Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 2. juli 2014

Miljø: Mere genanvendelse skal sætte skub i omstillingen til en cirkulær økonomi og skabe nye job og bæredygtig vækst

Kommissionen har i dag vedtaget et forslag, der skal gøre Europa til en mere cirkulær økonomi og tilskynde medlemslandene til at genanvende mere. De nye mål på affaldsområdet skal skabe 580 000 nye job og samtidig gøre Europa mere konkurrencedygtigt samt mindske efterspørgslen efter dyre og knappe ressourcer. Forslaget skal også gavne miljøet og mindske drivhusgasemissionerne. Tanken er at få os alle til at genanvende 70 % af vores husholdningsaffald og 80 % af emballageaffaldet inden udgangen af 2030. Det skal også være slut med at smide genanvendeligt affald på lossepladsen fra og med 2025. Der er også mål om at reducere mængden af affald i havet og fødevarespild.

Forslaget skal styrke affaldsmålene i de nuværende direktiver og indgår i en ambitiøs indsats for at sikre en grundlæggende omstilling fra en lineær til en mere cirkulær økonomi. I stedet for udvinde råstoffer og anvende dem én gang for bare at smide dem væk er idéen at indføre en helt anderledes økonomisk model. I en cirkulær økonomi er genbrug, reparation og genanvendelse normen, og affald hører fortiden til. At holde materialer længere i produktiv brug og genanvende dem med større effektivitet vil også styrke EU's konkurrenceevne internationalt. Denne strategi er udstukket i en meddelelse, der forklarer, hvordan vi ved hjælp af innovation på markedet for genvundne materialer, nye forretningsmodeller, økodesign og industriel symbiose kan omstille os til en økonomi og et samfund uden affald.

EU's miljøkommissær, Janez Potočnik, udtaler: "Vi lever med det 19. århundredes lineære økonomi i vores 21. århundrede, der er præget af vækstøkonomier, millioner af nye forbrugere fra middelklassen og indbyrdes forbundne markeder. Hvis vi vil være konkurrencedygtige, må vi udnytte vores ressourcer maksimalt, hvilket indebærer, at vi må genanvende dem, så de kan bruges produktivt igen, i stedet for blot at smide dem på lossepladsen. Det er ikke bare muligt, men også lønsomt at omstille os til en cirkulær økonomi, men det betyder ikke, at det bliver til virkelighed uden den rette politik. Tanken bag de mål for 2030, som vi foreslår nu, er, at vi skal gøre en indsats i dag for at fremskynde omstillingen til en cirkulær økonomi og udnytte de forretnings og jobmuligheder, den fører med sig."

Máire Geoghegan-Quinn, EU-kommissær for forskning, innovation og videnskab, udtaler: "Forskning og innovation er en forudsætning for en velfungerende cirkulær økonomi. Derfor foreslår vi en integreret tilgang. Sammen med de rette lovgivningsrammer vil vores nye Horisont 2020-program bidrage med den fornødne knowhow til at indføre en ressourceeffektiv, grøn og konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi i EU."

Meddelelsen viser, hvordan vi ved at anvende ressourcerne mere effektivt kan skabe vækst og nye beskæftigelsesmuligheder. Blandt drivkræfterne vil være innovativt design, bedre og mere holdbare produkter og produktionsprocesser, fremadskuende forretningsmodeller og tekniske fremskridt, der kan gøre affald til en ressource. Den pakke, der ledsager meddelelsen, skal skabe grundlaget for, at den cirkulære økonomi kan blive en realitet, med mere sammenhængende politikker, intelligent regulering og aktiv støtte fra forskning og innovation. Det vil frigøre investeringer og tiltrække finansiering og samtidig give erhvervslivet og forbrugerne en mere fremtrædende rolle. Pakken foreslår også at måle ressourceproduktiviteten på basis af BNP/forbrug af råmaterialer. Det bør være et overordnet mål i den kommende revision af Europa 2020-strategien at øge ressourceproduktiviteten med 30 % inden udgangen af 2030.

