Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē/Strasbūrā, 2014. gada 1. jūlijā

Komisija iepazīstina ar pasākumiem intelektuālā īpašuma tiesību labākai aizsardzībai un īstenošanai

Eiropas Komisija šodien ir pieņēmusi divus paziņojumus — par Rīcības plānu pret intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem ES un par Stratēģiju intelektuālā īpašuma tiesību (IĪT) aizsardzībai un īstenošanai trešās valstīs.

ES rīcības plānā ir izklāstīta virkne pasākumu, kas paredzēti tam, lai ES intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanas politiku vērstu pret komerciāla mēroga pārkāpumiem (tā sauktā pieeja „seko naudai”). Stratēģijā, nosakot starptautisku pieeju, izvērtētas jaunākās izmaiņas un sniegti risinājumi, kā uzlabot pašlaik Komisijas rīcībā esošos līdzekļus, ar kuriem veicināt uzlabotus intelektuālā īpašuma tiesību standartus trešās valstīs un apturēt tirdzniecību ar precēm, ar kurām tiek pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības.

"Šā rīcības plāna pieņemšana liecina par mūsu vēlmi pārorientēt mūsu politiku tā, lai labāk tiktu ievērotas intelektuālā īpašuma tiesības privātajā sektorā,” teica ES iekšējā tirgus un pakalpojumu komisārs Mišels Barnjē. "Tā vietā, lai sodītu personu, kas – bieži pati to nezinot –, pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības, šeit izklāstītie pasākumi ir paredzēti tam, lai izmantotu pieeju „seko naudai” ar mērķi pārtraukt komerciāla mēroga pārkāpēju ieņēmumu plūsmu."

Mūsu uzņēmumus, radošās personības un izgudrotājus vajadzētu pienācīgi atalgot par viņu radošajiem un novatoriskajiem pūliņiem,” teica ES tirdzniecības komisārs Karels de Gihts.Šajā nolūkā un lai saglabātu stimulus, kas veicina jauninājumus un radošumu, mums un mūsu starptautiskajiem partneriem ir jāturpina darbs pie standartu uzlabošanas. Mēs joprojām būsim atvērti mūsu pieejas pielāgošanai atbilstoši viņu attīstības līmenim, taču uzsvērsim to, kāda var būt intelektuālā īpašuma pozitīvā ietekme uz izaugsmi, nodarbinātību un patērētājiem."

“Efektīva intelektuālā īpašuma tiesību īstenošana ir jānostiprina, cieši sadarbojoties tiesībaizsardzības iestādēm, kā arī minētajām iestādēm un uzņēmumu pārstāvjiem. Tas ir svarīgi gan Eiropas Savienībā, gan sadarbībā ar mūsu starptautiskajiem partneriem,” teica ES muitas komisārs Aļģirds Šemeta. "Tas ir patiess izaicinājums – veicināt šo daudzpusējo pieeju ar ieinteresēto personu dalību, tomēr tas ir vienīgais veids, kā nodrošināt mūsu intelektuālā īpašuma pienācīgu aizsardzību ES un starptautiskajā tirdzniecībā.”

Mūsdienu globalizētā ekonomika arvien vairāk ir atkarīga no nozarēm, kas balstītas uz zināšanām, ir veiksmīgi pārvarējušas krīzi un stabili attīstās. Laikā no 2003. gada līdz 2012. gadam jauno reģistrēto Eiropas patentu, reģistrēto Kopienas preču zīmju un reģistrēto Kopienas dizainparaugu skaits ir vairāk nekā divkāršojies. Taču lielais to darbību skaits, ar kurām tiek pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības, var kaitēt šai pozitīvajai tendencei. 2012. gadā vien ES robežkontroles iestādes reģistrēja 90 000 gadījumu, kuros bija iesaistītas preces, par kurām bija aizdomas, ka ar tām tiek pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības (salīdzinājumā ar mazāk nekā 27 000 gadījumu 2005. gadā). Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO) lēš, ka intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu dēļ pasaules ekonomika ik gadu cieš zaudējumus aptuveni 200 miljardu eiro apmērā.

