Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel, 2. heinäkuuta 2014

Ympäristö: Tiukemmat kierrätystavoitteet edistävät siirtymistä kiertotalouteen ja luovat uusia työpaikkoja ja kestävää kasvua

Komissio hyväksyi tänään ehdotuksia, joilla edistetään Euroopan kiertotalouden syntymistä ja jätteiden kierrätystä jäsenvaltioissa. Uusien jätetavoitteiden täyttäminen loisi 580 000 uutta työpaikkaa nykytilanteeseen verrattuna ja lisäisi Euroopan kilpailukykyä ja vähentäisi riippuvuutta kalliista ja niukoista resursseista. Ehdotuksilla vähennetään myös jätteiden ympäristövaikutuksia ja kasvihuonekaasupäästöjä. Suunnitelmissa pyydetään eurooppalaisia kierrättämään 70 prosenttia yhdyskuntajätteestä ja 80 prosenttia pakkausjätteestä vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi vuodesta 2025 alkaen kielletään kierrätettävissä olevan jätteen sijoittaminen kaatopaikoille. Ehdotukseen sisältyvät myös merien roskaantumisen ja elintarvikejätteen vähentämistä koskevat tavoitteet.

Voimassaolevien direktiivin jätetavoitteiden tiukentaminen liittyy kunnianhimoiseen tavoitteeseen muuttaa talous perusteellisesti ja siirtyä lineaarisesta taloudesta kiertotalouteen. Raaka-aineiden hankinnan ja niiden kertakäytön ja pois heittämisen sijaan tavoitteena on erilainen talousmalli. Kiertotaloudessa uudelleenkäyttö, korjaaminen ja kierrätys ovat normi ja jäte on menneisyyttä. Materiaalien pitäminen tuottavassa käytössä pidempään ja niiden käyttäminen uudelleen nykyistä tehokkaammin parantaisi myös EU:n maailmanlaajuista kilpailukykyä. Tämä lähestymistapa esitetään tiedonannossa, jossa esitellään, miten kierrätysmateriaalimarkkinoiden innovaatiot, uudet liiketoimintamallit, ekosuunnittelu ja teollisuuden symbioosit voivat edistää jätteetöntä taloutta ja yhteiskuntaa.

"Elämme lineaarisessa talousjärjestelmässä, jonka saimme perintönä 1800-luvulta”, totesi ympäristökomissaari Janez Potočnik. ”Nyt elämme kuitenkin 2000-lukua, maailman taloudet kehittyvät, keskiluokkaa edustavien kuluttajien määrä kasvaa miljoonilla ja markkinat ovat limittyneitä. Jos haluamme menestyä kilpailussa, meidän on saatava resursseistamme kaikki irti, mikä tarkoittaa niiden kierrättämistä takaisin tuottavaan käyttöön sen sijaan, että ne haudattaisiin kaatopaikoille jätteinä. Sen lisäksi, että kiertotalouteen siirtyminen on mahdollista, se on myös kannattavaa. Se ei kuitenkaan voi tapahtua ilman oikeita toimintapolitiikkoja. Ehdotamme nyt tavoitteita vuodelle 2030. Se tarkoittaa toimien toteuttamista tänään kiertotalouteen siirtymisen nopeuttamiseksi ja sen tarjoamien liike- ja työmahdollisuuksien hyödyntämiseksi."

Tutkimuksesta, innovoinnista ja tieteestä vastaavan EU-komissaari Máire Geoghegan-Quinnin mukaan "Tutkimus ja innovointi ovat kiertotalouden onnistumisen avaimet. Tästä syystä ehdotammekin tänään yhteistä lähestymistapaa. Tavoitteita tukevan sääntelykehyksen lisäksi uusi Horisontti 2020 –ohjelma tuottaa tietämystä, jota tarvitaan resurssitehokkaan, vihreän ja kilpailukykyisen vähähiilisen talouden luomiseksi EU:ssa."

Tiedonanto osoittaa, miten tehokkaammasta resurssien käytöstä syntyy uutta kasvua ja työmahdollisuuksia. Tehokkuutta parannetaan innovatiivisella suunnittelulla, paremmin toimivilla ja kestävämmillä tuotteilla ja tuotantoprosesseilla, eteenpäin suuntautuvilla liiketoimintamalleilla ja tekniikan kehittämisellä, jotta jäte voidaan muuntaa resurssiksi. Tiedonantoon liittyvän paketin tavoitteena on luoda toimintakehys, joka auttaa tekemään kiertotaloudesta todellisuutta ja johon kuuluvat toimintapolitiikat kytkeytyvät toisiinsa aikaisempaa paremmin. Siihen liittyvä sääntely on järkevämpää ja se saa aktiivista tukea tutkimuksesta ja innovaatiosta. Näin vapautetaan investointeja ja houkutellaan rahoitusta sekä edistetään yritysten vahvaa roolia ja kuluttajien osallistumista. Paketissa ehdotetaan myös, että resurssien tuottavuus olisi mitattava BKT:n ja raaka-aineiden kulutuksen suhteella. 30 prosentin parannus vuoteen 2030 mennessä on mahdollisesti ehdolla uudeksi yleistavoitteeksi Eurooppa 2020 -strategian tulevassa uudelleentarkastelussa.

