Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 2. srpnja 2014.

Okoliš: Veći ciljevi u pogledu recikliranja za poticanje prelaska na kružno gospodarstvo s novim radnim mjestima i održivim rastom

Komisija je danas prihvatila prijedloge kojima bi se Europu pretvorilo u kružno gospodarstvo i potaknulo recikliranje u državama članicama. Postizanjem novih ciljeva u pogledu otpada stvorilo bi se 580 000 novih radnih mjesta u odnosu na trenutačnu situaciju, Europa bi bila konkurentnija i smanjila bi se potražnja za skupim rijetkim resursima. Prijedlozi također podrazumijevaju slabljenje učinaka na okoliš i smanjenje emisije stakleničkih plinova. Ovim se planovima od Europljana traži da recikliraju 70 % komunalnog otpada i 80 % ambalažnog otpada do 2030. te se zabranjuje zakopavanje reciklažnog otpada na odlagalištima od 2025. Ciljevi također obuhvaćaju smanjenje morskog otpada, kao i otpada od hrane.

Revizija radi jačanja ciljeva u pogledu otpada u postojećim direktivama stavljena je u kontekst ambicioznih koraka prema temeljnoj promjeni iz linearnog gospodarstva u kružno. Umjesto vađenja, jednokratnog korištenja i bacanja sirovina nova je vizija usmjerena na drugačiji gospodarski model. U kružnom gospodarstvu ponovna uporaba, popravak i recikliranje postaju pravilo, a otpad se smatra dijelom prošlosti. Dugoročnom produktivnom uporabom materijala, njihovim ponovnim upotrebljavanjem i većom učinkovitošću doprinijelo bi se jačanju konkurentnosti EU-a i na svjetskoj razini. Taj je pristup utvrđen u Komunikaciji u kojoj se objašnjava kako inovacije na tržištima za reciklirane materijale, novi poslovni modeli, simbioza ekološkog dizajna i industrije mogu doprinijeti stvaranju društva i gospodarstva bez otpada.

Europski povjerenik za okoliš Janez Potočnik izjavio je sljedeće: „Živimo u sustavima linearnog gospodarstva koji su iz 19. stoljeća preneseni u svijet s gospodarstvima u usponu 21. stoljeća, s milijunima novih potrošača srednje klase i međusobno povezanim tržištima. Ako želimo biti konkurentni, moramo iskoristiti resurse na najbolji mogući način, što podrazumijeva njihovo recikliranje za produktivnu uporabu, a ne zakapanje na odlagalištima otpada. Prelazak na kružno gospodarstvo nije samo moguć, već je i profitabilan, no može se ostvariti samo uz pomoć pravih politika. Ciljevima koje predlažemo za 2030. želimo poduzeti mjere danas kako bismo ubrzali prelazak na kružno gospodarstvo i iskoristili poslovne prilike i mogućnosti koje ono nudi.”

Europska povjerenica za istraživanje, inovacije i znanost Máire Geoghegan-Quinn izjavila je sljedeće: „Istraživanje i inovacije ključna su područja za uspjeh kružnoga gospodarstva i upravo zato danas predlažemo zajednički pristup. Uz odgovarajući regulatorni okvir našim će se novim programom Obzor 2020. povećati znanje potrebno za stvaranje zelenoga i konkurentnoga gospodarstva u EU-u s niskim udjelom ugljika u kojem će se učinkovitije koristiti resursima.”

U Komunikaciji je istaknuta povezanost između novog rasta i novih mogućnosti zapošljavanja te učinkovitijega korištenja resursima. Na veću učinkovitost utjecat će inovativan dizajn, bolja izvedba i trajniji proizvodi te postupci proizvodnje, poslovni modeli usmjereni na budućnost i tehničke prednosti za pretvaranje otpada u resurs. Cilj je paketa priloženoga Komunikaciji stvaranje okvira za ostvarivanje plana kružnoga gospodarstva boljom međusobnom povezanošću politika, pametnim donošenjem propisa uz aktivnu podršku istraživanja i inovacija. Time će se otvoriti vrata ulaganjima i privući financiranja, uz promicanje važne uloge poduzeća i sudjelovanja potrošača. Paketom se također predviđa mjerenje produktivnosti resursa na temelju omjera BDP/potrošnja sirovina te povećanje za 30 % do 2030. kao mogući glavni cilj u budućoj reviziji strategije Europa 2020.

Te su inicijative donesene zajedno s dopunskim Komunikacijama o

  • inicijativi za zeleno zapošljavanje

  • zelenom akcijskom planu za MSP-ove,

  • mogućnostima učinkovitoga korištenja resursima u građevinskom sektoru.