Lai risinātu šo problēmu, ES rīcības plānā pret intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem ES ir paredzētas šādas darbības:

  • sākt dialogu ar ieinteresētajām personām (piemēram, tiešsaistes reklāmas aģentūrām un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem), lai samazinātu no komerciāla mēroga pārkāpumiem internetā gūstamo peļņu;

  • veicināt to, ka visi dalībnieki, kas iesaistīti preču ar augstu intelektuālā īpašuma elementu ražošanā, ievēro pienācīgu rūpību, jo ar atbildību veikts piegādes ķēdes audits un pienācīgas rūpības ievērošana mazina risku, ka tiks pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības;

  • palīdzēt mazajiem uzņēmumiem efektīvāk īstenot intelektuālā īpašuma tiesības, uzlabojot tiesvedības procedūras; lai to panāktu, Komisija pirmo reizi pievērsīsies valstu shēmām, kuras tieši palīdz MVU piekļūt tiesu sistēmai;

  • uzlabot sadarbību starp dalībvalstīm un veicināt labas prakses apmaiņu;

  • nodrošināt dalībvalstu iestādēm visaptverošu mācību programmu, kuras nolūks ir ātrāk īstenot preventīvos pasākumus pret komerciāla mēroga darbībām, ar kurām tiek pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības visā ES, un identificēt šķēršļus pārrobežu sadarbībai.

Attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesību starptautisko aizsardzību Komisija ierosina:

turpināt daudzpusējos centienus uzlabot starptautisko intelektuālā īpašuma tiesību regulējumu un nodrošināt, ka divpusēju tirdzniecības nolīgumu sadaļā par intelektuālā īpašuma tiesībām tiek nodrošināta atbilstoša un efektīva aizsardzību šo tiesību turētajiem;

sadarboties ar partnervalstīm intelektuālā īpašuma dialogos un darba grupās, lai risinātu sistēmiskus intelektuālā īpašuma jautājumus un novērstu galvenās nepilnības to intelektuālā īpašuma tiesību sistēmā;

veikt regulārus apsekojumus, lai izveidotu „prioritāro valstu" sarakstu, kuras atradīsies ES galvenās uzmanības lokā;

palīdzēt MVU un tiesību turētājiem uz vietas, īstenojot projektus, piemēram, veidojot intelektuālā īpašuma tiesību palīdzības dienestus, pilnveidojot un nostiprinot speciālās zināšanas intelektuālā īpašuma jomā ES un dalībvalstu pārstāvniecībās trešās valstīs;

sniegt trešām valstīm atbilstošas ar intelektuālo īpašumu saistītas tehniskās palīdzības programmas (piem., mācības, spēju veidošana, kā līdzsvarot intelektuālā īpašuma aktīvus) un uzlabot izpratni par tām.

Turpmākā rīcība

Šajos paziņojumos izklāstītās darbības tiks sāktas un veiktas 2014. un 2015. gadā. Komisija uzraudzīs šo iniciatīvu īstenošanas gaitu un aicina Eiropas Parlamentu, Padomi, dalībvalstis, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un ieinteresētās personas (tostarp Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju (ITSB) ar Eiropas intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centra starpniecību) aktīvi iesaistīties veicamajos darbos. Komisija vēlāk apsvērs, vai nepieciešami vēl citi pasākumi, iespējams, tiesību aktu formā.

Skatīt arī MEMO/14/449

Papildu informācija

Intelektuālā īpašuma tiesību īstenošana

http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/action-plan/index_en.htm

Tirdzniecība un intelektuālais īpašums

http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/intellectual-property/

Kontaktpersonas:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Maria Lyra Traversa (+32 2 295 63 68)

Informatīvais dienests Europe Direct: tālrunis 00 800 6 7 8 9 10 11 vai e-pasts


Side Bar