Disse initiativer ledsages af supplerende meddelelser om

  • Et initiativ om grøn beskæftigelse

  • En grøn handlingsplan for SMV'er

  • En bedre ressourceeffektivitet i byggesektoren

Sammen vil disse initiativer give startskuddet til en ny dagsorden for ressourceeffektivitet i årene fremover.

De næste skridt

Lovforslagene vil nu blive forelagt Rådet og Europa-Parlamentet.

Fremskridtene med at nå målet om ressourceproduktivitet vil blive fulgt som led i det europæiske semester for økonomisk styring. Det overvejes også at lade et sådant mål indgå i midtvejsrevisionen af Europa 2020-strategien. Forsknings- og innovationsindsatsen inden for cirkulær økonomi vil blive styrket. Det politiske grundlag for den cirkulære økonomi vil blive yderligere udviklet i de kommende år.

Baggrund

Lovforslagene bygger især på rammedirektivet om affald, direktivet om deponering af affald og direktivet om emballage og emballageaffald. Udover at målene revideres, vil affaldslovgivningen blive forenklet, og samarbejdet mellem Kommissionen og medlemslandene vil blive styrket for at sikre en bedre gennemførelse. Der vil blive fastsat mindstekrav til udvidede producentansvarsordninger. EU vil desuden skræddersy tilgangen til visse affaldsstrømme, såsom affald i havet, fosfor, bygge- og nedrivningsvirksomhed, fødevarer samt farligt affald og plastaffald.

Overgangen til en cirkulær økonomi er kernen i den dagsorden for ressourceeffektivitet, der blev fastlagt i Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Med køreplanen for et ressourceeffektivt Europa i 2011 foreslog Kommissionen en ramme for indsatsen og understregede behovet for en integreret tilgang inden for mange politiske områder og niveauer. De vigtigste idéer fra køreplanen blev udviklet yderligere i EU's generelle miljøhandlingsprogram (7. MHP), der har som et prioriteret mål at gøre EU til en ressourceeffektiv, grøn og konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi. Den europæiske platform for ressourceeffektivitet, der samler regeringer, virksomheder og civilsamfundsorganisationer, har opfordret til at gå over til en mere cirkulær økonomi, som indebærer mere genbrug og genanvendelse af høj kvalitet for at mindske afhængigheden af primære råstoffer.

I det 7. miljøhandlingsprogram besluttede medlemslandene og Europa-Parlamentet at opstille indikatorer og mål for ressourceeffektivitet samt vurdere, om der bør fastsættes en primær indikator og et mål som led i det europæiske semester. Efter omfattende høringer blev ressourceproduktivitet, målt i BNP i forhold til råmaterialeforbruget, udpeget som den mest egnede indikator for et muligt ressourceeffektivitetsmål. EU forventes allerede at øge sin ressourceproduktivitet med 15 % mellem 2014 og 2030 uden at ændre sin praksis. Men dette tal kan blive dobbelt så stort, hvis EU tager politiske tiltag til at støtte overgangen til en mere cirkulær økonomi, som den europæiske platform for ressourceeffektivitet har opfordret til. Det vil også skabe vækst og beskæftigelse.

Se også:

  • Spørgsmål og svar om Kommissionens meddelelse om en omstilling til en cirkulær økonomi MEMO/14/450

  • Miljø/erhvervspolitik: Bedre bygninger at bo og arbejde i IP/14/764

  • Spørgsmål og svar om bæredygtige bygninger MEMO/14/451

  • Beskæftigelse: Kommissionen foreslår foranstaltninger for at maksimere jobskabelsen i den grønne økonomi IP/14/765 & MEMO/14/446

  • Grøn handlingsplan for SMV'er: Fra miljømæssige udfordringer til erhvervsmuligheder IP/14/766

  • Grøn handlingsplan for SMV'er: Et varigt opsving i kombination med en ressourceeffektiv europæisk økonomi MEMO/14/452

Yderligere oplysninger:

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/

http://ec.europa.eu/environment/waste/target_review.htm

Film og fotos: http://www.tvlink.org/

Contacts :

For the press:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Andreja Skerl (+32 2 295 14 45)

For the public: Europe Direct by phone 00 800 6 7 8 9 10 11 or by e­mail


Side Bar