Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel/Straatsburg, 1 juli 2014

Commissie presenteert maatregelen voor betere bescherming en handhaving intellectuele-eigendomsrechten

De Europese Commissie brengt vandaag twee mededelingen uit: een actieplan om inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten in de EU aan te pakken en een strategie voor de bescherming en handhaving van de intellectuele-eigendomsrechten (IPR) in derde landen.

Het actieplan van de EU omvat IPR-beleidsmaatregelen voor de aanpak van inbreuken op commerciële schaal — de zogeheten “follow the money”-aanpak. De strategie voor een internationale aanpak onderzoekt de veranderingen van de laatste tijd en omvat maatregelen waarmee de Commissie beter kan optreden om in derde landen strengere IPR-normen te promoten en de handel in producten die inbreuk maken op de intellectuele-eigendomsrechten in te dammen.

“Met dit actieplan laten we zien hoe we met ons beleid willen bijdragen tot betere naleving van de intellectuele-eigendomsrechten door het bedrijfsleven”, aldus EU-commissaris voor de interne markt en diensten Michel Barnier. “In plaats van gewone mensen te straffen omdat zij, vaak zonder dat te beseffen, inbreuk maken op de intellectuele-eigendomsrechten, wordt het met de vandaag gepresenteerde maatregelen mogelijk om op te treden waar het geld zit: het doel is de inkomensstromen te blokkeren voor wie op commerciële schaal inbreuk maakt.”

“Onze bedrijven, uitvinders en andere creatieve geesten moeten worden beloond voor hun scheppend en inventief werk”, aldus EU-commissaris voor handel Karel De Gucht. “Daarom, en ook om innovatie en creativiteit te kunnen blijven aanmoedigen, moeten we samen met onze partners blijven werken aan betere normen. We blijven bereid om onze aanpak aan te passen aan hun ontwikkelingsniveau, maar we onderstrepen ook het positieve effect dat intellectuele eigendom kan hebben op groei, werkgelegenheid en consumenten.”

“Voor een doeltreffende handhaving van de intellectuele-eigendomsrechten is nauwe samenwerking vereist tussen de handhavingsinstanties en tussen die instanties en de belanghebbenden in het bedrijfsleven. Dat is van het grootste belang zowel in de EU als voor onze internationale partners”, stelt EU-commissaris voor douane Algirdas Šemeta. “Het is geen sinecure om deze samenwerkingsbenadering van de grond te krijgen, maar het is de enige mogelijkheid, willen we ervoor zorgen dat onze intellectuele eigendom in de EU en in het internationale handelsverkeer afdoende wordt beschermd.”

Voor de geglobaliseerde economie van vandaag zijn de kennisindustrieën van steeds groter belang: zij hebben de crisis goed doorstaan en maken een sterke groei door. Het aantal nieuwe Europese octrooiregistraties, geregistreerde gemeenschapsmerken en gemeenschapsmodellen is van 2003 tot 2012 meer dan verdubbeld. De vele activiteiten die inbreuk maken op de intellectuele-eigendomsrechten kunnen deze positieve trend echter schade toebrengen. Alleen al in 2012 hebben de EU-instanties voor grensbewaking 90 000 gevallen geregistreerd van vermoedelijke schending van de intellectuele-eigendomsrechten (in 2005 waren dat er minder dan 27 000). De OESO raamt het jaarlijkse verlies voor de wereldeconomie door IPR-inbreuken op zo’n 200 miljard euro.

Om dit probleem aan te pakken, zijn in het EU-actieplan tegen inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten de volgende maatregelen opgenomen:

  • een dialoog met de belanghebbenden (bijv. online reclamebedrijven en aanbieders van betalingsdiensten) aangaan om de mogelijkheden om door inbreuken op commerciële schaal via het internet winst te maken, te bestrijden;

  • bevorderen dat alle betrokkenen bij de productie van goederen die een hoge intellectuele-eigendomswaarde vertegenwoordigen, gepaste zorg betrachten, aangezien verantwoordelijke audit van de toeleveringsketen en gepaste zorg het risico op inbreuken van de intellectuele-eigendomsrechten beperken;

  • kleine bedrijven helpen hun intellectuele-eigendomsrechten doeltreffender te handhaven door verbetering van de gerechtelijke procedures. Om dat te bereiken, zal de Commissie zich voor het eerst richten op nationale regelingen om kleine en middelgrote ondernemingen rechtstreeks te steunen bij de toegang tot justitie;

  • de samenwerking tussen de lidstaten verbeteren en de uitwisseling van beste praktijken vergemakkelijken;

  • de autoriteiten van de lidstaten een compleet opleidingsprogramma bieden om in de hele EU sneller preventief te kunnen optreden tegen activiteiten die op commerciële schaal inbreuk maken op de intellectuele-eigendomsrechten. Hindernissen voor grensoverschrijdende samenwerking moeten worden aangepakt.

Om de internationale bescherming van de intellectuele-eigendomsrechten te verbeteren, stelt de Commissie het volgende voor:

voortzetten van het multilaterale streven naar verbetering van het internationale IPR-kader en zorgen dat de IPR-bepalingen in bilaterale handelsovereenkomsten de rechthebbenden passende en efficiënte bescherming bieden;

samen met onze partnerlanden werken aan de aanpak van systeemproblemen op IPR-gebied en kritieke zwakten van hun IPR-systemen, door middel van dialogen en werkgroepen over intellectuele eigendom;

regelmatig onderzoek verrichten om een lijst op te stellen van prioritaire landen voor gericht optreden door de EU;

kleine en middelgrote ondernemingen en rechthebbenden praktische hulp bieden via projecten zoals IPR-helpdesks, en daarbij gebruikmaken van IPR-expertise in de EU en in de vertegenwoordigingen van de lidstaten in derde landen en die deskundigheid vergroten;

derde landen meer bewust maken van passende programma’s voor technische bijstand op IPR-gebied (bijv. opleiding, capaciteitsopbouw, benutten van de hefboomwerking van IPR-voordelen).

Verdere maatregelen

De maatregelen die in deze mededelingen zijn opgenomen, gaan dit jaar van start en worden de komende twee jaar uitgevoerd. De Commissie zal op de uitvoering van deze initiatieven toezien en verzoekt het Europees Parlement, de Raad, de lidstaten, het Europees Economisch en Sociaal Comité en alle belanghebbenden (waaronder het Harmonisatiebureau voor de Interne Markt via het Europees Waarnemingscentrum voor inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten) om actief bij te dragen aan de werkzaamheden. De Commissie zal in een later stadium nagaan of verdere maatregelen, mogelijk van wetgevende aard, nodig zijn.

Zie ook MEMO/14/449.

Meer informatie

Handhaving van de intellectuele-eigendomsrechten:

http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/action-plan/index_en.htm

Handel en intellectuele eigendom:

http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/intellectual-property/

Contact:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Maria Lyra Traversa (+32 2 295 63 68)

Voor het publiek: Europe Direct — bel 00 800 6 7 8 9 10 11 of e-mail


Side Bar