreefdoelen stimuleren omschakeling naar kringloopeconomie met nieuwe banen en duurzame groei

Vandaag heeft de Commissie voorstellen goedgekeurd die van Europa een kringloopeconomie moeten maken en recycling in de lidstaten moeten stimuleren. Als de nieuwe afvaldoelstellingen worden gehaald, kan dat leiden tot 580 000 nieuwe banen ten opzichte van vandaag, een beter Europees concurrentievermogen en minder vraag naar dure, schaarse grondstoffen. De voorstellen betekenen ook minder milieueffecten en minder uitstoot van broeikasgassen. Tegen 2030 moeten de Europeanen volgens deze plannen 70 % van hun huishoudelijk afval en 80 % van hun verpakkingsafval hergebruiken, en mag tegen 2025 geen afval meer op stortplaatsen terechtkomen als dat nog voor recycling in aanmerking komt. De plannen bevatten tevens doelstellingen om zwerfvuil op zee en voedselverspilling te beperken.

De herziening ter verscherping van de afvaldoelstellingen kadert in het ambitieuze opzet om een fundamentele ommekeer te maken van lineaire economie naar kringloopeconomie. In plaats van grondstoffen te ontginnen en ze na eenmalig gebruik weg te gooien, stelt de nieuwe visie een ander economisch model voor. In een kringloopeconomie worden hergebruik, herstelling en recycling de norm en behoort afval tot het verleden. Door materialen gedurende langere tijd en efficiënter voor productie te gebruiken en te hergebruiken, zou het concurrentievermogen van de EU op het wereldtoneel verbeteren. Dat staat te lezen in een mededeling, waarin wordt toegelicht hoe innovatie in markten voor gerecyclede materialen, nieuwe bedrijfsmodellen, ecologisch ontwerp en industriële symbiose ons nader tot een afvalloze economie en samenleving kunnen brengen.

Commissaris voor Milieu Janez Potočnik: "In de 21e eeuw, die gekenmerkt wordt door opkomende economieën, miljoenen nieuwe consumenten in de middenklasse en onderling verbonden markten, zitten wij nog steeds opgezadeld met lineaire economische systemen die uit de 19e eeuw stammen. Als wij willen concurreren, moeten we het maximum uit onze grondstoffen halen, en dat betekent recyclen voor nieuwe productieve doeleinden in plaats van als afval dumpen op een stortplaats. De omschakeling op kringloopeconomie is niet alleen mogelijk, maar ook rendabel, maar zonder het juiste beleid komt dat niet vanzelf. De voorgestelde doelstellingen voor 2030 gaan over acties vandaag, om de omschakeling op kringloopeconomie te bespoedigen en de daaraan verbonden bedrijfs- en werkgelegenheidskansen te benutten."

Europees commissaris voor Onderzoek, Innovatie en Wetenschap Máire Geoghegan-Quinn: "Onderzoek en innovatie vormen de sleutel tot het succes van de kringloopeconomie. Daarom stellen wij vandaag een gecoördineerde aanpak voor. Naast een ondersteunend regelgevingskader biedt ons nieuwe programma Horizon 2020 de knowhow die noodzakelijk is om in de EU tot een hulpbronnenefficiënte, groene en concurrerende koolstofarme economie te komen.

De mededeling licht toe hoe nieuwe groei en banen kunnen ontstaan dankzij een efficiënter gebruik van grondstoffen. De grotere efficiëntie drijft op innovatief ontwerp, performantere en duurzamere producten en productieprocessen, vooruitziende bedrijfsmodellen en technische vooruitgang om van afval grondstoffen te maken. Het pakket bij de mededeling moet een kader scheppen voor de verwezenlijking van de kringloopeconomie, met beleidslijnen die beter op elkaar zijn afgestemd, slimme regelgeving en actieve ondersteuning door onderzoek en innovatie. Zo worden investeringen en financiering aangetrokken en wordt het accent gelegd op de belangrijke rol van ondernemingen en participatie van de consumenten. Het pakket suggereert eveneens dat de hulpbronnenproductiviteit moet worden gemeten aan de hand van de verhouding bbp/grondstoffenverbruik en dat de doelstelling om op dit vlak tegen 2030 een verbetering van 30% te behalen in aanmerking komt als hoofddoelstelling bij de volgende herziening van de Europa 2020-strategie.

Deze initiatieven zijn op hetzelfde moment aangenomen als de aanvullende mededelingen met betrekking tot

  • A Green Employment Initiative,

  • A Green Action Plan for SMEs,

  • Resource Efficiency Opportunities in the Building Sector.