Time će se pokrenuti novi program o učinkovitom korištenju resursima za iduće godine.

Sljedeći koraci

O zakonodavnim prijedlozima sada će raspravljati Vijeće i Europski parlament.

Napredak u postizanju cilja produktivnosti resursa pratit će se u okviru Europskog semestra upravljanja gospodarstvom. Taj će se cilj razmotriti u kontekstu revizije u sredini programskog razdoblja strategije Europa 2020. Pojačat će se napori u okviru istraživanja i razvoja u području kružnoga gospodarstva. Okvir politike za promicanje kružnoga gospodarstva dalje će se razvijati u idućim godinama.

Kontekst

Zakonodavni prijedlozi odnose se prije svega na Okvirnu direktivu o otpadu, Direktivu o odlagalištima i Direktivu o ambalaži i ambalažnom otpadu. Uz reviziju ciljeva zakonodavstvo o otpadu bit će pojednostavnjeno, a suradnja između Komisije i država članica bit će pojačana u svrhu bolje provedbe. Utvrdit će se i minimalni uvjeti poslovanja za proširene odgovornosti proizvođača. Prilagođeni pristup provest će se za posebne tokove otpada, poput morskog otpada, fosfora, građevinskog otpada i otpada od rušenja, otpada od hrane, opasnog i plastičnog otpada.

Prelazak na kružno gospodarstvo u središtu je programa učinkovitoga korištenja resursima utvrđenoga u okviru strategije Europa 2020. za pametan, održiv i uključiv rast. Planom za Europu koja učinkovitije raspolaže resursima Komisija je 2011. predložila okvir djelovanja i naglasila potrebu za integriranim pristupom u mnogim područjima politika i na mnogim razinama. Glavne ideje Plana dalje su razvijane u okviru Općeg programa djelovanja Unije za okoliš (7. program djelovanja za okoliš), čiji je najvažniji cilj učiniti EU zelenim i konkurentnim gospodarstvom s niskim udjelom ugljika koje će se učinkovitije koristiti resursima. Europska platforma za učinkovito korištenje resursima na visokoj razini, koja okuplja vlade, poduzeća i organizacije civilnih društava, pozvala je na djelovanje u svrhu prelaska na kružno gospodarstvo, za što je potrebna povećana ponovna uporaba i visokokvalitetno recikliranje za smanjenje ovisnosti o primarnim sirovinama.

U okviru 7. programa djelovanja za okoliš države članice i Europski parlament odlučili su utvrditi pokazatelje i ciljeve za učinkovito korištenje resursima, kao i ocijeniti prikladnost uključivanja osnovnog pokazatelja i cilja u Europski semestar. Nakon niza savjetovanja produktivnost resursa, kako je izmjerena na temelju BDP-a u odnosu na potrošnju sirovina, utvrđena je kao najprikladniji pokazatelj mogućeg cilja učinkovitoga korištenja resursima. Očekuje se da će EU povećati produktivnost resursa za 15 % u razdoblju od 2014. do 2030. u okviru scenarija uobičajene situacije. Politike promidžbe prijelaza na kružno gospodarstvo, na koje poziva Europska platforma za učinkovito korištenje resursima, mogle bi dovesti do udvostručavanja te stope, istodobno potičući stvaranje radnih mjesta i daljnji rast.

Vidjeti također:

Pitanja i odgovori koji se tiču Komunikacije Komisije „Prema kružnom gospodarstvu” MEMO/14/450

Politika okoliša/industrijska politika: Živjeti i raditi u boljim zgradama IP/14/764

Pitanja i odgovori koji se tiču održivih zgrada MEMO/14/451

Zapošljavanje: Komisija ističe mjere za maksimalne mogućnosti zapošljavanja u zelenom gospodarstvu IP/14/765 & MEMO/14/446

Zeleni akcijski plan za MPS-ove: promjena ekoloških izazova u poslovne prilike IP/14/766

Zeleni akcijski plan za MPS-ove: Kombiniranje trajnog oporavka s europskim gospodarstvom u kojem se učinkovito koristi resursima MEMO/14/452

Dodatne informacije:

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/

http://ec.europa.eu/environment/waste/target_review.htm

Audiovizualni materijali dostupni su na http://www.tvlink.org/

Kontakti:

Za tisak:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Andreja Skerl (+32 2 295 14 45)

Za javnost: Europe Direct telefonom 00 800 6 7 8 9 10 11 ili e-­poštom


Side Bar