Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel/Strasbourg den 1 juli 2014

Kommissionen lägger fram åtgärder för bättre skydd och tillsyn av efterlevnaden av immateriella rättigheter

Europeiska kommissionen har i dag antagit två meddelanden – en handlingsplan för att ta itu med intrång i immateriella rättigheter i EU och en strategi för skydd och tillsyn av efterlevnaden av immateriella rättigheter i tredjeländer.

EU:s handlingsplan innehåller ett antal åtgärder som riktar in EU:s politik för immateriella rättigheter på intrång i kommersiell skala (”följ pengarna-principen”). I strategin, som har en internationell ansats, granskas de senaste förändringarna och föreslås olika sätt att förbättra kommissionens nuvarande åtgärder för att främja bättre standarder i fråga om immateriella rättigheter i tredjeländer och att minska handeln med varor som innebär immaterialrättsintrång.

Antagandet av handlingsplanen visar hur vi vill rikta in politiken på en bättre efterlevnad av immateriella rättigheter i den privata sektorn, säger Michel Barnier, EU:s kommissionär med ansvar för inre marknaden och tjänster. I stället för att straffa en enskild person som – ofta omedvetet – gör intrång i immateriella rättigheter, möjliggör de föreslagna åtgärderna ett ”följ pengarna”-tillvägagångssätt för att beröva de som gör intrång i kommersiell skala deras inkomster.

Våra företag, upphovsmän och uppfinnare bör belönas för sina kreativa och innovativa insatser, säger EU-kommissionären med ansvar för inre marknader och tjänster Karel De Gucht. För att bevara incitamenten till innovation och kreativitet måste vi därför fortsätta att arbeta med våra internationella partner för att förbättra standarderna. Vi är öppna för att anpassa vår strategi enligt deras utvecklingsnivå, men vi vill framhålla de positiva verkningar som immateriella rättigheter kan få på tillväxten, sysselsättningen och konsumenterna.

– Ett effektivt skydd av immateriella rättigheter bör bygga på ett nära samarbete mellan de myndigheter som ansvarar för tillsynen, och mellan dessa myndigheter och beörda parter inom näringslivet. Detta krävs både inom EU och tillsammans med våra internationella partner, säger Algirdas Šemeta, EU-kommissionär för tullfrågor. Att främja en sådan flerpartsmodell är en utmaning, men det är det enda sättet att sörja för ett fullgott skydd för immateriella rättigheter i EU och i den internationella handeln.

Dagens globaliserade ekonomi är alltmer beroende av kunskapsbaserade industrier. De har lyckats väl med att stå emot krisen och växer kraftigt. Antalet registreringar av nya europeiska patent, gemenskapsvarumärken och gemenskapsformgivning mer än fördubblades mellan 2003 och 2012. Men det stora antal verksamheter som innebär intrång i immateriella rättigheter kan skada denna positiva utveckling. Enbart 2012 registrerade gränskontrollorganen i EU 90 000 fall av varor som misstänks innebära intrång i immateriella rättigheter (jämfört med färre än 27 000 år 2005). OECD uppskattar att intrång i immateriella rättigheter leder till förluster för världsekonomin på omkring 200 miljarder euro årligen.

Mot bakgrund av denna utmaning går EU:s handlingsplan mot intrång i immateriella rättigheter ut på följande:

  • Inleda en dialog med berörda parter (t.ex. reklambyråer och betaltjänstleverantörer), för att minska vinsterna från intrång i kommersiell skala på internet.

  • Främja tillbörlig aktsamhet hos alla aktörer som medverkar i produktion av varor med en hög skyddsnivå för immateriella rättigheter, eftersom revision enligt principen om en ansvarsfull styrning av försörjningskedjan och tillbörlig aktsamhet minskar risken för intrång i immateriella rättigheter.

  • Hjälpa småföretag att hävda sina immateriella rättigheter mer effektivt genom att förbättra domstolsförfaranden. För att uppnå detta kommer Kommissionen att för första gången granska nationella system som direkt underlättar små och medelstora företags tillgång till rättslig prövning.

  • Förbättra samarbetet mellan medlemsstaterna och underlätta utbyte av bästa praxis.

  • Tillhandahålla ett omfattande utbildningsprogram för medlemsstaternas myndigheter för att införa snabbare förebyggande åtgärder mot intrång i immateriella rättigheter i kommersiell skala i hela EU och identifiera hinder för gränsöverskridande samarbete.

När det gäller internationellt skydd av immateriella rättigheter föreslår kommissionen följande:

Fortsatta multilaterala insatser för att förbättra den internationella ramen för immateriella rättigheter och se till att kapitlen rörande dessa rättigheter i bilaterala handelsavtal ger rättighetshavarna tillräckligt och effektivt skydd.

Samarbeta med partnerländer genom dialoger och arbetsgrupper för immateriella rättigheter, för att komma tillrätta med systematiska problem rörande immateriella rättigheter och grundläggande brister i ländernas system på detta område.

Genomföra regelbundna undersökningar för att fastställa en förteckning över ”prioriterade länder” för riktade EU-insatser.

Stöd till små och medelstora företag och rättighetshavare på fältet genom projekt såsom IPR Helpdesk och samtidigt mobilisera och stärka IP sakkunskap i EU:s och medlemsstaternas representationer i tredjeländer.

Skapa och främja medvetenhet om lämpliga program för tekniskt bistånd avseende immateriella rättigheter i tredjeländer (t.ex. utbildning, kapacitetsuppbyggnad, hur man bäst kan utnyttja immateriella tillgångar).

Nästa steg

De åtgärder som anges i dessa meddelanden kommer att inledas och genomföras under 2014 och 2015. Kommissionen kommer att övervaka genomförandet av dessa initiativ och uppmanar Europaparlamentet, rådet, medlemsstaterna, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och berörda parter (däribland kontoret för harmonisering i den inre marknaden, genom Europeiska observatoriet avseende intrång i immateriella rättigheter) att aktivt bidra till det kommande arbetet. Kommissionen kommer i ett senare skede att överväga huruvida ytterligare åtgärder, eventuellt i form av lagstiftning, är nödvändiga.

Se även MEMO/14/449

Läs mer:

Skydd av immateriella rättigheter

http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/action-plan/index_en.htm

Handel och immateriella rättigheter

http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/intellectual-property/

Kontaktpersoner:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Maria Lyra Traversa (+32 2 295 63 68)

För allmänheten: Europe Direct per telefon00 800 6 7 8 9 10 11 eller e-post


Side Bar