Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj/Strasbourg, 1. julija 2014

Ukrepi Komisije za boljše varstvo in uveljavljanje pravic intelektualne lastnine

Evropska komisija je danes sprejela dve sporočili: akcijski načrt za obravnavanje kršitev pravic intelektualne lastnine v Evropski uniji in strategijo za varstvo in uveljavljanje pravic intelektualne lastnine v tretjih državah.

Akcijski načrt EU določa številne ukrepe, s katerimi se politika EU uveljavljanja pravic intelektualne lastnine osredotoča na kršitve v komercialnem obsegu (po tako imenovanem načelu „sledenja denarja“). Strategija določa mednarodni pristop, obravnava najnovejše spremembe in predlaga načine za izboljšanje sedanjih sredstev Komisije za uvajanje okrepljenih standardov pravic intelektualne lastnine v tretjih državah in za zaustavitev trgovine z blagom, ki krši pravice intelektualne lastnine.

Sprejetje tega akcijskega načrta kaže, kako želimo preusmeriti našo politiko, da bi dosegli boljše spoštovanje pravic intelektualne lastnine v zasebnem sektorju“, je povedal evropski komisar za notranji trg in storitve Michel Barnier. „Namesto da bi za kršenje pravic intelektualne lastnine kaznovali posameznika, ki to pogosto stori nevede, želimo z navedenimi ukrepi utreti pot načelu „sledenja denarja“, da bi tako kršitelje v komercialnem obsegu prikrajšali za pritok prihodkov.

Naša podjetja, ustvarjalce in izumitelje je treba ustrezno nagraditi za njihovo ustvarjalnost in inovativnost“, je dejal evropski komisar za trgovino Karel De Gucht.Zato in za ohranitev spodbud, ki so gonilo inovacij ter ustvarjalnosti, si moramo z našimi mednarodnimi partnerji še naprej prizadevati za izboljšanje standardov. Naš pristop bomo še naprej prilagajali v skladu z njihovim razvojem, vendar želimo pri tem poudariti pozitivne učinke, ki jih ima lahko intelektualna lastnina na rast, delovna mesta in potrošnike.

Učinkovito uveljavljanje pravic intelektualne lastnine mora temeljiti na tesnem sodelovanju z organi kazenskega pregona ter med navedenimi organi in poslovnimi deležniki. To je bistvenega pomena tako znotraj EU kot pri sodelovanju z mednarodnimi partnerji, je dejal komisar za carinsko unijo Algirdas Šemeta. Spodbujanje pristopa z več deležniki predstavlja izziv, vendar lahko le tako zagotovimo ustrezno varstvo naše intelektualne lastnine v EU in mednarodni trgovini.

Današnje globalizirano gospodarstvo je vedno bolj odvisno od na znanju temelječih gospodarskih panog, ki so se dobro odzvale na krizo in so močno v porastu. Število novih registracij evropskih patentov, blagovnih znamk Skupnosti in modelov Skupnosti se je med letoma 2003 in 2012 več kot podvojilo. Vendar pa lahko veliko število kršitev pravic intelektualne lastnine škoduje temu pozitivnemu trendu. Samo v letu 2012 so agencije za nadzor meja EU zabeležile 90 000 primerov blaga, za katerega obstaja sum, da krši pravice intelektualne lastnine (v primerjavi z manj kot 27 000 primeri leta 2005). Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj ocenjuje, da letne izgube za svetovno gospodarstvo zaradi kršitev pravic intelektualne lastnine znašajo okrog 200 milijard EUR.

Za reševanje tega izziva akcijski načrt EU za boj proti kršitvam pravic intelektualne lastnine predvideva:

  • sodelovanje v dialogu z deležniki (npr. spletne oglaševalske agencije in ponudniki plačilnih storitev) za zmanjšanje dobičkov kršitev v komercialnem obsegu na internetu;

  • spodbujanje ravnanja s potrebno skrbnostjo med vsemi akterji, ki so vključeni v proizvodnjo blaga z visoko stopnjo intelektualne lastnine, saj odgovorna revizija dobavnih verig in uporaba potrebne skrbnosti zmanjšujeta tveganje kršitev pravic intelektualne lastnine;

  • pomoč malim podjetjem, da bodo z izboljšanjem sodnih postopkov lahko učinkoviteje zaščitila svoje pravice intelektualne lastnine. V ta namen bo Komisija prvič proučila nacionalne sheme, ki neposredno pomagajo malim in srednjim podjetjem pri dostopu do pravosodnih sistemov;

  • izboljšanje sodelovanja med državami članicami in omogočanje izmenjave dobrih praks;

  • zagotavljanje obsežnega programa usposabljanja za organe držav članic, da bi dosegli hitrejše preventivne ukrepe proti kršitvam pravic intelektualne lastnine v komercialnem obsegu po vsej EU, in ugotavljanje ovir za čezmejno sodelovanje.

V zvezi z mednarodno zaščito pravic intelektualne lastnine Komisija predlaga:

nadaljevanje večstranskih prizadevanj za izboljšanje mednarodnega okvira za pravice intelektualne lastnine in zagotavljanje, da poglavja o pravicah intelektualne lastnine v dvostranskih trgovinskih sporazumih zagotavljajo ustrezno in učinkovito zaščito za imetnike pravic;

sodelovanje s partnerskimi državami v okviru dialogov in delovnih skupin s področja intelektualne lastnine za odpravo sistemskih pomanjkljivosti temeljnih vprašanj intelektualne lastnine ter pomanjkljivosti njihovih sistemov za zaščito pravic intelektualne lastnine;

opravljanje rednih anket za opredelitev seznama prednostnih držav, v katere mora EU usmeriti svoja prizadevanja;

pomoč za mala in srednja podjetja ter imetnike pravic na terenu prek projektov, kot so službe za pomoč uporabnikom pravic intelektualne lastnine, in krepitev strokovnega znanja o intelektualni lastnini na predstavništvih EU in držav članic v tretjih državah;

ozaveščanje v zvezi z ustreznimi programi tehnične pomoči na področju intelektualne lastnine za tretje države (npr. usposabljanje, krepitev zmogljivosti ter kako izkoristiti intelektualno lastnino).

Naslednji koraki

Ukrepi iz teh sporočil se bodo pričeli izvajati v letih 2014 in 2015. Komisija bo spremljala uresničevanje teh pobud, Evropski parlament, Svet, države članice, Evropski ekonomsko-socialni odbor in zainteresirane strani (vključno z Uradom za usklajevanje na notranjem trgu v okviru Evropskega opazovalnega urada za kršitve pravic intelektualne lastnine) pa poziva k prihodnjemu sodelovanju. Pozneje bo razmislila, ali so potrebni dodatni, po možnosti zakonodajni, ukrepi.

Glej tudi MEMO/14/449.

Več informacij:

Uveljavljanje pravic intelektualne lastnine:

http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/action_plan/index_en.htm

Trgovina in intelektualna lastnina:

http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/intellectual-property/

Kontaktne osebe:

Chantal Hughes (+32 22964450)

John Clancy (+32 22953773)

Carmel Dunne (+32 22998894)

Maria Lyra Traversa (+32 22956368)

Za javnost: Europe Direct po telefonu 00 800 67891011 ali e­pošti


Side Bar