Samen geven deze initiatieven de aanzet voor een nieuwe agenda voor hulpbronnenefficiëntie voor de komende jaren.

Volgende stappen

De wetgevingsvoorstellen gaan nu naar de Raad en het Europees Parlement.

De vorderingen om de doelstelling voor de productiviteit van grondstoffen te bereiken, worden gevolgd in het Europees semester voor economisch bestuur. De doelstelling moet worden beoordeeld bij de tussentijdse evaluatie van de Europa 2020-strategie. De inspanningen voor onderzoek en innovatie op het gebied van kringloopeconomie worden nog opgedreven. Het beleidskader voor de bevordering van de kringloopeconomie wordt in de komende jaren verder ontwikkeld.

Achtergrond

De wetgevingsvoorstellen hebben vooral betrekking op de kaderrichtlijn afvalstoffen, de stortplaatsrichtlijn en de richtlijn betreffende verpakkingen en verpakkingsafval. Niet alleen worden de doelstellingen geëvalueerd, maar tevens wordt de wetgeving inzake afvalstoffen vereenvoudigd, en de samenwerking tussen de Commissie en de lidstaten wordt geïntensiveerd om een betere uitvoering te waarborgen. Er worden minimumnormen vastgelegd voor meer producentenverantwoordelijkheid. Er worden benaderingen op maat gevolgd voor specifieke afvalstromen zoals zwerfvuil op zee en afvalstoffen afkomstig van fosfor, bouw- en afbraakwerken, levensmiddelen, gevaarlijke stoffen en kunststoffen.

De omschakeling naar kringloopeconomie vormt de kern van de agenda voor hulpbronnenefficiëntie in de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei. Met het "Stappenplan voor efficiënt hulpbronnengebruik in Europa" van 2011 heeft de Commissie een actiekader voorgesteld en de aandacht gevestigd op de behoefte aan een gecoördineerde aanpak voor talrijke beleidsdomeinen en -niveaus. De voornaamste ideeën uit het stappenplan zijn nader uitgewerkt in het algemeen milieuactieprogramma voor de Unie (7e MAP), waarin de omvorming van de EU in een hulpbronnenefficiënte, groene en concurrerende koolstofarme economie een prioritaire doelstelling is. Het Europees platform voor efficiënt hulpmiddelengebruik, dat regeringen, ondernemingen en organisaties uit het maatschappelijk middenveld samenbrengt, heeft ertoe opgeroepen in de richting van kringloopeconomie te evolueren, wat meer hergebruik en hoogwaardige recycling vereist om de afhankelijkheid van primaire grondstoffen te beperken.

In het 7e MAP hebben de lidstaten en het Europees Parlement besloten indicatoren en doelstellingen voor hulpbronnenefficiëntie vast te stellen, en na te gaan of een prioritaire indicator en doelstelling in het Europees semester moeten worden opgenomen. Na uitgebreid overleg is hulpbronnenproductiviteit, zoals gemeten door het bbp in verhouding tot het grondstoffenverbruik, de meest geschikte indicator gebleken voor een eventuele doelstelling inzake hulpbronnenefficiëntie. De EU wordt al verondersteld haar hulpbronnenefficiëntie tussen 2014 en 2030 met 15 % te verhogen, bij een voorts ongewijzigd beleid. Beleidslijnen ter bevordering van de omschakeling naar kringloopeconomie, waarop het Europees platform voor efficiënt hulpmiddelengebruik zo aandringt, zouden dat cijfer nog kunnen verdubbelen en een sterke impuls geven voor nieuwe banen en verdere groei.

Zie ook

Questions and answers on the Commission Communication "Towards a Circular Economy" MEMO/14/450

Milieu-/industriebeleid: Live and work in better buildings IP/14/764

Questions and answers on sustainable buildings MEMO/14/451

Werkgelegenheid: Commission outlines measures to maximise job opportunities in the green economy IP/14/765& MEMO/14/446

Green Action Plan for SMEs: turning environmental challenges into business opportunities IP/14/766

Green Action Plan for SMEs: Combining a lasting recovery with a resource-efficient European economy MEMO/14/452

Meer informatie

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/

http://ec.europa.eu/environment/waste/target_review.htm

Video's zijn beschikbaar op http://www.tvlink.org/

Contact:

Voor de pers:

Joe Hennon (+32 22953593)

Andreja Skerl (+32 22951445)

Voor het publiek: Europe Direct op het telefoonnummer 00 800 67891011 of via e-mail


Side Bar