Nämä aloitteet hyväksytään samanaikaisesti niitä täydentävien tiedonantojen kanssa. Nämä tiedonannot ovat:

  • vihreää työllisyyttä koskeva aloite

  • pk-yritysten vihreä toimintasuunnitelma

  • rakennusalan resurssitehokkuuden parantaminen.

Nämä muodostavat yhdessä uudistetun resurssitehokkuuden toimintasuunnitelman tuleville vuosille.

Seuraavat vaiheet

Lainsäädäntöehdotukset siirtyvät nyt neuvoston ja Euroopan parlamentin käsittelyyn.

Resurssien tuottavuutta koskevan tavoitteen saavuttamista seurataan Euroopan talouspolitiikan ohjausjakson puitteissa. Tätä tavoitetta on tarkasteltava myös Eurooppa 2020 -strategian väliarvioinnissa. Kiertotalouteen liittyviä tutkimus- ja innovointihankkeita lisätään. Kiertotalouden edistämistä koskevaa toimintapoliittista kehystä kehitetään edelleen tulevina vuosina.

Tausta

Tärkeimmät muutettavat säädökset ovat jätepolitiikan puitedirektiivi, kaatopaikkadirektiivi ja pakkauksia ja pakkausjätteitä koskeva direktiivi. Tavoitteiden tarkistamisen lisäksi jätelainsäädäntöä yksinkertaistetaan ja komission ja jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä vahvistetaan paremman täytäntöönpanon varmistamiseksi. Lisäksi säädetään laajennettua tuottajan vastuuta koskevan järjestelmän toiminnan vähimmäisedellytyksistä. Tiettyjä jätevirtoja, kuten meriympäristön roskia, fosforia, rakennus- ja purkujätettä, elintarvikejätettä, vaarallisia jätteitä sekä muovijätteitä varten vahvistetaan räätälöityjä lähestymistapoja.

Siirtyminen kiertotalouteen on älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan Eurooppa 2020 -strategian yhteydessä hyväksytyn resurssitehokkuusohjelman keskiössä. Vuonna 2011 julkaisemassaan etenemissuunnitelmassa kohti resurssitehokasta Eurooppaa komissio ehdotti toimintakehystä ja korosti useita politiikan aloja ja tasoja koskevan yhdennetyn lähestymistavan tarvetta. Etenemissuunnitelman keskeisiä ideoita kehitettiin edelleen unionin seitsemännessä ympäristöä koskevassa toimintaohjelmassa, jonka ensisijaisena tavoitteena on tehdä EU:sta resurssitehokas, vihreä ja kilpailukykyinen vähähiilinen talous. Resurssitehokasta Eurooppaa käsittelevä korkean tason foorumi, johon kuuluu hallituksia, yrityksiä ja siviiliyhteiskunnan järjestöjä, on kehottanut toteuttamaan toimia kiertotalouteen siirtymisen edistämiseksi. Tämä edellyttää uudelleenkäytön ja korkeatasoisen kierrätyksen lisäämistä primääriraaka-aineista riippuvuuden vähentämiseksi.

Jäsenvaltiot ja Euroopan parlamentti päättivät seitsemännen ympäristöä koskevan toimintaohjelman yhteydessä vahvistaa resurssitehokkuutta koskevia indikaattoreita ja tavoitteita sekä arvioida pääindikaattorin ja -tavoitteen sisällyttämistä Euroopan talouspolitiikan ohjausjaksoon. Laajojen kuulemisten jälkeen on resurssien tuottavuus (mitattuna BKT:hen verrattavana raaka-aineen kulutuksena) yksilöitiin sopivimmaksi mahdolliseksi resurssitehokkuutta koskevan tavoitteen indikaattoriksi. EU:n odotetaan jo parantavan resurssien tuottavuutta 15 prosentilla vuosina 2014–2030, vaikkei uusia toimia toteutettaisikaan. Kiertotalouteen siirtymistä edistävillä toimintapolitiikoilla, joita resurssitehokasta Eurooppaa käsittelevä korkean tason foorumi kehotti kehittämän, voidaan kaksinkertaistaa tämä vauhti ja edistää samalla työpaikkojen luomista ja lisäkasvua.

Ks. myös:

Komission tiedonanto "Kohti kiertotaloutta: EU:n ohjelma jätteettömyydestä” kysymyksiä ja vastauksia MEMO/14/450

Ympäristö- ja teollisuuspolitiikka: Elä ja asu paremmissa rakennuksissa IP/14/764

Rakennusten energiatehokkuus: kysymyksiä ja vastauksia MEMO/14/451

Työllisyys: Komissiolta toimenpiteitä vihreän talouden työllistävän vaikutuksen maksimoimiseksi IP/14/765 & MEMO/14/446

Vihreä toimintasuunnitelma pk-yrityksille: ympäristöhaasteiden kääntäminen liiketoimintamahdollisuuksiksi IP/14/766

Vihreä toimintasuunnitelma pk-yrityksille: Kestävän elpymisen yhdistäminen Euroopan resurssitehokkaaseen talouteen MEMO/14/452

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/

http://ec.europa.eu/environment/waste/target_review.htm

Audiovisuaalista materiaalia on saatavilla osoitteessa: http://www.tvlink.org/


Side Bar